Advanced

Budgivning vid försäljning av privatbostad - En diskussion om falsk budgivning och dess civilrättsliga följder ur ett komparativt perspektiv

Nyström, Liv Dansdotter (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Köp av bostäder skiljer sig från många andra avtal som träffas av en privatperson under dennes liv och för många enskilda är köp och försäljning av privatbostad av stor ekonomisk betydelse. Uppsatsens syfte är att utröna några av de civilrättsliga konsekvenser som falsk budgivning kan få på ett köpeavtal om fast egendom.

Köp av fast egendom regleras i jordabalkens fjärde kapitel och skiljer sig från andra sorters avtal i och med det formkrav som råder kring fast egendom. Bindande avtal uppstår således först efter att skriftlighetskravet är uppfyllt. Med anledning av den relativt omständliga process som en bostadsförsäljning innebär, tar många hjälp av fastighetsmäklare för att genomföra en försäljning samt dessförinnan ofta en... (More)
Köp av bostäder skiljer sig från många andra avtal som träffas av en privatperson under dennes liv och för många enskilda är köp och försäljning av privatbostad av stor ekonomisk betydelse. Uppsatsens syfte är att utröna några av de civilrättsliga konsekvenser som falsk budgivning kan få på ett köpeavtal om fast egendom.

Köp av fast egendom regleras i jordabalkens fjärde kapitel och skiljer sig från andra sorters avtal i och med det formkrav som råder kring fast egendom. Bindande avtal uppstår således först efter att skriftlighetskravet är uppfyllt. Med anledning av den relativt omständliga process som en bostadsförsäljning innebär, tar många hjälp av fastighetsmäklare för att genomföra en försäljning samt dessförinnan ofta en budgivning på objektet ifråga. Fastighetsmäklarens ansvar regleras i fastighetsmäklarlagen där det stadgas att fastighetsmäklaren ska iaktta god fastighetsmäklarsed. Detta innebär bl.a. att fastighetsmäklaren ska iaktta både köparens och säljarens intressen.

Själva budgivningsprocessen är helt oreglerad i svensk lag och präglas ofta av ett högt tempo där priserna drivs upp. Ibland förekommer även s.k. falska bud där budgivaren lägger bud enbart i syfte att driva upp priset på egendomen. Detta kan utgöra bedrägeribrott men även utgöra avtalsrättslig ogiltighetsgrund eller skäl för jämkning. I Norge är budgivningen inte heller närmare reglerad men bud är bindande och det finns inget formkrav vid köp av fast egendom.

Uppsatsen visar på att det krävs i vart fall en utveckling i rättspraxis om inte också vissa lagändringar för att motverka incitamenten och möjligheterna till falsk budgivning. Säljaren har som regel ett intresse av att få ett så högt pris som möjligt för sin egendom men en tryggare budgivningsprocess för köparen borde vara ett minst lika legitimt intresse i lagstiftarens ögon. (Less)
Abstract
The purchase of housing differs from many other agreements which an individual is confronted by during her life, and for many individuals, the purchase and sale of private housing are of major economic significance. The purpose of this paper is to determine some of the civil law consequences false bidding may have on a real estate purchase agreement.

Purchase of real estate is regulated in the 4th chapter of the Swedish Land Law Code. Purchase of real estate differs from other types of agreements as a result of the formal requirement for real estate agreements. Binding agreements are only constructed after the formal requirement has been met. Due to the relatively complicated process of housing sales, many individuals involve real... (More)
The purchase of housing differs from many other agreements which an individual is confronted by during her life, and for many individuals, the purchase and sale of private housing are of major economic significance. The purpose of this paper is to determine some of the civil law consequences false bidding may have on a real estate purchase agreement.

Purchase of real estate is regulated in the 4th chapter of the Swedish Land Law Code. Purchase of real estate differs from other types of agreements as a result of the formal requirement for real estate agreements. Binding agreements are only constructed after the formal requirement has been met. Due to the relatively complicated process of housing sales, many individuals involve real estate agents to carry out a sale as well as a bidding on the property in question. The real estate agent’s responsibility is governed by Estate Agents Act, which states that the real estate agent must act in accordance with a sound estate agency practice. This means that the real estate agent must observe both the buyer’s and the seller's interests.

The bidding process itself is completely unregulated in Swedish law and is often characterized by a high pace of driven up prices. Sometimes even so-called false bids figures in the biddings, where the bidder bid only for the purpose of raising the price of the property. This may constitute fraud but also constitute grounds for contractual invalidity or reasons for adjusting an agreement. In Norway, bidding is not further regulated, but bids are binding and there is no formal requirement for real estate agreements.

This paper shows a requirement for case law developments and an inclusion of legislative changes to counteract incentives and the possibility of false bidding. The seller usually has an interest in maximizing the profits of his property but a safer bidding process for the buyer should, from the perspective of the legislature’s eyes, be of at least same priority. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Liv Dansdotter
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Civilrätt, Private law, Budgivning, Bidding, Fastighetsköp, Komparativ rätt, Comparative law, Fastighetsrätt, Avtalsrätt
language
Swedish
id
8930316
date added to LUP
2018-02-06 14:29:58
date last changed
2018-02-06 14:29:58
@misc{8930316,
 abstract   = {The purchase of housing differs from many other agreements which an individual is confronted by during her life, and for many individuals, the purchase and sale of private housing are of major economic significance. The purpose of this paper is to determine some of the civil law consequences false bidding may have on a real estate purchase agreement.

Purchase of real estate is regulated in the 4th chapter of the Swedish Land Law Code. Purchase of real estate differs from other types of agreements as a result of the formal requirement for real estate agreements. Binding agreements are only constructed after the formal requirement has been met. Due to the relatively complicated process of housing sales, many individuals involve real estate agents to carry out a sale as well as a bidding on the property in question. The real estate agent’s responsibility is governed by Estate Agents Act, which states that the real estate agent must act in accordance with a sound estate agency practice. This means that the real estate agent must observe both the buyer’s and the seller's interests.

The bidding process itself is completely unregulated in Swedish law and is often characterized by a high pace of driven up prices. Sometimes even so-called false bids figures in the biddings, where the bidder bid only for the purpose of raising the price of the property. This may constitute fraud but also constitute grounds for contractual invalidity or reasons for adjusting an agreement. In Norway, bidding is not further regulated, but bids are binding and there is no formal requirement for real estate agreements.

This paper shows a requirement for case law developments and an inclusion of legislative changes to counteract incentives and the possibility of false bidding. The seller usually has an interest in maximizing the profits of his property but a safer bidding process for the buyer should, from the perspective of the legislature’s eyes, be of at least same priority.},
 author    = {Nyström, Liv Dansdotter},
 keyword   = {Civilrätt,Private law,Budgivning,Bidding,Fastighetsköp,Komparativ rätt,Comparative law,Fastighetsrätt,Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Budgivning vid försäljning av privatbostad - En diskussion om falsk budgivning och dess civilrättsliga följder ur ett komparativt perspektiv},
 year     = {2017},
}