Advanced

En lagstiftning snårig och snäv, apropå styrelsejäv - Jävsbestämmelsen i 8 kap. 23 § ABL

Traung, Olof LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Bestämmelsen om styrelsejäv i 8 kap. 23 § ABL ger uttryck för principen att styrelseledamöter har en skyldighet att agera lojalt mot bolaget och i enlighet med bolagets intressen. Jävsbestämmelsen syftar till att skydda bolaget från att styrelseledamöter åsidosätter bolagets intresse genom att ta hänsyn till ovidkommande intressen i utförande av sitt uppdrag. Bestämmelsen anger vissa partsförhållanden där det uppställs ett förbud för styrelseledamöter att delta i handläggningen av frågor om avtal. I doktrin och praxis har jävsbestämmelsens rekvisit getts en vidsträckt tolkning.

Jävsbestämmelsen kan beskrivas som både strikt och generös. Å ena sidan kan jäv aldrig föreligga annat än vid fråga om avtal och i de partsförhållanden som... (More)
Bestämmelsen om styrelsejäv i 8 kap. 23 § ABL ger uttryck för principen att styrelseledamöter har en skyldighet att agera lojalt mot bolaget och i enlighet med bolagets intressen. Jävsbestämmelsen syftar till att skydda bolaget från att styrelseledamöter åsidosätter bolagets intresse genom att ta hänsyn till ovidkommande intressen i utförande av sitt uppdrag. Bestämmelsen anger vissa partsförhållanden där det uppställs ett förbud för styrelseledamöter att delta i handläggningen av frågor om avtal. I doktrin och praxis har jävsbestämmelsens rekvisit getts en vidsträckt tolkning.

Jävsbestämmelsen kan beskrivas som både strikt och generös. Å ena sidan kan jäv aldrig föreligga annat än vid fråga om avtal och i de partsförhållanden som anges. Å andra sidan uppställs det inte något krav på att styrelseledamotens intresse faktiskt ska strida mot bolagets. De situationer som anges i jävsbestämmelsen utgör fall där det typiskt sett ansetts finnas en risk för intressekonflikter.

Denna uppsats syftar till att analysera bestämmelsen om styrelsejäv. Syftet uppnås genom att undersöka dels i vilka situationer och under vilka förutsättningar som jäv för styrelseledamöter kan föreligga, dels vilka konsekvenser detta får för bolaget och styrelseledamöterna. Undersökningen utgår från jävsbestämmelsens innebörd ur en allmän synpunkt. Genom att tillämpa jävsbestämmelsen på vissa i doktrin omdiskuterade situationer visas det att tillämpningen av bestämmelsen kan ge upphov till problem i praktiken. En konsekvens av den extensiva tolkning och tillämpning av jävsbestämmelsen som förordats i doktrin är att frågor om avtal mellan bolaget och dess styrelseledamöter, närstående och närståendebolag i praktiken flyttas från styrelsens kompetensområde till bolagsstämmans. (Less)
Abstract
The provision governing conflicts of interest of directors in Chapter 8 section 23 of the Swedish Companies Act is an expression of the principle that members of the board of directors have a duty to act in accordance with the interests of the company. The provision aims to protect the company against the directors disregarding the company’s interests by taking into account impertinent interests when executing their duties. The provision specifies certain party situations where directors are prohibited from participating in the consideration of agreements. The requisites of the provision have been given an extensive interpretation in doctrine and court practice.

The provision can be described as both strict and generous. On the one... (More)
The provision governing conflicts of interest of directors in Chapter 8 section 23 of the Swedish Companies Act is an expression of the principle that members of the board of directors have a duty to act in accordance with the interests of the company. The provision aims to protect the company against the directors disregarding the company’s interests by taking into account impertinent interests when executing their duties. The provision specifies certain party situations where directors are prohibited from participating in the consideration of agreements. The requisites of the provision have been given an extensive interpretation in doctrine and court practice.

The provision can be described as both strict and generous. On the one hand, a conflict of interest can never arise except regarding agreements and in the party conditions specified in the provision. On the other hand, there is no requirement of an actual conflict of interest. The party conditions specified in the provision constitute situations where there typically has been considered to be a risk of conflicts of interests.

The purpose of this thesis is to analyze the provision governing conflicts of interests of directors. The purpose is accomplished by examining in which situations and under what conditions conflicts of interests can arise, but also the implications for the company and the directors. The starting point of the thesis is the meaning of the provision from a general point of view. By applying the provision to certain situations discussed in doctrine it will be shown that the provision can give rise to problems in practice. A consequence of the extensive interpretation and application of the provision that has been advocated in doctrine is that questions concerning agreements between the company and, directly or indirectly, the directors in practice are transferred from the authority of the board of directors to the authority of the general meetings of the shareholders. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Traung, Olof LU
supervisor
organization
alternative title
Board impartiality according to Chapter 8 section 23 of the Swedish Companies Act
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
8930454
date added to LUP
2018-01-29 14:40:09
date last changed
2018-01-29 14:40:09
@misc{8930454,
 abstract   = {The provision governing conflicts of interest of directors in Chapter 8 section 23 of the Swedish Companies Act is an expression of the principle that members of the board of directors have a duty to act in accordance with the interests of the company. The provision aims to protect the company against the directors disregarding the company’s interests by taking into account impertinent interests when executing their duties. The provision specifies certain party situations where directors are prohibited from participating in the consideration of agreements. The requisites of the provision have been given an extensive interpretation in doctrine and court practice. 

The provision can be described as both strict and generous. On the one hand, a conflict of interest can never arise except regarding agreements and in the party conditions specified in the provision. On the other hand, there is no requirement of an actual conflict of interest. The party conditions specified in the provision constitute situations where there typically has been considered to be a risk of conflicts of interests. 

The purpose of this thesis is to analyze the provision governing conflicts of interests of directors. The purpose is accomplished by examining in which situations and under what conditions conflicts of interests can arise, but also the implications for the company and the directors. The starting point of the thesis is the meaning of the provision from a general point of view. By applying the provision to certain situations discussed in doctrine it will be shown that the provision can give rise to problems in practice. A consequence of the extensive interpretation and application of the provision that has been advocated in doctrine is that questions concerning agreements between the company and, directly or indirectly, the directors in practice are transferred from the authority of the board of directors to the authority of the general meetings of the shareholders.},
 author    = {Traung, Olof},
 keyword   = {Associationsrätt,förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En lagstiftning snårig och snäv, apropå styrelsejäv - Jävsbestämmelsen i 8 kap. 23 § ABL},
 year     = {2017},
}