Advanced

Flödesoptimering i medicinteknisk polymertillverkning

Albertsson, Simon LU and Frisell, Petter LU (2018) MMTM01 20172
Production and Materials Engineering
Abstract (Swedish)
Examensarbetet har gjorts på Nolato MediTech AB i Lomma via avdelning för Industriell produktion på Lunds Tekniska Högskola. Syftet har varit att analysera flödet från att produkt lämnar maskin tills den lämnar fabriken, identifiera problem och hitta eventuella lösningar. Bakgrunden till examensarbetet är att Nolato MediTech AB verkar inom medicinteknik-branschen som en kontraktstillverkare där time-to-market, kvalite och renlighet är de stora konkurrensfördelarna vilket sätter krav på att ständigt förbättras.

Metoden för examensarbetet har varit att inleda med observationer på plats för att få en bild av hur flödet ser ut och vilka nyckelpersoner som finns. Intevjuer har gjorts för att identifiera vilket problem som finns och upplevs.... (More)
Examensarbetet har gjorts på Nolato MediTech AB i Lomma via avdelning för Industriell produktion på Lunds Tekniska Högskola. Syftet har varit att analysera flödet från att produkt lämnar maskin tills den lämnar fabriken, identifiera problem och hitta eventuella lösningar. Bakgrunden till examensarbetet är att Nolato MediTech AB verkar inom medicinteknik-branschen som en kontraktstillverkare där time-to-market, kvalite och renlighet är de stora konkurrensfördelarna vilket sätter krav på att ständigt förbättras.

Metoden för examensarbetet har varit att inleda med observationer på plats för att få en bild av hur flödet ser ut och vilka nyckelpersoner som finns. Intevjuer har gjorts för att identifiera vilket problem som finns och upplevs. Slutligen har kvantitativ data från Nolatos affärssytem samlats in för att i kombination med teori ligga till grund för en analys för att slutligen hitta lösningar till problemen.


Produktionsflödena består idag av många steg och innehåller mycket manuellt arbete. Delar av produktionen sker inanför luftslussar för att garantera renlighet och det nuvarande produktionsflödet innehåller formsprutning, hantering, packning och lager. De stora problemen tycks ligga i en periodvis överfull hanteringsplats, ett fullt och trångt lager samt en tidskrävande sluss.

Slussen är svår att undvika då den är kritisk för att få tillverka vissa av produkterna, men genom att byta transportredskap av produkterna går det att minska tiden. Problemen med den fulla hanteringsplatsen ligger främst i den stora variationen av pallar, vilket kan minskas genom att låta lagret vara aktivt under helgen. Lagrets utnyttjandegrad är relativt bra, men förbättringar går att göra genom att se över placeringen av pallar och hur de prioriteras. (Less)
Abstract
The master thesis has been performed at Nolato MediTech AB in Lomma through the Division of Production and Materials Engineering at Lund University. The purpose of the master thesis has been to analyze the internal flow of products from departure from the machine until the departure from the factory, identify problems and present solutions. The background of the thesis is that Nolato MediTech AB is a contract manufacturer within the Medtech industry where time-to-market, quality and cleanliness are major competitive advantages which sets demands on continuous improvement.

The method used for this thesis has been to start with observations on site to be able to understand the production flow and the key personnel for this thesis. The... (More)
The master thesis has been performed at Nolato MediTech AB in Lomma through the Division of Production and Materials Engineering at Lund University. The purpose of the master thesis has been to analyze the internal flow of products from departure from the machine until the departure from the factory, identify problems and present solutions. The background of the thesis is that Nolato MediTech AB is a contract manufacturer within the Medtech industry where time-to-market, quality and cleanliness are major competitive advantages which sets demands on continuous improvement.

The method used for this thesis has been to start with observations on site to be able to understand the production flow and the key personnel for this thesis. The interviews have been made with the purpose to identify which problems exits. Finally, the quantitative data has been collected from the ERP to be able, in combination with theory about Lean, to analyze why the problems occurred and create solutions for the problems.

The production flow consists of many steps, a lot of manual labor and a part of the production is located behind an airlock to be able to guarantee cleanliness. The current production consists of injection molding, handling, packaging and storing. The biggest problems seem to be at times a overutilized handling area, a fully stocked warehouse and a time-consuming airlock.

The airlock is hard to avoid due to it being critical to be able to produce some of the products, but through a change of transport equipment there is a possibility to lower the times it consumes. The problems of the handling area are mainly due to the high variance of pallets, which can be solved through having warehouse personnel working during the weekends. The utilization and handling in the warehouse can be improved through implementing a new system for where pallets with different rate of turnover are stored. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Ofta kan det vara svårt att se direkta orsaker till ett problem, till exempel när det uppstår stillestånd eller kassationer i produktionen. Det märks direkt att det blir stopp eller att produkter inte håller den kvalitet som efterfrågas, men är det systematiska eller tillfälliga problem? Att identifiera problem går oftast väldigt snabbt, men att finna de bakomliggande orsakerna är svårare och ju mer komplext systemet är desto svårare blir det. Det kan då behövas en grundläggande undersökning, som till exempel en flödesanalys.

