Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekter av intensiv intervallträning och kontinuerlig aerob träning i behandling av patienter med schizofreni. En litterturöversikt

Andersson, Tony (2016)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Hälsoläget och dödligheten bland schizofrena patienter är i jämförelse med normalpopulationen klart försämrad. Patientgruppen dör i genomsnitt 10-20 år tidigare och kardiovaskulära sjukdomar (CVD) är särskilt utmärkande. Patientgruppen lever stillasittande liv i högre utsträckning, men fysisk aktivitet, fysisk träning och ökad fysisk fitness har i flera studier visat sig ha goda hälsoeffekter. Huruvida högintensiv intervall träning (HIT) och kontinuerlig aerob konditionsträning (KAT) har positiva effekter och tolereras av schizofrena patientgrupper är inte utrett i någon litteraturstudie sedan tidigare.

Syfte: Att undersöka om det finns fysiska och mentala effekter av HIT och KAT för patienter med schizofreni.... (More)
Bakgrund: Hälsoläget och dödligheten bland schizofrena patienter är i jämförelse med normalpopulationen klart försämrad. Patientgruppen dör i genomsnitt 10-20 år tidigare och kardiovaskulära sjukdomar (CVD) är särskilt utmärkande. Patientgruppen lever stillasittande liv i högre utsträckning, men fysisk aktivitet, fysisk träning och ökad fysisk fitness har i flera studier visat sig ha goda hälsoeffekter. Huruvida högintensiv intervall träning (HIT) och kontinuerlig aerob konditionsträning (KAT) har positiva effekter och tolereras av schizofrena patientgrupper är inte utrett i någon litteraturstudie sedan tidigare.

Syfte: Att undersöka om det finns fysiska och mentala effekter av HIT och KAT för patienter med schizofreni. Patientgruppernas sammansättning, följsamhet till interventionerna och orsaker till avhopp samt interventionernas utformning undersöktes systematiskt.

Studiedesign: Litteraturstudie

Metod: Genom databassökningar i PubMed, Cohrane och CINAHL undersöka så många relevanta kliniska studier som möjligt. Urvalsprocessen styrdes av förutbestämda inklusions och exklusionskriterier. Relevant information från studierna systematiserades i förhållande till litteraturstudiens frågeställningar och undersökningen genomfördes med deskriptiv statistik.
Resultat: Av 534 identifierade studier inkluderades tolv studier, med totalt 235 schizofrena patienter till systematisk undersökning. Sammanlagt kunde 22 mentala och 27 fysiska signifikanta effekter visas. Effekter på fysisk hälsa kund visas inom kategorierna syreupptagningsförmåga, arbetskapacitet, faktorer för hjärtat och metabola riskfaktorer. Effekter på mental hälsa kunde visas inom kategorierna psykiatriska symtom, livskvalitet, kognitionsförmåga, ångestnivå, depression, behov av vårdinsatser, nivån på känslor och stämningsläge, och välmående före samt efter ett träningspass. HIT och KAT interventioner var handleda av kvalificerad personal och utfördes både individuellt eller i små grupper och bestod i huvudsak av träning på löpband, ergometercykel eller cirkelträning och dosen angavs med frekvens, duration och intensitet. Undersökningsgrupperna bestod i huvudsak av stabilt medicinerade schizofrena patienter som skilde sig åt i samsjuklighet mycket beroende på vad studierna valde att ange i sina exklusionskriterier. Patientgruppernas genomsnittliga ålder, vikt, BMI och könsfördelning kunde beräknas, men angivelser för flera gruppspecifika egenskaper varierade i hög grad mellan studierna. Den genomsnittliga avhoppsfrekvensen var 20.5% för de nio studier där patientgrupperna utförde interventioner under tidsperioden 6-26 veckor.

Slutsats: Litteraturstudien ger stöd för att HIT och KAT är interventioner som kan förskrivas till schizofrena patienter i syfte att öka fysisk och mental hälsa och för att minska riskfaktorer för dödlighet. Avhoppen var små i jämförelse med andra interventioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Tony
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kardiorespiratorisk fitness, fysisk hälsa, kardiovaskulär träning, fysisk träning, dödlighet.
language
Swedish
id
8938604
date added to LUP
2018-04-11 15:08:10
date last changed
2018-04-11 15:08:10
@misc{8938604,
 abstract   = {Bakgrund: Hälsoläget och dödligheten bland schizofrena patienter är i jämförelse med normalpopulationen klart försämrad. Patientgruppen dör i genomsnitt 10-20 år tidigare och kardiovaskulära sjukdomar (CVD) är särskilt utmärkande. Patientgruppen lever stillasittande liv i högre utsträckning, men fysisk aktivitet, fysisk träning och ökad fysisk fitness har i flera studier visat sig ha goda hälsoeffekter. Huruvida högintensiv intervall träning (HIT) och kontinuerlig aerob konditionsträning (KAT) har positiva effekter och tolereras av schizofrena patientgrupper är inte utrett i någon litteraturstudie sedan tidigare.

Syfte: Att undersöka om det finns fysiska och mentala effekter av HIT och KAT för patienter med schizofreni. Patientgruppernas sammansättning, följsamhet till interventionerna och orsaker till avhopp samt interventionernas utformning undersöktes systematiskt.

Studiedesign: Litteraturstudie

Metod: Genom databassökningar i PubMed, Cohrane och CINAHL undersöka så många relevanta kliniska studier som möjligt. Urvalsprocessen styrdes av förutbestämda inklusions och exklusionskriterier. Relevant information från studierna systematiserades i förhållande till litteraturstudiens frågeställningar och undersökningen genomfördes med deskriptiv statistik.
Resultat: Av 534 identifierade studier inkluderades tolv studier, med totalt 235 schizofrena patienter till systematisk undersökning. Sammanlagt kunde 22 mentala och 27 fysiska signifikanta effekter visas. Effekter på fysisk hälsa kund visas inom kategorierna syreupptagningsförmåga, arbetskapacitet, faktorer för hjärtat och metabola riskfaktorer. Effekter på mental hälsa kunde visas inom kategorierna psykiatriska symtom, livskvalitet, kognitionsförmåga, ångestnivå, depression, behov av vårdinsatser, nivån på känslor och stämningsläge, och välmående före samt efter ett träningspass. HIT och KAT interventioner var handleda av kvalificerad personal och utfördes både individuellt eller i små grupper och bestod i huvudsak av träning på löpband, ergometercykel eller cirkelträning och dosen angavs med frekvens, duration och intensitet. Undersökningsgrupperna bestod i huvudsak av stabilt medicinerade schizofrena patienter som skilde sig åt i samsjuklighet mycket beroende på vad studierna valde att ange i sina exklusionskriterier. Patientgruppernas genomsnittliga ålder, vikt, BMI och könsfördelning kunde beräknas, men angivelser för flera gruppspecifika egenskaper varierade i hög grad mellan studierna. Den genomsnittliga avhoppsfrekvensen var 20.5% för de nio studier där patientgrupperna utförde interventioner under tidsperioden 6-26 veckor.

Slutsats: Litteraturstudien ger stöd för att HIT och KAT är interventioner som kan förskrivas till schizofrena patienter i syfte att öka fysisk och mental hälsa och för att minska riskfaktorer för dödlighet. Avhoppen var små i jämförelse med andra interventioner.},
 author    = {Andersson, Tony},
 keyword   = {Kardiorespiratorisk fitness,fysisk hälsa,kardiovaskulär träning,fysisk träning,dödlighet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekter av intensiv intervallträning och kontinuerlig aerob träning i behandling av patienter med schizofreni. En litterturöversikt},
 year     = {2016},
}