Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En utvärdering av tillförlitligheten i Ekbom- Baks test vid uppskattning av brandmäns VO2max

Fagerberg, Henrik and Bengtsson, Carl-Olof (2016)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund:Hälsa är starkt sammankopplad med nivå av kondition. Ett sätt att mäta konditionsnivå är att mäta en individs maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Att genomföra ett VO2max-test är både omständligt och dyrt. Inom vården är det istället vanligt att submaximala tester används för att uppskatta VO2max. Åstrands cykeltest är ett sådant test. Resultatet från Åstrandstestet räknas fram genom att ett uppskattat maxvärde räknas ut baserat på uppmätt puls vid ett givet motstånd i förhållande till beräknad maxpuls (220-ålder). Nyligen utvecklades ett nytt svenskt submaximalt test, Ekblom-Baks cykeltest (EB-testet). I detta test tas inte testpersonens maxpuls med i beräkningarna utan VO2max räknas ut genom att se hur stor pulsökning en... (More)
Bakgrund:Hälsa är starkt sammankopplad med nivå av kondition. Ett sätt att mäta konditionsnivå är att mäta en individs maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Att genomföra ett VO2max-test är både omständligt och dyrt. Inom vården är det istället vanligt att submaximala tester används för att uppskatta VO2max. Åstrands cykeltest är ett sådant test. Resultatet från Åstrandstestet räknas fram genom att ett uppskattat maxvärde räknas ut baserat på uppmätt puls vid ett givet motstånd i förhållande till beräknad maxpuls (220-ålder). Nyligen utvecklades ett nytt svenskt submaximalt test, Ekblom-Baks cykeltest (EB-testet). I detta test tas inte testpersonens maxpuls med i beräkningarna utan VO2max räknas ut genom att se hur stor pulsökning en person har mellan två olika belastningar. Det nya testet har i tidigare studier visat sig ha en större reliabilitet än Åstrands cykeltest.
Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie var att undersöka hur väl EB-testet uppskattar VO2max i relation till ett faktiskt uppmätt VO2max då det tillämpas på en grupp vältränade individer i form av brandmän. Följande frågeställningar användes: Vilket värde på variationskoefficienten uppvisar EB-testet då det jämförs med ett maxtest? Hur väl korrelerar de uppskattade VO2max värdena från EB-testet med faktiskt uppmätta VO2max värden? Uppvisar EB-testet någon systematisk över eller underskattning av VO2max jämfört med ett maxtest?
Material och metod: 10 brandmän i åldern 20-55 år deltog i studien (7 män och 3 kvinnor). Samtliga deltagare genomförde ett EB-test och ett maximalt test på löpband. Resultaten från de båda testerna plottades mot varandra i en scatterplot och korrelationskoefficienten räknades ut. Vidare konstruerades ett Bland-Altman-diagram med 95 % Limit of agreement för att grafiskt se hur resultaten från de båda testerna skiljer sig åt. Variationskoefficienten räknades också ut för att utvärdera spridningen av resultaten från EB-testet i förhållande till maxtestet.
Resultat: I sex utav fallen uppnådde testdeltagarna en VO2max (L/min) som låg utanför valideringsintervallet för EB-testet. Resultatredovisningen delades därför upp i två grupper där den ena gruppen innehåller samtliga resultat och den andra enbart valida resultat. Korrelationskoefficienten för gruppen samtliga räknades ut till r = 0,89 och r = 0,93 för den valida gruppen. Variationskoefficienten för gruppen samtliga räknades fram 7,6% och för den valida gruppen till 4,1%. Resultaten från Bland-Altman-diagrammen pekar i riktning mot att EB-testet tenderar att underskatta testdeltarnas VO2max jämfört med deras faktiskt uppmätta VO2max.
