Advanced

Inomrättslig medling i mål om vårdnad, boende och umgänge - En analys av medlingsinstitutet i komparation med Finland

De La Chapelle, Astrid LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
När föräldrar väljer att separera från varandra aktualiseras många rättsliga frågor som berör barnet. Föräldrar kan befinna sig i en konfliktfylld situation. Ibland kan konflikten mellan föräldrarna vara så djup att de inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo eller hur umgänget med en av föräldrarna ska se ut. De flesta föräldrar kan komma överens om frågorna som gäller deras gemensamma barn men antalet vårdnadstvister vid domstolarna i Sverige har ökat kraftigt det senaste decenniet.

Lagstiftningen har länge präglats av en strävan att få så många föräldrar som möjligt att nå samförståndslösningar i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Samförståndslösningar anses oftast vara bättre en... (More)
När föräldrar väljer att separera från varandra aktualiseras många rättsliga frågor som berör barnet. Föräldrar kan befinna sig i en konfliktfylld situation. Ibland kan konflikten mellan föräldrarna vara så djup att de inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo eller hur umgänget med en av föräldrarna ska se ut. De flesta föräldrar kan komma överens om frågorna som gäller deras gemensamma barn men antalet vårdnadstvister vid domstolarna i Sverige har ökat kraftigt det senaste decenniet.

Lagstiftningen har länge präglats av en strävan att få så många föräldrar som möjligt att nå samförståndslösningar i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Samförståndslösningar anses oftast vara bättre en bättre lösning än då domstolen fattar beslut i dessa frågor. Lagstiftaren har därför utökat möjligheterna för föräldrar att få utomstående hjälp för att nå en överenskommelse.

År 2006 infördes 6 kap. 18 a § föräldrabalken och genom denna lagändring blev det möjligt för domstolen att förordna om medling i vårdnadsmål. Syftet med den inomrättsliga medlingen är att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning.

I detta examensarbete redogörs för inomrättslig medling i mål om vårdnad, boende och umgänge. I uppsatsens deskriptiva del redogörs för hur medling regleras i svensk rätt och vad dess syfte är. En jämförelse med Finlands reglering på området görs även.

I framställningens analys konstateras att inomrättslig medling inte har fått något större genomslag i Sverige. Medlingens fördelar, så som förfarandets flexibilitet, tas upp. Förslag på hur förfarandet kunde förbättras ges. Exempelvis anser jag att medling borde ske i ett tidigare skede av processen, att föräldrar själva borde kunna ta initiativ till att inleda medling samt att samarbetssamtalens absoluta företräde kan vara problematiskt. Förslag på hur barnperspektivet kunde förstärkas ges även. För en del av dessa förslag hämtas inspiration från den finska regleringen på området.

Avslutningsvis anser jag att inomrättslig medling skulle kunna vara en väldigt effektiv och framgångsrik hjälpinsats för föräldrar som tvistar om vårdnad, boende och umgänge ifall en del förändringar skedde. (Less)
Abstract
When parents decide to separate from each other many legal issues concerning their child arises. Parents can find themselves in a very contentious situation. Sometimes the conflict can be so deep that the parents cannot agree on who should have custody of the child, where the child will live or how one parents visitation rights should be formed. Most parents can reach an agreement on their own, but the amount of cases concerning custody of a child in the Swedish courts has greatly increased during the past century.

For a long time, the legislation has been characterized by the strive to get as many parents as possible to agree on issues concerning custody of the child, residency and visitation rights. In these types of cases solutions... (More)
When parents decide to separate from each other many legal issues concerning their child arises. Parents can find themselves in a very contentious situation. Sometimes the conflict can be so deep that the parents cannot agree on who should have custody of the child, where the child will live or how one parents visitation rights should be formed. Most parents can reach an agreement on their own, but the amount of cases concerning custody of a child in the Swedish courts has greatly increased during the past century.

For a long time, the legislation has been characterized by the strive to get as many parents as possible to agree on issues concerning custody of the child, residency and visitation rights. In these types of cases solutions based on mutual understanding are usually considered to be better than decisions made by the courts. Therefore, the legislator has increased the opportunities available for parents to receive help from a third party to reach an agreement.

In 2006 a new provision was added to the Children and Parents Code which made it possible for the courts to appoint a mediator in custody disputes. The purpose of this court appointed mediation is to try and get the parents to reach an agreement.

In this thesis an account will be given of court appointed mediation in cases concerning custody of a child, residency and visitation rights. In the descriptive part an account will be given of how mediation is regulated in Swedish law and what its aim is. Furthermore, comparison with the Finnish regulation regarding this area will also be presented.

In the analysis of this thesis it is stated that mediation has not gained a great impact in Sweden. The advantages of mediation, for example its flexibility, are discussed. Suggestions on how mediation could be improved are given. For example, I consider that mediation should occur earlier during the process, parents should be able to take initiative to initiate mediation and that the absolute preference of cooperation talks can be problematic. Suggestions of how the child’s perspective can be strengthened are also given. The Finnish regulation concerning mediation has inspired some of these suggestions.

In conclusion, I consider that mediation could be a very effective and successful way of helping parents who disagree on questions concerning custody of a child, residency and visitation rights reach an agreement if some changes were made. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
De La Chapelle, Astrid LU
supervisor
organization
alternative title
In-court mediation in cases regarding custody of a child, residency and visitation rights - An analysis of in-court mediation in comparison with Finland
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt, medling
language
Swedish
id
8930790
date added to LUP
2018-01-22 13:37:08
date last changed
2018-01-22 13:37:08
@misc{8930790,
 abstract   = {When parents decide to separate from each other many legal issues concerning their child arises. Parents can find themselves in a very contentious situation. Sometimes the conflict can be so deep that the parents cannot agree on who should have custody of the child, where the child will live or how one parents visitation rights should be formed. Most parents can reach an agreement on their own, but the amount of cases concerning custody of a child in the Swedish courts has greatly increased during the past century. 

For a long time, the legislation has been characterized by the strive to get as many parents as possible to agree on issues concerning custody of the child, residency and visitation rights. In these types of cases solutions based on mutual understanding are usually considered to be better than decisions made by the courts. Therefore, the legislator has increased the opportunities available for parents to receive help from a third party to reach an agreement. 

In 2006 a new provision was added to the Children and Parents Code which made it possible for the courts to appoint a mediator in custody disputes. The purpose of this court appointed mediation is to try and get the parents to reach an agreement. 

In this thesis an account will be given of court appointed mediation in cases concerning custody of a child, residency and visitation rights. In the descriptive part an account will be given of how mediation is regulated in Swedish law and what its aim is. Furthermore, comparison with the Finnish regulation regarding this area will also be presented. 

In the analysis of this thesis it is stated that mediation has not gained a great impact in Sweden. The advantages of mediation, for example its flexibility, are discussed. Suggestions on how mediation could be improved are given. For example, I consider that mediation should occur earlier during the process, parents should be able to take initiative to initiate mediation and that the absolute preference of cooperation talks can be problematic. Suggestions of how the child’s perspective can be strengthened are also given. The Finnish regulation concerning mediation has inspired some of these suggestions. 

In conclusion, I consider that mediation could be a very effective and successful way of helping parents who disagree on questions concerning custody of a child, residency and visitation rights reach an agreement if some changes were made.},
 author    = {De La Chapelle, Astrid},
 keyword   = {Familjerätt,medling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inomrättslig medling i mål om vårdnad, boende och umgänge - En analys av medlingsinstitutet i komparation med Finland},
 year     = {2017},
}