Advanced

Effektivare mark- och anläggningsarbeten genom industriella processer

Gårdemyr, Andreas LU (2018) In TVBP VBEM01 20181
Construction Management
Abstract
The purpose of the study is to investigate how today's excavation and foundation work, in a traditional construction process, can change towards a more efficient production with the aim of shortening lead times in the work performed by the contractor. By taking advantage of the benefits and strengths of industrial housing construction, the study intends to respond to if excavation and foundation work can be industrialized and, if so, how such an industrial process affects efficiency and, in the end, lead times. Furthermore, the study aims at investigating how business strategies, such as Lean production, can contribute to a changed and improved building process between developers and contractors.

The method of the study consists partly... (More)
The purpose of the study is to investigate how today's excavation and foundation work, in a traditional construction process, can change towards a more efficient production with the aim of shortening lead times in the work performed by the contractor. By taking advantage of the benefits and strengths of industrial housing construction, the study intends to respond to if excavation and foundation work can be industrialized and, if so, how such an industrial process affects efficiency and, in the end, lead times. Furthermore, the study aims at investigating how business strategies, such as Lean production, can contribute to a changed and improved building process between developers and contractors.

The method of the study consists partly of a case study and partly of a literature review. The case study includes interviews, observations and document studies at the companies Skanska Sverige AB and BoKlok Housing AB. The business unit at Skanska that has been subject to the case study is Väg och anläggning, region Syd. At BoKlok it is mainly marknadsområde Öresund that has been included in the study. Qualitative interviews have been conducted with interview persons from both companies in a variety of professional roles.

The interviews have been supplemented with documentary studies of project-specific documents as well as materials from other business units and regions within Skanska. In addition, a lead-time analysis has been carried out together with a number of employees from Väg- och anläggning to investigate the possibilities for shorter lead times and how such a change might be possible.

The study's literature review has, in principle, elapsed during the whole study. Mostly, the author has read and used literature that deals with industrial construction and how industrial house-building and industrial excavation and foundation work can be characterized. The theory chapter, together with the results of the case study, forms the basis for the two final chapters in the study: analysis and conclusion. In the conclusion, the author intends to answer the problem statements of the study.

The study shows that there is great potential for change; with relatively simple means today's process between developer and contractor in construction projects can be improved, primarily through better planning and a clearer structure. By identifying extended collaboration in the early stages based on an industrial process, good conditions are provided for a more efficient production. The study also presents a number of recommendations or action proposals that if they are implemented can contribute to shorter lead times and minor variations in the work performed. However, an improvement work is required throughout the organization, with management and support from top level. Only then can an industrial process get full impact and full capacity. (Less)
Abstract (Swedish)
Studien har som syfte att studera hur dagens mark- och anläggningsarbeten, i en traditionell byggprocess, kan förändras mot en effektivare produktion med mål om att korta ledtider i de för markentreprenören ingående arbetsmomenten. Genom att ta vara på fördelarna och styrkorna med industriellt husbyggande avser studien att svara på till vilken grad anläggningsbyggande kan industrialiseras och i så fall även hur en sådan industriell process påverkar effektiviteten och i förlängningen ledtiderna. Vidare syftar studien till att undersöka hur verksamhetsstrategier, exempelvis lean, kan bidra till en förändrad och förbättrad byggprocess mellan beställare och entreprenör.

Studiens metod består dels av en fallstudie, dels av en... (More)
Studien har som syfte att studera hur dagens mark- och anläggningsarbeten, i en traditionell byggprocess, kan förändras mot en effektivare produktion med mål om att korta ledtider i de för markentreprenören ingående arbetsmomenten. Genom att ta vara på fördelarna och styrkorna med industriellt husbyggande avser studien att svara på till vilken grad anläggningsbyggande kan industrialiseras och i så fall även hur en sådan industriell process påverkar effektiviteten och i förlängningen ledtiderna. Vidare syftar studien till att undersöka hur verksamhetsstrategier, exempelvis lean, kan bidra till en förändrad och förbättrad byggprocess mellan beställare och entreprenör.

Studiens metod består dels av en fallstudie, dels av en litteraturgenomgång. Fallstudien har innehållit intervjuer, observationer och dokumentstudier på fallföretagen Skanska Sverige AB och BoKlok Housing AB. Den verksamhetsgren på Skanska som varit föremål för fallstudien är Väg- och anläggning, främst i region Syd. Från BoKlok är det främst marknadsområde Öresund som ingått i studien. Kvalitativa intervjuer har genomförts med intervjupersoner från båda företagen i en rad olika yrkesroller.