Slutsats: Resultaten av studien är jämförbara med de resultat som Ekblom-Bak presenterar i sin studie både beträffande korrelationskoefficient (r = 0,89) och variationskoefficient (7,6%). Vidare pekar resultaten på att EB-testet tenderar att underskatta VO2max hos testpersonerna i studien. Slutsatsen vi drar är att i den undersökta populationen fungerar EB-testet väl för att uppskatta brandmäns VO2max. Resultaten från den här studien tillsammans med resultaten från Ekblom-Baks ger oss inga indikationer om att förhållandet skulle vara annorlunda vid tillämpningen av testet på en större grupp vältränade individer i form av brandmän. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagerberg, Henrik and Bengtsson, Carl-Olof
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ekblom-Baks cykeltest. Åstrands submaximala konditionstest, VO2max, syreupptagningsförmåga, kondition.
language
Swedish
id
8938561
date added to LUP
2018-04-11 12:11:01
date last changed
2018-04-11 12:11:01
@misc{8938561,
 abstract   = {Bakgrund:Hälsa är starkt sammankopplad med nivå av kondition. Ett sätt att mäta konditionsnivå är att mäta en individs maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Att genomföra ett VO2max-test är både omständligt och dyrt. Inom vården är det istället vanligt att submaximala tester används för att uppskatta VO2max. Åstrands cykeltest är ett sådant test. Resultatet från Åstrandstestet räknas fram genom att ett uppskattat maxvärde räknas ut baserat på uppmätt puls vid ett givet motstånd i förhållande till beräknad maxpuls (220-ålder). Nyligen utvecklades ett nytt svenskt submaximalt test, Ekblom-Baks cykeltest (EB-testet). I detta test tas inte testpersonens maxpuls med i beräkningarna utan VO2max räknas ut genom att se hur stor pulsökning en person har mellan två olika belastningar. Det nya testet har i tidigare studier visat sig ha en större reliabilitet än Åstrands cykeltest.
Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie var att undersöka hur väl EB-testet uppskattar VO2max i relation till ett faktiskt uppmätt VO2max då det tillämpas på en grupp vältränade individer i form av brandmän. Följande frågeställningar användes: Vilket värde på variationskoefficienten uppvisar EB-testet då det jämförs med ett maxtest? Hur väl korrelerar de uppskattade VO2max värdena från EB-testet med faktiskt uppmätta VO2max värden? Uppvisar EB-testet någon systematisk över eller underskattning av VO2max jämfört med ett maxtest?
Material och metod: 10 brandmän i åldern 20-55 år deltog i studien (7 män och 3 kvinnor). Samtliga deltagare genomförde ett EB-test och ett maximalt test på löpband. Resultaten från de båda testerna plottades mot varandra i en scatterplot och korrelationskoefficienten räknades ut. Vidare konstruerades ett Bland-Altman-diagram med 95 % Limit of agreement för att grafiskt se hur resultaten från de båda testerna skiljer sig åt. Variationskoefficienten räknades också ut för att utvärdera spridningen av resultaten från EB-testet i förhållande till maxtestet.
Resultat: I sex utav fallen uppnådde testdeltagarna en VO2max (L/min) som låg utanför valideringsintervallet för EB-testet. Resultatredovisningen delades därför upp i två grupper där den ena gruppen innehåller samtliga resultat och den andra enbart valida resultat. Korrelationskoefficienten för gruppen samtliga räknades ut till r = 0,89 och r = 0,93 för den valida gruppen. Variationskoefficienten för gruppen samtliga räknades fram 7,6% och för den valida gruppen till 4,1%. Resultaten från Bland-Altman-diagrammen pekar i riktning mot att EB-testet tenderar att underskatta testdeltarnas VO2max jämfört med deras faktiskt uppmätta VO2max.
Slutsats: Resultaten av studien är jämförbara med de resultat som Ekblom-Bak presenterar i sin studie både beträffande korrelationskoefficient (r = 0,89) och variationskoefficient (7,6%). Vidare pekar resultaten på att EB-testet tenderar att underskatta VO2max hos testpersonerna i studien. Slutsatsen vi drar är att i den undersökta populationen fungerar EB-testet väl för att uppskatta brandmäns VO2max. Resultaten från den här studien tillsammans med resultaten från Ekblom-Baks ger oss inga indikationer om att förhållandet skulle vara annorlunda vid tillämpningen av testet på en större grupp vältränade individer i form av brandmän.},
 author    = {Fagerberg, Henrik and Bengtsson, Carl-Olof},
 keyword   = {Ekblom-Baks cykeltest. Åstrands submaximala konditionstest,VO2max,syreupptagningsförmåga,kondition.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En utvärdering av tillförlitligheten i Ekbom- Baks test vid uppskattning av brandmäns VO2max},
 year     = {2016},
}