Advanced

Relationsbaserade avtal - Om tillämpning av relationell kontraktsteori i svensk rätt

Vesterlund Wålberg, Oscar LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
De kontrakt som idag ingås mellan kommersiella aktörer baseras nästan uteslutande på neoklassiska ekonomiska teorier om marknaden. De neoklassiska teorierna utgår ifrån att alla aktörer på marknaden agerar efter egennytta. Vidare bygger neoklassisk ekonomi på antagandet att transaktionerna som genomförs är s.k. diskreta transaktioner och att kontrakten som författas är kompletta kontrakt.
Det är numera inom socio- och beteendeekonomi väldokumenterat att människors attityd och beteende skiljer sig från det enkla synsätt som den neoklassiska ekonomiska teorin ställer upp. Det finns därför anledning att ifrågasätta den neoklassiska teorin och utreda hur kontrakterande parter egentligen agerar.
I anledning av det är det därför intressant att... (More)
De kontrakt som idag ingås mellan kommersiella aktörer baseras nästan uteslutande på neoklassiska ekonomiska teorier om marknaden. De neoklassiska teorierna utgår ifrån att alla aktörer på marknaden agerar efter egennytta. Vidare bygger neoklassisk ekonomi på antagandet att transaktionerna som genomförs är s.k. diskreta transaktioner och att kontrakten som författas är kompletta kontrakt.
Det är numera inom socio- och beteendeekonomi väldokumenterat att människors attityd och beteende skiljer sig från det enkla synsätt som den neoklassiska ekonomiska teorin ställer upp. Det finns därför anledning att ifrågasätta den neoklassiska teorin och utreda hur kontrakterande parter egentligen agerar.
I anledning av det är det därför intressant att fråga sig om det finns ett bättre sätt för två kommersiella parter att formulera sitt kontrakt för bättre ekonomisk utkomst. Den här framställningen undersöker huruvida den relationella kontraktsteorin av Ian Macneil och Stewart Macaulay kan ge svar på några av de upptäckter som gjorts inom socio- och beteendeekonomi om kontrakterande parters ageranden.
Särskilt bedöms användbarheten av relationella kontrakt vid långvariga samarbetsavtal mellan två kommersiella parter. Även affärsmodellen Vested som tagits fram för tillämpning av relationell kontraktsteori på kommersiella avtal undersöks i syfte att se vilka möjligheter det finns för kommersiella aktörer att nyttja ett relationsbaserat avtal i praktiken.
Vidare undersöks hur relationella avtal skiljer sig från klassiska, transaktionsbaserade avtal. Även relationella avtals förhållande till svensk rätt undersöks. Särskilt vad gäller frågor rörande avtalstolkning och utfyllnad av avtal. (Less)
Abstract
Contracts concluded between commercial actors today are based almost exclusively on neoclassical economic theories about the market. The neoclassical theories assume that all actors in the market act with pure self-interest. Additionally, neo-classical economy is based on the assumption that the transactions implemented are so-called discrete transactions, and that contracts entered into are complete contracts.
It is now a well-known fact within economic sociology and behavioural economics that people's attitude and behaviour differ from the simple approach of the neoclassical economic theory. There is therefore reason to question the neoclassical theory and examine how contracting parties act with regards to social norms.
Therefore, it... (More)
Contracts concluded between commercial actors today are based almost exclusively on neoclassical economic theories about the market. The neoclassical theories assume that all actors in the market act with pure self-interest. Additionally, neo-classical economy is based on the assumption that the transactions implemented are so-called discrete transactions, and that contracts entered into are complete contracts.
It is now a well-known fact within economic sociology and behavioural economics that people's attitude and behaviour differ from the simple approach of the neoclassical economic theory. There is therefore reason to question the neoclassical theory and examine how contracting parties act with regards to social norms.
Therefore, it is interesting to ask if there is a better way for two commercial parties to formulate their contract for a better economic outcome. This essay investigates whether the relational contract theory of Ian Macneil and Stewart Macaulay can answer some of the discoveries made in the fields of economic sociology and behavioural economics about the actions of contracting parties.
In particular, the practicality of relational contracts is assessed in long-term agreements between two commercial parties. The Vested business model developed for the application of relational contract theory on commercial agreements is also examined in order to see which opportunities are available for commercial parties who want to utilize a relational contract in practice.
Furthermore, the essay studies how relational contracts differ from classic transaction-based contracts. The applicability of Swedish law on relational contracts and the impacts of the application of Swedish law on relational contracts is also examined. Particularly with regard to issues concerning contractual interpretation and filling in gaps in relational contracts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vesterlund Wålberg, Oscar LU
supervisor
organization
alternative title
Relational Contracts - Regarding the application of relational contract theory in Swedish law
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
avtalsrätt, förmögenhetsrätt, rättsekonomi
language
Swedish
id
8930765
date added to LUP
2018-01-22 13:27:00
date last changed
2018-01-22 13:27:00
@misc{8930765,
 abstract   = {Contracts concluded between commercial actors today are based almost exclusively on neoclassical economic theories about the market. The neoclassical theories assume that all actors in the market act with pure self-interest. Additionally, neo-classical economy is based on the assumption that the transactions implemented are so-called discrete transactions, and that contracts entered into are complete contracts.
It is now a well-known fact within economic sociology and behavioural economics that people's attitude and behaviour differ from the simple approach of the neoclassical economic theory. There is therefore reason to question the neoclassical theory and examine how contracting parties act with regards to social norms.
Therefore, it is interesting to ask if there is a better way for two commercial parties to formulate their contract for a better economic outcome. This essay investigates whether the relational contract theory of Ian Macneil and Stewart Macaulay can answer some of the discoveries made in the fields of economic sociology and behavioural economics about the actions of contracting parties.
In particular, the practicality of relational contracts is assessed in long-term agreements between two commercial parties. The Vested business model developed for the application of relational contract theory on commercial agreements is also examined in order to see which opportunities are available for commercial parties who want to utilize a relational contract in practice.
Furthermore, the essay studies how relational contracts differ from classic transaction-based contracts. The applicability of Swedish law on relational contracts and the impacts of the application of Swedish law on relational contracts is also examined. Particularly with regard to issues concerning contractual interpretation and filling in gaps in relational contracts.},
 author    = {Vesterlund Wålberg, Oscar},
 keyword   = {avtalsrätt,förmögenhetsrätt,rättsekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Relationsbaserade avtal - Om tillämpning av relationell kontraktsteori i svensk rätt},
 year     = {2017},
}