Advanced

Sambors efterlevandeskydd - En vetenskaplig uppsats om sambors efterlevandeskydd i Norge och Sverige

Banck, Victoria LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Idag väljer allt fler människor i Sverige att leva som sambor istället för i äktenskap med varandra. Samboskapet har i dagens sambolag från 2003 en lägre rättslig ställning än äktenskapet. Samma sak gäller för efterlevandeskyddet för sambor. Sambor saknar idag helt legal arvsrätt när den ena sambon avlider. Syftet med uppsatsen är att undersöka Sverige och Norges rättssystem gällande efterlevandeskyddet för sambor. Kan den svenska lagstiftningen anses tillräcklig eller bör ett starkare skydd införas?

I sambolagen har lagstiftaren infört ett visst skydd för sambors rätt att ärva sin avlidne sambo. Rätten att begära bodelning, rätten att överta bostad vid behov och lilla basbeloppsregeln är de mest framträdande skydden. Sambor kan även... (More)
Idag väljer allt fler människor i Sverige att leva som sambor istället för i äktenskap med varandra. Samboskapet har i dagens sambolag från 2003 en lägre rättslig ställning än äktenskapet. Samma sak gäller för efterlevandeskyddet för sambor. Sambor saknar idag helt legal arvsrätt när den ena sambon avlider. Syftet med uppsatsen är att undersöka Sverige och Norges rättssystem gällande efterlevandeskyddet för sambor. Kan den svenska lagstiftningen anses tillräcklig eller bör ett starkare skydd införas?

I sambolagen har lagstiftaren infört ett visst skydd för sambors rätt att ärva sin avlidne sambo. Rätten att begära bodelning, rätten att överta bostad vid behov och lilla basbeloppsregeln är de mest framträdande skydden. Sambor kan även själva stärka sitt efterlevandeskydd genom att skriva samboavtal, testamente eller teckna livförsäkringar. Denna uppsats kommer främst att behandla hur sambor skyddas av lagstiftningen och inte hur de själva kan stärka sitt efterlevandeskydd.

I Norge skiljer sig skyddet för efterlevande sambo åt jämfört med Sverige. Norge är det land i norden som har infört mest ingripande lagstiftning inom området. I Norge ser man främst till om sambor har eller väntar barn när den ena sambon avlider. Lagstiftaren har även infört en femårsregel för att skydda samboskap som varat en längre tid och som skulle kunna likställas med ett äktenskap.

Sambors efterlevandeskydd är ett ämne som har diskuterats under en längre tid och som väcker många åsikter. Det svenska kända fallet om Stieg Larsson och Millenniumtriologin från år 2004 väckte stor uppmärksamhet. Fallet belyser de luckor som finns i den svenska lagstiftningen. Efter detta fall har lagstiftningen fortfarande inte förändrats trots ett antal motioner från riksdagens partier.

Enligt min mening är den norska lagstiftningen mer i enlighet med det samhälle som vi lever i idag. I min analys ifrågasätter jag Sveriges tillvägagångssätt att skydda efterlevande sambo och kommer fram till att lagstiftningen i Sverige bör ses över och anpassas så som i Norge. (Less)
Abstract (Swedish)
Today more and more people choose to live a life as cohabitants instead of being married. In today’s Cohabitees Act from 2003 the cohabitants have an
lower legal status than marriage. The same thing applies for cohabitants provision for surviving. Cohabitants have no legal right of inheritance when one cohabitant dies. The purpose of this essay is to investigate the legal system in Sweden and Norway about provision for surviving for cohabitants. Is the Swedish law system enough or do we need stronger protection when a cohabitant dies?

In the Cohabitees Act the legislative power introduced some protection for cohabitants right to inherit his or her deceased partner. The right to ask for estate distribution, the right to take over the... (More)
Today more and more people choose to live a life as cohabitants instead of being married. In today’s Cohabitees Act from 2003 the cohabitants have an
lower legal status than marriage. The same thing applies for cohabitants provision for surviving. Cohabitants have no legal right of inheritance when one cohabitant dies. The purpose of this essay is to investigate the legal system in Sweden and Norway about provision for surviving for cohabitants. Is the Swedish law system enough or do we need stronger protection when a cohabitant dies?