Intervjuerna har kompletterats med dokumentstudier av projektspecifika handlingar samt med material från andra regioner och marknadsområden inom Skanska. Vidare har en ledtidsanalys utförts tillsammans med ett flertal medarbetare från Väg- och anläggning för att utreda vilka möjligheter det finns att korta ledtider samt hur en sådan förändring skulle kunna gå till.

Studiens litteraturgenomgång har i princip fortlöpt under hela studiens varaktighet. Främst har författaren läst och nyttjat litteratur som behandlat industriellt byggande och hur industriellt hus- respektive anläggningsbyggande kan karakteriseras. Teorikapitlet utgör tillsammans med resultatet från fallstudien grund till studiens två avslutande kapitel; analys och slutsats. I slutsatsen avser författaren att svara på studiens två frågeställningar.

Studien visar att det finns stor potential till förändring. Med relativt enkla medel kan dagens process mellan beställare och entreprenör vid anläggningsprojekt förbättras, främst med hjälp av bättre planering och tydligare struktur. Genom att identifiera ett utökat samarbete i tidiga skeden med utgångspunkt i en industriell process ges goda förutsättningar för en effektivare produktion. I studien redovisas också ett antal rekommendationer eller åtgärdsförslag som om de implementeras kan bidra till kortare ledtider och mindre variationer i utfört arbete. Det krävs dock ett förbättringsarbete som syns i hela organisationen, med styrning och stöd enda från ledningsnivå. Först då kan en industriell process få fullt genomslag och nå full kapacitet. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Med relativt enkla medel kan dagens process mellan beställare och entreprenör vid ett anläggningsprojekt förbättras, främst med hjälp av bättre planering och tydligare struktur. Genom att identifiera ett utökat samarbete i tidiga skeden med utgångspunkt i en industriell process ges goda förutsättningar för en effektivare produktion.

Studien har bedrivits med syfte att studera hur dagens mark- och anläggningsarbeten, i en traditionell byggprocess, kan förändras mot en effektivare produktion med mål om att korta ledtider i de för markentreprenören ingående arbetsmomenten. Genom att ta vara på fördelarna och styrkorna som finns i industriellt husbyggande har målet varit att svara på till vilken grad anläggningsbyggande kan industrialiseras... (More)
Med relativt enkla medel kan dagens process mellan beställare och entreprenör vid ett anläggningsprojekt förbättras, främst med hjälp av bättre planering och tydligare struktur. Genom att identifiera ett utökat samarbete i tidiga skeden med utgångspunkt i en industriell process ges goda förutsättningar för en effektivare produktion.

Studien har bedrivits med syfte att studera hur dagens mark- och anläggningsarbeten, i en traditionell byggprocess, kan förändras mot en effektivare produktion med mål om att korta ledtider i de för markentreprenören ingående arbetsmomenten. Genom att ta vara på fördelarna och styrkorna som finns i industriellt husbyggande har målet varit att svara på till vilken grad anläggningsbyggande kan industrialiseras och i så fall även hur en sådan industriell process påverkar effektiviteten och i förlängningen ledtiderna.

Att fokusera på industriellt eller industrialiserat byggande blir en viktig faktor för att utveckla framtidens byggande. Utmaningen de kommande åren blir att öka kunskapen om hur en industriell process kan utformas och vad det innebär att tänka industriellt. Att våga använda nya arbetsmetoder, samarbetsformer och att vara innovativ blir minst lika viktigt som i vilken utsträckning prefabricerat material nyttjas i produktionen. Det ligger i allas intresse att finna lösningar på den effektiviseringspotential som finns i bygg- och anläggningsindustrin och därmed bidra till att göra sektorn mer attraktiv, lönsam och säker. Speciellt i en tid där ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar blir allt viktigare. Att slösa med resurser, tid, pengar, material och personal, är varken hållbart eller attraktivt för någon verksamhet. För att möta förändringarna och samtidigt utvecklas krävs att varje del i produktionskedjan görs så resurseffektiv som möjligt med ett tydligt fokus på att tänka industriellt.

För att lyckas krävs det dock ett förbättringsarbete som syns i hela organisationen, med styrning och stöd från ledningsnivå och nedåt. Först då kan en industriell process få fullt genomslag och nå full kapacitet. En problematik som finns är hur processen mellan en industriell byggare och en traditionell byggare är utformad och fungerar i projekt idag, exempelvis i form av vilken upphandlings- och entreprenadform som används. I en utförandeentreprenad ges entreprenören ingen möjlighet att påverka processen utan denne får agera efter de förutsättningar och ramar som beställaren sätter. En industriell process förespråkar att nya upphandlings-, entreprenad- och samarbetsformer ska utnyttjas för att ge entreprenören tillgång till och större ansvar för hela processen, från produktionsförberedelser i tidigt skede till färdigställt projekt och erfarenhetsåterföring. Andra viktiga faktorer blir att utveckla långsiktiga relationer mellan kund, beställare, entreprenör och leverantörer, att använda tekniska verktyg för att öka effektiviteten samt att kontinuerligt att arbeta med att förfina processen och bli bättre. Genom att tänka industriellt blir det således möjligt att korta ledtider och minska variationer i utfört arbete, vilket samtidigt medför en mer resurseffektiv produktion.

