Advanced

Kan man lagstifta bort gängkriminalitet?

Svedberg, Sara LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Under år 2015 och 2016 kunde närmare 80 % av det dödliga skjutvåldet hänföras till kriminella miljöer och gängkonflikter. Flertalet olika former av nätverk och grupperingar faller under en, inte helt lätthanterlig, definition av vad organiserad brottslighet innebär. Genom bestraffning önskar man avhålla samhällsmedborgare från att begå brott men bestraffning och olika typer av kriminalisering förverkligas för olika människor på olika sätt. Medan lagstiftningsmakten efter kriminalpolitiska påtryckningar skärper straffen för många av de illegala handlingar som förbinds med gängkriminalitet sänks inte brottsbenägenheten hos gängmedlemmar.

Det talas i den kriminalpolitiska debatten om parallella rättssystem och samhällsstrukturer där... (More)
Under år 2015 och 2016 kunde närmare 80 % av det dödliga skjutvåldet hänföras till kriminella miljöer och gängkonflikter. Flertalet olika former av nätverk och grupperingar faller under en, inte helt lätthanterlig, definition av vad organiserad brottslighet innebär. Genom bestraffning önskar man avhålla samhällsmedborgare från att begå brott men bestraffning och olika typer av kriminalisering förverkligas för olika människor på olika sätt. Medan lagstiftningsmakten efter kriminalpolitiska påtryckningar skärper straffen för många av de illegala handlingar som förbinds med gängkriminalitet sänks inte brottsbenägenheten hos gängmedlemmar.

Det talas i den kriminalpolitiska debatten om parallella rättssystem och samhällsstrukturer där gängkriminaliteten påtalas hota dagens straffsystem. Framställningen redovisar för hur dagens straffsystem motiveras, vad organiserad brottslighet och gängkriminalitet innebär samt hur dessa två korresponderar med varandra. Vidare diskuteras huruvida vårt samhälle uppfyller det samhälle som förutsätts i vårt straffsystem och vad vi kan förvänta oss för konsekvenser beträffande gängkriminaliteten med lagstiftning som straffrättslig åtgärd.

En av de kriminella grupperingarnas gemensamma nämnare är omfattningen av skrämselkapital, den rädsla gruppen eller enheten skapar hos omgivningen. De incitament som driver gängen är möjligheten att exponera makt vilket många gånger har en överordnad betydelse framför de kriminaliserade handlingarna. En gemensam nämnare för flertalet gängmedlemmar är en bakgrund i social utsatthet och exkluderande. Författaren ifrågasätter straffrätten som medel för att finna lösningen på gängkriminalitet som samhällsproblem. (Less)
Abstract
During the years of 2015 and 2016 approximately 80 % of the shootings with fatal outcome relate to gang crimes and thread conflicts. There is an unwieldy definition of what makes organized crimes and gangs. The society intend to minimize the number of citizens who commit crimes by criminalization and punishment but the threat of punishment realizes differently for different people. While the legislative act after the pressure of criminal policy tightens the punishment of many of the illegal acts associated with gang crime, the criminality of gang members is not lowered.

It is said in the criminal policy debate about parallel legal systems and community structures that gang crime is threatening today’s punishment system. The essay... (More)
During the years of 2015 and 2016 approximately 80 % of the shootings with fatal outcome relate to gang crimes and thread conflicts. There is an unwieldy definition of what makes organized crimes and gangs. The society intend to minimize the number of citizens who commit crimes by criminalization and punishment but the threat of punishment realizes differently for different people. While the legislative act after the pressure of criminal policy tightens the punishment of many of the illegal acts associated with gang crime, the criminality of gang members is not lowered.

It is said in the criminal policy debate about parallel legal systems and community structures that gang crime is threatening today’s punishment system. The essay describes how today’s punishment system is motivated, the meaning of organized crime and gang crime and how they correspond to each other. Furthermore, it is discussed whether our society meets the society required by our punishment system and what kind of consequences we can expect with legislation as a criminal offense.

One of the common denominations of the criminal groups is the extent of the scare capital, the fear a group creates in its surroundings. The incentive that operates the gang is the ability to expose power, which often has a paramount significance in front of the criminalized acts. A common denominator for the majority of gang members is a background in social vulnerability and exclusion. The author questions criminal law as a stepping stone of finding the solution to gang crime as a social problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svedberg, Sara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättssociologi, gängkriminalitet, organiserad brottslighet
language
Swedish
id
8930557
date added to LUP
2018-02-06 14:24:18
date last changed
2018-02-06 14:24:18
@misc{8930557,
 abstract   = {During the years of 2015 and 2016 approximately 80 % of the shootings with fatal outcome relate to gang crimes and thread conflicts. There is an unwieldy definition of what makes organized crimes and gangs. The society intend to minimize the number of citizens who commit crimes by criminalization and punishment but the threat of punishment realizes differently for different people. While the legislative act after the pressure of criminal policy tightens the punishment of many of the illegal acts associated with gang crime, the criminality of gang members is not lowered.

It is said in the criminal policy debate about parallel legal systems and community structures that gang crime is threatening today’s punishment system. The essay describes how today’s punishment system is motivated, the meaning of organized crime and gang crime and how they correspond to each other. Furthermore, it is discussed whether our society meets the society required by our punishment system and what kind of consequences we can expect with legislation as a criminal offense.

One of the common denominations of the criminal groups is the extent of the scare capital, the fear a group creates in its surroundings. The incentive that operates the gang is the ability to expose power, which often has a paramount significance in front of the criminalized acts. A common denominator for the majority of gang members is a background in social vulnerability and exclusion. The author questions criminal law as a stepping stone of finding the solution to gang crime as a social problem.},
 author    = {Svedberg, Sara},
 keyword   = {rättssociologi,gängkriminalitet,organiserad brottslighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan man lagstifta bort gängkriminalitet?},
 year     = {2017},
}