In the Cohabitees Act the legislative power introduced some protection for cohabitants right to inherit his or her deceased partner. The right to ask for estate distribution, the right to take over the residence when needed and the right to two price base amounts are the most prominent protections. Cohabitees can also make their provision for surviving stronger by themselves. They can write a treaty, a will or take life insurances. This essay will primarily address how cohabitees are protected by legislation and not how they can strengthen their survival protections by themselves.

The protection for the surviving cohabitant in Norway is different from the system in Sweden. Of the Nordic countries Norway is the only one that has introduced the most intervention legislation at the subject. The main focus in Norway is if cohabitees has or is going to have children when one of the cohabitants dies. The legislative power has also introduced a five year rule to protect relationships that has lasted for a longer period of time, which could be considered the same as a marriage.

The cohabitees provision for surviving is a topic that has been discussed over a long period of time and that raises many opinions. The well-known case from Sweden about Stieg Larsson and the Millennium Trilogy from 2004
drew great attention and highlighted the gaps in Swedish legislation.
After this case the Swedish law has still not changed even if the political parties of the Swedish parliament has handed in a lot of motions during the years.

In my opinion, the Norwegian legislation is more in accordance with the society we live in today. I question the Swedish way to protect the surviving cohabitant in my analysis and I think that the legislation in Sweden should be reviewed and adapted to the legislation in Norway. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Banck, Victoria LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Civilrätt, Familjerätt, Komparativ rätt
language
Swedish
id
8930510
date added to LUP
2018-02-06 14:26:17
date last changed
2018-02-06 14:26:17
@misc{8930510,
 abstract   = {Today more and more people choose to live a life as cohabitants instead of being married. In today’s Cohabitees Act from 2003 the cohabitants have an 
lower legal status than marriage. The same thing applies for cohabitants provision for surviving. Cohabitants have no legal right of inheritance when one cohabitant dies. The purpose of this essay is to investigate the legal system in Sweden and Norway about provision for surviving for cohabitants. Is the Swedish law system enough or do we need stronger protection when a cohabitant dies? 

In the Cohabitees Act the legislative power introduced some protection for cohabitants right to inherit his or her deceased partner. The right to ask for estate distribution, the right to take over the residence when needed and the right to two price base amounts are the most prominent protections. Cohabitees can also make their provision for surviving stronger by themselves. They can write a treaty, a will or take life insurances. This essay will primarily address how cohabitees are protected by legislation and not how they can strengthen their survival protections by themselves. 

The protection for the surviving cohabitant in Norway is different from the system in Sweden. Of the Nordic countries Norway is the only one that has introduced the most intervention legislation at the subject. The main focus in Norway is if cohabitees has or is going to have children when one of the cohabitants dies. The legislative power has also introduced a five year rule to protect relationships that has lasted for a longer period of time, which could be considered the same as a marriage. 

The cohabitees provision for surviving is a topic that has been discussed over a long period of time and that raises many opinions. The well-known case from Sweden about Stieg Larsson and the Millennium Trilogy from 2004 
drew great attention and highlighted the gaps in Swedish legislation.
After this case the Swedish law has still not changed even if the political parties of the Swedish parliament has handed in a lot of motions during the years. 

In my opinion, the Norwegian legislation is more in accordance with the society we live in today. I question the Swedish way to protect the surviving cohabitant in my analysis and I think that the legislation in Sweden should be reviewed and adapted to the legislation in Norway.},
 author    = {Banck, Victoria},
 keyword   = {Civilrätt,Familjerätt,Komparativ rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sambors efterlevandeskydd - En vetenskaplig uppsats om sambors efterlevandeskydd i Norge och Sverige},
 year     = {2017},
}