Advanced

Revisorns skadeståndsansvar - Om kausalitetsbedömningen vid revisorns externa skadeståndsansvar enligt ABL

Haciy, Dalal LU (2018) HARH01 20181
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
En revisor har till uppgift att granska aktiebolagets redovisning och bolagsledningens förvaltning enligt 9 kap. 3 § ABL. Den ekonomiska informationen som bolagen ställer ut för tänkbara intressenter i samhället är avgörande för ett fungerande näringsliv. Syftet med revisorns revision är att styrka dels den ekonomiska informationen bolaget har lämnat, men även förvaltningen av företaget för att öka företagets trovärdighet i samhället. Brister denna revision genom oaktsamhet eller uppsåt är revisorn skyldig att ersätta den ekonomiska skada som uppkommer till följd av bristen enligt 29 kap. 1-2 §§ ABL.
Då revisorer har en försäkringsplikt leder det till att skadelidande vänder sig till revisorn vid felaktig årsredovisning. Debatten om att... (More)
En revisor har till uppgift att granska aktiebolagets redovisning och bolagsledningens förvaltning enligt 9 kap. 3 § ABL. Den ekonomiska informationen som bolagen ställer ut för tänkbara intressenter i samhället är avgörande för ett fungerande näringsliv. Syftet med revisorns revision är att styrka dels den ekonomiska informationen bolaget har lämnat, men även förvaltningen av företaget för att öka företagets trovärdighet i samhället. Brister denna revision genom oaktsamhet eller uppsåt är revisorn skyldig att ersätta den ekonomiska skada som uppkommer till följd av bristen enligt 29 kap. 1-2 §§ ABL.
Då revisorer har en försäkringsplikt leder det till att skadelidande vänder sig till revisorn vid felaktig årsredovisning. Debatten om att begränsa revisorernas skadeståndsansvar har blivit allt mer betydande efter uppmärksammade rättsfall som exempelvis Prosolvia-målet där skadeståndsbeloppet blev skyhögt. Knappt ett år efter att Prosolvia-domen kom, kom BDO-fallet där HD genom normskyddsläran och adekvat kausalitet försöker begränsa den skadeståndsberättigade kretsen. Slutsatsen av denna framställning är att HD genom BDO-domen har lagt en mall för hur framtida fall ska bestämma vilka som ingår i den ersättningsberättigade kretsen genom normskyddsläran och adekvat kausalitet. Trots detta finner jag men att det inte är tillräckligt och anser att bolagsledningen ska ta visst ansvar för bolagets felaktigheter. (Less)
Abstract
An auditor has the task of examine the annual report and company's accounts and management of the company according to chapter 9. 3§ ABL. The financial information that companies face for potential stakeholders in society is crucial for a functioning financial community. The purpose of the auditor's inspection is to strengthen the economic information the company has provided, but also the management of the company to increase the company's credibility in society. If the auditor fails to review this inspection by negligence or intentional purpose the auditor have to pay compensation for the financial damage resulting from the failure according to chapter 29. 1-2 §§ ABL.
As auditors have an insurance obligation, the victim turn to the... (More)
An auditor has the task of examine the annual report and company's accounts and management of the company according to chapter 9. 3§ ABL. The financial information that companies face for potential stakeholders in society is crucial for a functioning financial community. The purpose of the auditor's inspection is to strengthen the economic information the company has provided, but also the management of the company to increase the company's credibility in society. If the auditor fails to review this inspection by negligence or intentional purpose the auditor have to pay compensation for the financial damage resulting from the failure according to chapter 29. 1-2 §§ ABL.
As auditors have an insurance obligation, the victim turn to the auditor in case of incorrect annual report. The debate about limiting the accountability of the accountants has become increasingly significant following the attention case law, such as the Prosolvia case, where the damage claims were sky-high. Just over a year after the Prosolvia judgment came, the BDO case reached Swedish Supreme court that tried to limit the damages for future auditors. The conclusion of this thesis is that HD through the BDO judgment has laid down a design for how future cases will determine who are part of the eligible trail through the norm protection and adequate causality. Nevertheless, I find that it is insufficient and believes that the company management should take some responsibility for the company's mistakes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haciy, Dalal LU
supervisor
organization
course
HARH01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisorns skadeståndsansvar, BDO-domen, kausalitetsprövning, normskyddsläran
language
Swedish
id
8939465
date added to LUP
2018-05-14 09:51:20
date last changed
2018-05-14 09:51:20
@misc{8939465,
 abstract   = {An auditor has the task of examine the annual report and company's accounts and management of the company according to chapter 9. 3§ ABL. The financial information that companies face for potential stakeholders in society is crucial for a functioning financial community. The purpose of the auditor's inspection is to strengthen the economic information the company has provided, but also the management of the company to increase the company's credibility in society. If the auditor fails to review this inspection by negligence or intentional purpose the auditor have to pay compensation for the financial damage resulting from the failure according to chapter 29. 1-2 §§ ABL.
As auditors have an insurance obligation, the victim turn to the auditor in case of incorrect annual report. The debate about limiting the accountability of the accountants has become increasingly significant following the attention case law, such as the Prosolvia case, where the damage claims were sky-high. Just over a year after the Prosolvia judgment came, the BDO case reached Swedish Supreme court that tried to limit the damages for future auditors. The conclusion of this thesis is that HD through the BDO judgment has laid down a design for how future cases will determine who are part of the eligible trail through the norm protection and adequate causality. Nevertheless, I find that it is insufficient and believes that the company management should take some responsibility for the company's mistakes.},
 author    = {Haciy, Dalal},
 keyword   = {Revisorns skadeståndsansvar,BDO-domen,kausalitetsprövning,normskyddsläran},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisorns skadeståndsansvar - Om kausalitetsbedömningen vid revisorns externa skadeståndsansvar enligt ABL},
 year     = {2018},
}