Advanced

Först i mål men snuvad på konfekten? - En studie av den vinnande leverantörens möjlighet till tredjemansinträde vid överprövning av en offentlig upphandling

Gullstrand, Adam LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
When an administrative court decides that a public procurement are to be recommenced or corrected, this will have consequences for the supplier that has won the procurement. Examples of this can include that the wining supplier becomes excluded from the new evaluation of tenders or that the wining supplier is allowed to participate in the new evaluation of tenders but with a lower score than before. The focus of this essay will be third party entry. This means that a supplier that is affected by the review procedure wants to enter the procedure without being a part of it from the start.

The set of questions are therefore concerning third party entry and these can be divided in two parts. One concerns the possibility to enter an ongoing... (More)
When an administrative court decides that a public procurement are to be recommenced or corrected, this will have consequences for the supplier that has won the procurement. Examples of this can include that the wining supplier becomes excluded from the new evaluation of tenders or that the wining supplier is allowed to participate in the new evaluation of tenders but with a lower score than before. The focus of this essay will be third party entry. This means that a supplier that is affected by the review procedure wants to enter the procedure without being a part of it from the start.

The set of questions are therefore concerning third party entry and these can be divided in two parts. One concerns the possibility to enter an ongoing review and the other concerns the possibility to appeal against a verdict in a procurement case. In the process of answering these questions I have used a legal dogmatic method and the material used has been retrieved from the conventional sources of law. Among these, case law has been of major importance together with legal doctrine since the written laws regarding third party entry in procurement cases are limited to the generally held regulation in 33 § FPL. Since the Swedish legislation on public procurement and legal remedies are based on EU-law, I have used an EU-law method in the parts of the essay that concerns EU-law.

The most important conclusions that can be drawn regarding third party entry, are that is has to be stated in the judgment that a supplier is excluded to make it possible to appeal. To make a third party entry in an ongoing review procedure the court must consider excluding the supplier from a new evaluation of tenders. In some cases it has been shown that the administrative courts chooses not to state an exclusion in the judgment, instead an interpretation of the grounds has to be made to decide if a supplier has been excluded or not. This makes it harder for suppliers to foresee the possibilities to make a third party entry. (Less)
Abstract (Swedish)
När en förvaltningsdomstol beslutar att en upphandling ska rättas eller göras om, får detta konsekvenser för den leverantör som vunnit upphandlingen. Exempel på detta kan vara att den vinnande leverantören ska uteslutas från en ny anbudsutvärdering eller att den vinnande leverantören får vara med i den nya anbudsutvärderingen men med en lägre poäng än tidigare. I uppsatsen studeras det som kallas tredjemansinträde. Detta innebär att en leverantör som deltagit i en upphandling blir påverkad av en överprövning och vill träda in i processen utan att ha varit part i överprövningen från början.

De frågeställningar jag har valt kretsar därför kring tredjemansinträde och kan delas i två delar. Den ena handlar om att göra inträde i en pågående... (More)
När en förvaltningsdomstol beslutar att en upphandling ska rättas eller göras om, får detta konsekvenser för den leverantör som vunnit upphandlingen. Exempel på detta kan vara att den vinnande leverantören ska uteslutas från en ny anbudsutvärdering eller att den vinnande leverantören får vara med i den nya anbudsutvärderingen men med en lägre poäng än tidigare. I uppsatsen studeras det som kallas tredjemansinträde. Detta innebär att en leverantör som deltagit i en upphandling blir påverkad av en överprövning och vill träda in i processen utan att ha varit part i överprövningen från början.

De frågeställningar jag har valt kretsar därför kring tredjemansinträde och kan delas i två delar. Den ena handlar om att göra inträde i en pågående överprövning och den andra om att överklaga en dom i ett överprövningsmål. I arbetet med att svara på dessa frågor har jag använt en rättsdogmatisk metod där materialet är hämtat ur de sedvanliga rättskällorna. Bland dessa har framförallt rättspraxis utgjort en stor del men även doktrin har använts eftersom lagstiftningen gällande tredjemaninträde i överprövningsmål är begränsad till den allmänt hållna bestämmelsen i 33 § FPL. Eftersom den svenska lagstiftningen om upphandling och rättsmedel bygger på EU-rätt har även en EU-rättslig metod använts i de delar som behandlar EU-rätt.

De viktigaste slutsatserna som kan dras kring tredjemansinträde är att det måste framgå av domslutet att en leverantör utesluts för att det ska finnas en möjlighet att överklaga domen. För att en leverantör ska få göra inträde i en pågående överprövning krävs det att domstolen överväger att utesluta leverantören. Det har dock visat sig att inte alla domstolar skriver i domslutet att en leverantör ska uteslutas. Istället måste det göras en tolkning av domskälen för att avgöra om en uteslutning skett eller inte. Detta göra att bedömningen om tredjemansinträde blir mer vansklig och det blir svårare för den som är leverantör att förutse möjligheterna till inträde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gullstrand, Adam LU
supervisor
organization
alternative title
A study of the winning supplier's opportunity for third-party entry in the review of a public procurement
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förvaltningsrätt, offentlig upphandling
language
Swedish
id
8931872
date added to LUP
2018-02-13 12:43:01
date last changed
2018-02-13 12:43:01
@misc{8931872,
 abstract   = {When an administrative court decides that a public procurement are to be recommenced or corrected, this will have consequences for the supplier that has won the procurement. Examples of this can include that the wining supplier becomes excluded from the new evaluation of tenders or that the wining supplier is allowed to participate in the new evaluation of tenders but with a lower score than before. The focus of this essay will be third party entry. This means that a supplier that is affected by the review procedure wants to enter the procedure without being a part of it from the start.

The set of questions are therefore concerning third party entry and these can be divided in two parts. One concerns the possibility to enter an ongoing review and the other concerns the possibility to appeal against a verdict in a procurement case. In the process of answering these questions I have used a legal dogmatic method and the material used has been retrieved from the conventional sources of law. Among these, case law has been of major importance together with legal doctrine since the written laws regarding third party entry in procurement cases are limited to the generally held regulation in 33 § FPL. Since the Swedish legislation on public procurement and legal remedies are based on EU-law, I have used an EU-law method in the parts of the essay that concerns EU-law.

The most important conclusions that can be drawn regarding third party entry, are that is has to be stated in the judgment that a supplier is excluded to make it possible to appeal. To make a third party entry in an ongoing review procedure the court must consider excluding the supplier from a new evaluation of tenders. In some cases it has been shown that the administrative courts chooses not to state an exclusion in the judgment, instead an interpretation of the grounds has to be made to decide if a supplier has been excluded or not. This makes it harder for suppliers to foresee the possibilities to make a third party entry.},
 author    = {Gullstrand, Adam},
 keyword   = {förvaltningsrätt,offentlig upphandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Först i mål men snuvad på konfekten? - En studie av den vinnande leverantörens möjlighet till tredjemansinträde vid överprövning av en offentlig upphandling},
 year     = {2017},
}