Advanced

Konsumentköplagens felregler tillämpade på hästar

Frisk, Ellen LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Hästar är i juridisk mening lösa saker, varför konsumentköplagen tillämpas när en konsument köper en häst av en näringsidkare. Det finns idag ingen specialreglering för konsumentköp av levande djur som hästar. Föreliggande uppsats har som syfte att genom rättsdogmatisk metod undersöka hur konsumentköplagens bestämmelser om fel i vara och felpåföljder tillämpas i en tvist som uppstått efter ett hästköp. I uppsatsen analyseras också vilka särskilda problem som uppstår i anledning av att varan i tvisten är en levande häst. Felreglerna i konsumentköplagen påstås idag utgöra så stora risker för näringsidkare som säljer hästar att handeln hämmas. Presumtionen i 20a § KKL innebär en omvänd bevisbörda om hästen visat sig vara behäftad med fel inom... (More)
Hästar är i juridisk mening lösa saker, varför konsumentköplagen tillämpas när en konsument köper en häst av en näringsidkare. Det finns idag ingen specialreglering för konsumentköp av levande djur som hästar. Föreliggande uppsats har som syfte att genom rättsdogmatisk metod undersöka hur konsumentköplagens bestämmelser om fel i vara och felpåföljder tillämpas i en tvist som uppstått efter ett hästköp. I uppsatsen analyseras också vilka särskilda problem som uppstår i anledning av att varan i tvisten är en levande häst. Felreglerna i konsumentköplagen påstås idag utgöra så stora risker för näringsidkare som säljer hästar att handeln hämmas. Presumtionen i 20a § KKL innebär en omvänd bevisbörda om hästen visat sig vara behäftad med fel inom sex månader från avlämnandet, varför säljaren får bevisbördan för att hästen vid avlämnandet var felfri. Beviskravet är visserligen relativt lågt men en veterinärbesiktning som inte visar på några fel före avlämnandet anses inte tillräckligt för att motbevisa presumtionen. Det är också svårt att bedöma när en häst ska anses vara felaktig. Levande hästar är föränderliga djur som påverkas av t.ex. miljö- och träningsbyte. Det är därför svårt att bedöma vad som är en naturlig förändring hos en häst efter ett ägarbyte och vad som ska anses utgöra ett fel i juridisk mening. En konsument kan kräva skadestånd av en näringsidkare som sålt en felaktig häst. Eftersom hästar i regel är förenade med stora löpande kostnader utgör höga skadestånd ytterligare en risk för näringsidkare. Presumtionen i 20a § KKL, tillsammans med att en veterinärbesiktning utan anmärkningar om fel inte anses tillräckligt för att bryta den, innebär att det i många fall blir näst intill omöjligt för en näringsidkare att uppfylla bevisbördan om att hästen var felfri vid avlämnandet. Presumtionen är därför opassande vid hästtvister. (Less)
Abstract
Horses are legally considered chattels, meaning that the Consumer Sales Act (Konsumentköplagen) is applied when a consumer purchases a horse from a trader. Today there are no special rules for sales of animals such as horses. The purpose of this essay is to critically examine how the Consumer Sales Act’s rules regarding faulty chattel and sanctions are applied in a dispute which regards the purchase of a horse. This essay also contains a discussion about which problems might result from the fact that horses are living animals, unlike most other chattels being sold in accordance with the Consumer Sales Act. The Consumer Sales Act is alleged to inhibit the trading of horses because of the big risks the law implies for traders. The... (More)
Horses are legally considered chattels, meaning that the Consumer Sales Act (Konsumentköplagen) is applied when a consumer purchases a horse from a trader. Today there are no special rules for sales of animals such as horses. The purpose of this essay is to critically examine how the Consumer Sales Act’s rules regarding faulty chattel and sanctions are applied in a dispute which regards the purchase of a horse. This essay also contains a discussion about which problems might result from the fact that horses are living animals, unlike most other chattels being sold in accordance with the Consumer Sales Act. The Consumer Sales Act is alleged to inhibit the trading of horses because of the big risks the law implies for traders. The presumption in 20a § dictates an inversion of the burden-of-proof during a period of six months after the purchase, which means that the seller must prove that the horse was faultless at the time of delivery. The evidentiary requirement is relatively low but a veterinary examination that does not return any signs of faults is not enough to refute the presumption. It is also hard to determine if a horse shall be considered faulty. Horses are mutable animals and are affected by environmental changes, for example. It is therefore difficult to determine whether an alteration is a natural consequence of the change of ownership or if it is to be seen as a legal fault. A consumer can claim compensation by a trader who has sold a faulty horse. Since the costs of possessing a horse are fairly high, so is the compensation claimed by the consumer in many cases. The presumption in 20a § leads to a burden-of-proof which today often is impossible for the trader to reach. The presumption is therefore improper to applicate on disputes regarding horses. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frisk, Ellen LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilrätt, förmögenhetsrätt, konsumenträtt, häst, fel i häst
language
Swedish
id
8930268
date added to LUP
2018-02-06 14:30:46
date last changed
2018-02-06 14:30:46
@misc{8930268,
 abstract   = {Horses are legally considered chattels, meaning that the Consumer Sales Act (Konsumentköplagen) is applied when a consumer purchases a horse from a trader. Today there are no special rules for sales of animals such as horses. The purpose of this essay is to critically examine how the Consumer Sales Act’s rules regarding faulty chattel and sanctions are applied in a dispute which regards the purchase of a horse. This essay also contains a discussion about which problems might result from the fact that horses are living animals, unlike most other chattels being sold in accordance with the Consumer Sales Act. The Consumer Sales Act is alleged to inhibit the trading of horses because of the big risks the law implies for traders. The presumption in 20a § dictates an inversion of the burden-of-proof during a period of six months after the purchase, which means that the seller must prove that the horse was faultless at the time of delivery. The evidentiary requirement is relatively low but a veterinary examination that does not return any signs of faults is not enough to refute the presumption. It is also hard to determine if a horse shall be considered faulty. Horses are mutable animals and are affected by environmental changes, for example. It is therefore difficult to determine whether an alteration is a natural consequence of the change of ownership or if it is to be seen as a legal fault. A consumer can claim compensation by a trader who has sold a faulty horse. Since the costs of possessing a horse are fairly high, so is the compensation claimed by the consumer in many cases. The presumption in 20a § leads to a burden-of-proof which today often is impossible for the trader to reach. The presumption is therefore improper to applicate on disputes regarding horses.},
 author    = {Frisk, Ellen},
 keyword   = {civilrätt,förmögenhetsrätt,konsumenträtt,häst,fel i häst},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumentköplagens felregler tillämpade på hästar},
 year     = {2017},
}