Advanced

Sjuka barns (o)möjlighet till permanent uppehållstillstånd enligt begränsningslagen - En undersökning om lagstiftningens förenlighet med barnkonventionen och kravet på rättssäkerhet

Shala, Xhenita LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det får anses vara allmänt vedertaget att barn är en särskilt utsatt grupp världen över. Vid en bedömning av barns utsatthet är faktorer såsom flyktingskap och sjukdom av relevans. Sjuka flyktingbarn är således alldeles särskilt sårbara. Förståelsen för detta bör genomsyra all lagstiftning som rör barn, där barnets bästa ska sättas i främsta rummet.

Denna uppsats har haft till syfte att undersöka huruvida de specifika bestämmelserna i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, BegrL, avseende möjligheterna till permanent uppehållstillstånd för svårt sjuka barn är förenliga med barnkonventionen och kravet på rättssäkerhet. Ett barnrättsperspektiv och rättssäkerhetsperspektiv har... (More)
Det får anses vara allmänt vedertaget att barn är en särskilt utsatt grupp världen över. Vid en bedömning av barns utsatthet är faktorer såsom flyktingskap och sjukdom av relevans. Sjuka flyktingbarn är således alldeles särskilt sårbara. Förståelsen för detta bör genomsyra all lagstiftning som rör barn, där barnets bästa ska sättas i främsta rummet.

Denna uppsats har haft till syfte att undersöka huruvida de specifika bestämmelserna i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, BegrL, avseende möjligheterna till permanent uppehållstillstånd för svårt sjuka barn är förenliga med barnkonventionen och kravet på rättssäkerhet. Ett barnrättsperspektiv och rättssäkerhetsperspektiv har applicerats på undersökningen. För att uppnå syftet har gällande rätt, både svensk och EU-rättslig, undersökts samtidigt som en empirisk studie av, för närvarande, all tillgänglig underrättspraxis och myndighetsbeslut genomförts.

Slutsatsen är att bestämmelserna inte är förenliga med barnkonventionen. Stora brister finns i barnets bästa-bedömningarna, kunskapen om 18 § BegrL:s tillämpningsområde och lagstiftningen i sig. Sökanden saknar möjlighet att överklaga ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd, även om sökanden i sak uppfyller kriterierna i 18 § BegrL och/eller motivering saknas i beslutet. Bedömningen blir rättsosäker, godtycklig och i strid med barnkonventionen. (Less)
Abstract
It is generally accepted that children are a particularly vulnerable group all over the world. When assessing childrens’ vulnerability, factors such as health and refugee status are very important ones, meaning sick children are to be considered as very exposed. The understanding of this should permeate every law concering children, where the best interest of the child should be put first.

The purpose of this essay has been to investigate whether the specific rules concering residence permit for severely sick children are compatible with the Convention on the Rights of the Child, CRC, and the rule of law. In order to achieve the purpose of the essay, the regarding law, both swedish and the EU law, has been investigated. Other than... (More)
It is generally accepted that children are a particularly vulnerable group all over the world. When assessing childrens’ vulnerability, factors such as health and refugee status are very important ones, meaning sick children are to be considered as very exposed. The understanding of this should permeate every law concering children, where the best interest of the child should be put first.

The purpose of this essay has been to investigate whether the specific rules concering residence permit for severely sick children are compatible with the Convention on the Rights of the Child, CRC, and the rule of law. In order to achieve the purpose of the essay, the regarding law, both swedish and the EU law, has been investigated. Other than that, there has been an empirical study on all currently available judgements and decisions.

The conclusions show that the legislation is not compatible with the CRC. There are large flaws within the assessments of best interest of the child, the general knowledge concerning the application of the sec. 18 of the law of temporary limitations on the right to redicence permit (BegrL) and the legislation itself. The child has no legal opportunity to appeal a decision of a temporary residence permit, even if the child meets the criteria in BegrL sec. 18 and no motivation has been given by the Migration Board. The assessment becomes legally uncertain, discretionary and against the CRC. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Shala, Xhenita LU
supervisor
organization
alternative title
Sick children's (im)possibility to residence permit according to the temporary law - A study on the laws' compatibility with the Convention on the Rights of the Child and the rule of law.
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
folkrätt, public international law, migrationsrätt, migration law, mänskliga rättigheter, human rights, barnkonventionen, convention on the rights of the child
language
Swedish
id
8930430
date added to LUP
2018-01-25 08:26:23
date last changed
2018-01-25 08:26:23
@misc{8930430,
 abstract   = {It is generally accepted that children are a particularly vulnerable group all over the world. When assessing childrens’ vulnerability, factors such as health and refugee status are very important ones, meaning sick children are to be considered as very exposed. The understanding of this should permeate every law concering children, where the best interest of the child should be put first. 
 
The purpose of this essay has been to investigate whether the specific rules concering residence permit for severely sick children are compatible with the Convention on the Rights of the Child, CRC, and the rule of law. In order to achieve the purpose of the essay, the regarding law, both swedish and the EU law, has been investigated. Other than that, there has been an empirical study on all currently available judgements and decisions. 
 
The conclusions show that the legislation is not compatible with the CRC. There are large flaws within the assessments of best interest of the child, the general knowledge concerning the application of the sec. 18 of the law of temporary limitations on the right to redicence permit (BegrL) and the legislation itself. The child has no legal opportunity to appeal a decision of a temporary residence permit, even if the child meets the criteria in BegrL sec. 18 and no motivation has been given by the Migration Board. The assessment becomes legally uncertain, discretionary and against the CRC.},
 author    = {Shala, Xhenita},
 keyword   = {folkrätt,public international law,migrationsrätt,migration law,mänskliga rättigheter,human rights,barnkonventionen,convention on the rights of the child},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuka barns (o)möjlighet till permanent uppehållstillstånd enligt begränsningslagen - En undersökning om lagstiftningens förenlighet med barnkonventionen och kravet på rättssäkerhet},
 year     = {2017},
}