Advanced

Borgenärsskyddet i ABL - En tolkning och problematisering av reglerna om värdeöverföringar och förbjudna lån

Mörner, Hampus LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Borgenärsskyddet i den svenska aktiebolagsrätten grundar sig på skyddet för bolagets bundna egna kapital. Eftersom aktieägare inte kan hållas personligt ansvariga för ett bolags förpliktelser fungerar det bundna egna kapitalet som en förmögenhetsbuffert ur vilken borgenärerna kan erhålla betalning för sina fordringar. Med tanke på att aktieägarna har ett intresse av att disponera över bolagets förmögenhet till egen fördel har det ansetts viktigt att skydda denna förmögenhetsbuffert genom olika borgenärsskyddsregler. Dessa regler avser bland annat se till att bolagets egna kapital inte urholkas genom att bolaget överför medel eller lämnar lån till aktieägare och andra fysiska eller juridiska personer.

Av särskild betydelse i detta... (More)
Borgenärsskyddet i den svenska aktiebolagsrätten grundar sig på skyddet för bolagets bundna egna kapital. Eftersom aktieägare inte kan hållas personligt ansvariga för ett bolags förpliktelser fungerar det bundna egna kapitalet som en förmögenhetsbuffert ur vilken borgenärerna kan erhålla betalning för sina fordringar. Med tanke på att aktieägarna har ett intresse av att disponera över bolagets förmögenhet till egen fördel har det ansetts viktigt att skydda denna förmögenhetsbuffert genom olika borgenärsskyddsregler. Dessa regler avser bland annat se till att bolagets egna kapital inte urholkas genom att bolaget överför medel eller lämnar lån till aktieägare och andra fysiska eller juridiska personer.

Av särskild betydelse i detta avseende är de regler om värdeöverföringar som ställs upp av aktiebolagslagen (2005:551). Dessa regler skyddar ett aktiebolags borgenärer genom att begränsa sådana transaktioner som riskerar att minska det bundna egna kapitalet i bolaget. Som exempel på sådana transaktioner kan nämnas vinstutdelning till aktieägare. Även lån från ett aktiebolag har i vissa fall ansetts kunna urholka bolagets bundna egna kapital och således utgöra ett hot mot borgenärernas intressen. Därför innehåller aktiebolagslagen också regler som förbjuder aktiebolag från att lämna lån till vissa personkretsar och i vissa syften. Dessa regler brukar kallas ”låneförbuden”.

Trots dessa reglers viktiga funktion som borgenärsskydd råder stor oklarhet kring hur de ska tolkas och tillämpas. Den som inte är väl insatt i ämnet riskerar att ovetandes göra sig skyldig till brott mot låneförbuden vilket är särskilt allvarligt då förbuden inte bara sanktioneras civilrättsligt utan även straffrättsligt. Dessutom är reglerna om förbjudna lån konstruerade på ett sätt som möjliggör kringgåenden av lagen varför reglernas funktion som borgenärsskydd i vissa fall kan ifrågasättas. Mycket talar dessutom för att ett aktiebolags borgenärer uppnår fullständigt skydd redan genom reglerna om värdeöverföringar och att låneförbuden således inte fyller någon funktion som självständig funktion ur ett borgenärsperspektiv.

Denna uppsats syftar i första hand till att granska aktiebolagslagens regler om värdeöverföringar och låneförbud för att klargöra de tolknings- och tillämpningsfrågor som föreligger. Vidare undersöks även låneförbudens funktion som borgenärsskydd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mörner, Hampus LU
supervisor
organization
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
associationsrätt, aktiebolagsrätt, borgenärsskydd
language
Swedish
id
8930811
date added to LUP
2018-01-25 14:20:17
date last changed
2018-01-25 14:20:17
@misc{8930811,
 abstract   = {Borgenärsskyddet i den svenska aktiebolagsrätten grundar sig på skyddet för bolagets bundna egna kapital. Eftersom aktieägare inte kan hållas personligt ansvariga för ett bolags förpliktelser fungerar det bundna egna kapitalet som en förmögenhetsbuffert ur vilken borgenärerna kan erhålla betalning för sina fordringar. Med tanke på att aktieägarna har ett intresse av att disponera över bolagets förmögenhet till egen fördel har det ansetts viktigt att skydda denna förmögenhetsbuffert genom olika borgenärsskyddsregler. Dessa regler avser bland annat se till att bolagets egna kapital inte urholkas genom att bolaget överför medel eller lämnar lån till aktieägare och andra fysiska eller juridiska personer. 

Av särskild betydelse i detta avseende är de regler om värdeöverföringar som ställs upp av aktiebolagslagen (2005:551). Dessa regler skyddar ett aktiebolags borgenärer genom att begränsa sådana transaktioner som riskerar att minska det bundna egna kapitalet i bolaget. Som exempel på sådana transaktioner kan nämnas vinstutdelning till aktieägare. Även lån från ett aktiebolag har i vissa fall ansetts kunna urholka bolagets bundna egna kapital och således utgöra ett hot mot borgenärernas intressen. Därför innehåller aktiebolagslagen också regler som förbjuder aktiebolag från att lämna lån till vissa personkretsar och i vissa syften. Dessa regler brukar kallas ”låneförbuden”. 

Trots dessa reglers viktiga funktion som borgenärsskydd råder stor oklarhet kring hur de ska tolkas och tillämpas. Den som inte är väl insatt i ämnet riskerar att ovetandes göra sig skyldig till brott mot låneförbuden vilket är särskilt allvarligt då förbuden inte bara sanktioneras civilrättsligt utan även straffrättsligt. Dessutom är reglerna om förbjudna lån konstruerade på ett sätt som möjliggör kringgåenden av lagen varför reglernas funktion som borgenärsskydd i vissa fall kan ifrågasättas. Mycket talar dessutom för att ett aktiebolags borgenärer uppnår fullständigt skydd redan genom reglerna om värdeöverföringar och att låneförbuden således inte fyller någon funktion som självständig funktion ur ett borgenärsperspektiv.

Denna uppsats syftar i första hand till att granska aktiebolagslagens regler om värdeöverföringar och låneförbud för att klargöra de tolknings- och tillämpningsfrågor som föreligger. Vidare undersöks även låneförbudens funktion som borgenärsskydd.},
 author    = {Mörner, Hampus},
 keyword   = {associationsrätt,aktiebolagsrätt,borgenärsskydd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Borgenärsskyddet i ABL - En tolkning och problematisering av reglerna om värdeöverföringar och förbjudna lån},
 year     = {2017},
}