Advanced

Flexibla hyresavtal

Persson, Erika LU (2017) In Flexibla hyresavtal VFT920 20171
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
Enligt Newsecs rapport från 2016 söker företag idag kontor som har effektiv kontorsyta med stor flexibilitet vad det gäller både area och hyresavtal. Deras analys är att sådana kontor kommer fortsätta att efterfrågas. Vad som menas med flexibla hyresavtal är inget som är självklart i branschen men i detta examensarbete innebär sådana hyresavtal kortare hyrestider och mindre ytor för varje aktör som hyr i kontoret. Detta ger ett större flöde av hyresgäster än vad det traditionellt sker i ett kontor.
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur investerares syn på flexibla hyresavtal för kontor är avseende hyra, hyrestid, yta och hyresgästanpassning, deras syn på kluster och hur lagstiftning styr användandet av flexiblare avtal. Genom en... (More)
Enligt Newsecs rapport från 2016 söker företag idag kontor som har effektiv kontorsyta med stor flexibilitet vad det gäller både area och hyresavtal. Deras analys är att sådana kontor kommer fortsätta att efterfrågas. Vad som menas med flexibla hyresavtal är inget som är självklart i branschen men i detta examensarbete innebär sådana hyresavtal kortare hyrestider och mindre ytor för varje aktör som hyr i kontoret. Detta ger ett större flöde av hyresgäster än vad det traditionellt sker i ett kontor.
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur investerares syn på flexibla hyresavtal för kontor är avseende hyra, hyrestid, yta och hyresgästanpassning, deras syn på kluster och hur lagstiftning styr användandet av flexiblare avtal. Genom en teoretisk studie av relevanta ekonomiska teorier, granskning av gällande lagstiftning och dagens trender studeras vad användandet av flexibla hyresavtal kan innebära. Kvalitativa intervjuer genomfördes för att förstår investerares inställning till flexibla hyresavtal och det är utefter dem slutsatserna framförallt har dragits.
Slutsatsen är att det ultimata kontorshuset har en blandning av hyresavtal avseende parametrarna tid och yta då detta är ett sätt att sprida risken för investeraren. Hyran per kvadratmeter är högre ju färre kvadratmeter hyresgästen hyr men exakt hur mycket högre är en förhandlingsfråga som beror på flera parametrar. Den risk det är för investeraren med ett hyresavtal med kortare hyrestid kan få ett teoretiskt pris. Om hyresgästen betalar detta ”riskpris” anses risken vara hanterad. Investerare är dock ännu inte intresserade av ett kontor med endast flexibla hyresavtal. Även om efterfrågan verkar finnas är investerarna inte ännu intresserade av endast flexibla hyresavtal.
Kluster är inget investerare konkret värdesätter utan det viktigaste är att kontoret har rätt läge med bra kommunikationsmöjligheter och tillgång till service.
Lagstiftningens tvingande bestämmelser begränsar önskan om att skriva flexibla hyresavtal och på grund av det minskar investerares vilja att upprätta flexibla hyresavtal. (Less)
Abstract
According to Newsec's report from 2016 companies are looking for offices that have efficient office space with great flexibility in terms of both area and lease. Their analysis is that such offices will continue to be demanded. What is meant by flexible real estate leases is nothing that is obvious in the industry but in this paper such leases mean less lease times and less space for each participant who rent an office. This gives a greater flow of tenants than in a traditionally office.
The purpose of the thesis is to investigate how investors attitude against flexible leases, rental time, area and tenancy adjustment, their views on clusters, and how legislation governs the use of flexible real estate leases.
Through a theoretical... (More)
According to Newsec's report from 2016 companies are looking for offices that have efficient office space with great flexibility in terms of both area and lease. Their analysis is that such offices will continue to be demanded. What is meant by flexible real estate leases is nothing that is obvious in the industry but in this paper such leases mean less lease times and less space for each participant who rent an office. This gives a greater flow of tenants than in a traditionally office.
The purpose of the thesis is to investigate how investors attitude against flexible leases, rental time, area and tenancy adjustment, their views on clusters, and how legislation governs the use of flexible real estate leases.
Through a theoretical study of relevant economic theories, a review of current legislation and current trends, what the use of flexible real estate leases can mean is being studied. Interviews were conducted to understand investors' attitude to flexible real estate leases and it is especially along those conclusions have been made.
The conclusion is that the ultimate office house has a mix of real estate leases regarding the time and space parameters as this is a way of spreading the risk to the investor. The rent per square meter is higher then fewer square meters tenant rent but exactly how much higher is a negotiation question that depends on several parameters. The risk it is for the investor with a real estate leases with a shorter rental period can get a theoretical price. If the renter pays this "risk price" the risk is considered to be handled. However, investors are not yet interested in an office with only flexible real estate leases. Although demand seems to be, investors are not yet interested in only flexible real estate leases.
Investors are not interested in cluster. The most important thing is that the office is in the right location with good communication opportunities and access to service.
The law restrict the desire to write flexible real estate leases and, as a result, reduce investors' willingness to invest with flexible real estate lease. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Erika LU
supervisor
organization
alternative title
Flexible real estate leases
course
VFT920 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kommersiella hyresavtal, klusterteori, marknad och hierarki, flexiblare hyresavtal
publication/series
Flexibla hyresavtal
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/17/5406 SE
language
Swedish
id
8938026
date added to LUP
2018-06-04 10:11:04
date last changed
2018-06-04 10:11:04
@misc{8938026,
 abstract   = {According to Newsec's report from 2016 companies are looking for offices that have efficient office space with great flexibility in terms of both area and lease. Their analysis is that such offices will continue to be demanded. What is meant by flexible real estate leases is nothing that is obvious in the industry but in this paper such leases mean less lease times and less space for each participant who rent an office. This gives a greater flow of tenants than in a traditionally office. 
The purpose of the thesis is to investigate how investors attitude against flexible leases, rental time, area and tenancy adjustment, their views on clusters, and how legislation governs the use of flexible real estate leases. 
Through a theoretical study of relevant economic theories, a review of current legislation and current trends, what the use of flexible real estate leases can mean is being studied. Interviews were conducted to understand investors' attitude to flexible real estate leases and it is especially along those conclusions have been made. 
The conclusion is that the ultimate office house has a mix of real estate leases regarding the time and space parameters as this is a way of spreading the risk to the investor. The rent per square meter is higher then fewer square meters tenant rent but exactly how much higher is a negotiation question that depends on several parameters. The risk it is for the investor with a real estate leases with a shorter rental period can get a theoretical price. If the renter pays this "risk price" the risk is considered to be handled. However, investors are not yet interested in an office with only flexible real estate leases. Although demand seems to be, investors are not yet interested in only flexible real estate leases. 
Investors are not interested in cluster. The most important thing is that the office is in the right location with good communication opportunities and access to service. 
The law restrict the desire to write flexible real estate leases and, as a result, reduce investors' willingness to invest with flexible real estate lease.},
 author    = {Persson, Erika},
 keyword   = {Kommersiella hyresavtal,klusterteori,marknad och hierarki,flexiblare hyresavtal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Flexibla hyresavtal},
 title    = {Flexibla hyresavtal},
 year     = {2017},
}