Förhoppningen för framtida anläggningsprojekt är att beställare och entreprenör ska identifiera nya arbetssätt och en process som innehåller ett industriellt tänk med fokus på ett utökat samarbete i tidiga skeden där parterna tillsammans tillser att ett effektivare mark- och anläggningsarbete blir verklighet. Exempelvis skulle ett referensprojekt kunna arbetas fram mellan beställare och entreprenör som drivs i samverkan mellan parterna och där ett industriellt tänk är närvarande under hela processen, givetvis med ett slutgiltigt mål om att uppnå högre effektivitet och kortare ledtider. Den utvärdering och erfarenhetsåterföring som följer efter avslutat projekt ligger till grund för hur processen kan förbättras och förfinas. Att ta tillvara på styrkorna och fördelarna i ett industriellt tänk kan tänkas utgöra en väsentlig grund för hur bygg- och anläggningsbranschen som helhet ska bli mer effektiv och benägen att utvecklas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gårdemyr, Andreas LU
supervisor
organization
alternative title
More efficient excavation and foundation work through industrial processes
course
VBEM01 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Industriellt byggande, industrialiserat byggande, industriellt husbyggande, industriellt anläggningsbyggande, effektivitet, ledtid, verksamhetsstrategier, Lean, Toyota Production System, The Toyota Way, icke värdeskapande aktiviteter, samarbetsavtal, tidiga skeden
publication/series
TVBP
report number
5561/18
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Bihandledare: Christian Alvesson, Skanska
Examinator: Anne Landin
id
8936792
date added to LUP
2018-03-20 15:44:49
date last changed
2019-10-07 16:27:23
@misc{8936792,
 abstract   = {The purpose of the study is to investigate how today's excavation and foundation work, in a traditional construction process, can change towards a more efficient production with the aim of shortening lead times in the work performed by the contractor. By taking advantage of the benefits and strengths of industrial housing construction, the study intends to respond to if excavation and foundation work can be industrialized and, if so, how such an industrial process affects efficiency and, in the end, lead times. Furthermore, the study aims at investigating how business strategies, such as Lean production, can contribute to a changed and improved building process between developers and contractors.

The method of the study consists partly of a case study and partly of a literature review. The case study includes interviews, observations and document studies at the companies Skanska Sverige AB and BoKlok Housing AB. The business unit at Skanska that has been subject to the case study is Väg och anläggning, region Syd. At BoKlok it is mainly marknadsområde Öresund that has been included in the study. Qualitative interviews have been conducted with interview persons from both companies in a variety of professional roles.

The interviews have been supplemented with documentary studies of project-specific documents as well as materials from other business units and regions within Skanska. In addition, a lead-time analysis has been carried out together with a number of employees from Väg- och anläggning to investigate the possibilities for shorter lead times and how such a change might be possible.

The study's literature review has, in principle, elapsed during the whole study. Mostly, the author has read and used literature that deals with industrial construction and how industrial house-building and industrial excavation and foundation work can be characterized. The theory chapter, together with the results of the case study, forms the basis for the two final chapters in the study: analysis and conclusion. In the conclusion, the author intends to answer the problem statements of the study.

The study shows that there is great potential for change; with relatively simple means today's process between developer and contractor in construction projects can be improved, primarily through better planning and a clearer structure. By identifying extended collaboration in the early stages based on an industrial process, good conditions are provided for a more efficient production. The study also presents a number of recommendations or action proposals that if they are implemented can contribute to shorter lead times and minor variations in the work performed. However, an improvement work is required throughout the organization, with management and support from top level. Only then can an industrial process get full impact and full capacity.},
 author    = {Gårdemyr, Andreas},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Industriellt byggande,industrialiserat byggande,industriellt husbyggande,industriellt anläggningsbyggande,effektivitet,ledtid,verksamhetsstrategier,Lean,Toyota Production System,The Toyota Way,icke värdeskapande aktiviteter,samarbetsavtal,tidiga skeden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Effektivare mark- och anläggningsarbeten genom industriella processer},
 year     = {2018},
}