En flödesanalys går ut på att kartlägga flödet och sedan att använda en rad verktyg för att göra en analys och på så sätt förstå hur det verkligen fungerar. Process mapping användes för att se vilka steg som... (More)
Ofta kan det vara svårt att se direkta orsaker till ett problem, till exempel när det uppstår stillestånd eller kassationer i produktionen. Det märks direkt att det blir stopp eller att produkter inte håller den kvalitet som efterfrågas, men är det systematiska eller tillfälliga problem? Att identifiera problem går oftast väldigt snabbt, men att finna de bakomliggande orsakerna är svårare och ju mer komplext systemet är desto svårare blir det. Det kan då behövas en grundläggande undersökning, som till exempel en flödesanalys.

En flödesanalys går ut på att kartlägga flödet och sedan att använda en rad verktyg för att göra en analys och på så sätt förstå hur det verkligen fungerar. Process mapping användes för att se vilka steg som efterhanteringen innehöll. I många organisationer vet de flesta i grova drag vad som händer, men när det visualiseras i ett processchema blir det väldigt tydligt för alla parter. Med process mapping går det att sätta vissa övergripande nyckeltal, så som tid, avstånd och i vissa fall kassationsandelar och stillestånd. Med hjälp av kartläggningen går det att se vilka områden eller delar som är mest aktuella att börja arbeta med eller som är i störst behov av förändring och förbättring.

De problem som identifierats är att lagret upplevs som fullt men en utnyttjandegrad som inte alltid visade samma bild. Det finns även problem med en mellanlagringsplats där de registrerade pallarna vid flertalet tillfällen översteg den avsatta kapaciteten. Det leder till ett överskott som placeras i lagret vilket då stoppar upp gångar och leder till ökad tid relaterat till extrahantering.

När flödet har visualiserats och problemen identifierats måste en djupare analys göras för att förstå varför problemen uppstår. Ett verktyg för att analysera mellanlagringsplatsen är att använda sig av simulering, i det här fallet diskret händelsestyrd simulering. Modellen som skapas bygger på statistiska verktyget köteori, som beskriver in- och utflöden i ett system. Simulering bygger på att modellen överensstämmer med det verkliga systemet som skall beskrivas och att data som används är tillförlitlig. Med en simulering kan olika scenarion av ett system testas för att se vilken effekt de ger, som sedan kan ligga som grund till förslag om förändring.

Verktyg som kan användas för att analysera ett lager är till exempel en heatmap, en illustration av vilka delar av ett lager som där flest passager eller hanteringar görs. Heatmapen är ett bra verktyg för att se vilka hyllplaster på lagret som används mest och vilka som används mindre.

Simulering som verktyg visar att det finns två olika val, antingen att minska variansen i flödet genom mellanlagringsplatsen eller att utöka kapacitet för att möta de höga topparna. Inom Lean syftar det till att alltid försöka minska varians och den mest basala lösningen är att synkronisera arbetstiderna mellan produktion och lager. Heatmapen visar att det går att ytterligare förbättra lagret genom att placera produkter enligt ett annorlunda system där mer fokus ligger på att de bästa och mest tillgängliga platserna skall vara till för de produkter som plockas mest. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albertsson, Simon LU and Frisell, Petter LU
supervisor
organization
course
MMTM01 20172
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Lean, Simulering, Materialhantering
report number
CODEN:LUTMDN/(TMMV-5296/1-81/2018
language
Swedish
id
8939843
date added to LUP
2018-05-17 14:19:58
date last changed
2018-05-17 14:19:58
@misc{8939843,
 abstract   = {The master thesis has been performed at Nolato MediTech AB in Lomma through the Division of Production and Materials Engineering at Lund University. The purpose of the master thesis has been to analyze the internal flow of products from departure from the machine until the departure from the factory, identify problems and present solutions. The background of the thesis is that Nolato MediTech AB is a contract manufacturer within the Medtech industry where time-to-market, quality and cleanliness are major competitive advantages which sets demands on continuous improvement. 

The method used for this thesis has been to start with observations on site to be able to understand the production flow and the key personnel for this thesis. The interviews have been made with the purpose to identify which problems exits. Finally, the quantitative data has been collected from the ERP to be able, in combination with theory about Lean, to analyze why the problems occurred and create solutions for the problems. 

The production flow consists of many steps, a lot of manual labor and a part of the production is located behind an airlock to be able to guarantee cleanliness. The current production consists of injection molding, handling, packaging and storing. The biggest problems seem to be at times a overutilized handling area, a fully stocked warehouse and a time-consuming airlock.

The airlock is hard to avoid due to it being critical to be able to produce some of the products, but through a change of transport equipment there is a possibility to lower the times it consumes. The problems of the handling area are mainly due to the high variance of pallets, which can be solved through having warehouse personnel working during the weekends. The utilization and handling in the warehouse can be improved through implementing a new system for where pallets with different rate of turnover are stored.},
 author    = {Albertsson, Simon and Frisell, Petter},
 keyword   = {Lean,Simulering,Materialhantering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flödesoptimering i medicinteknisk polymertillverkning},
 year     = {2018},
}