Advanced

Polygama äktenskap i Sverige – Ju fler desto bättre – eller?

Runius, Johanna LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Polygama äktenskap i Sverige uppmärksammades under hösten år 2017. Anledningen var att Nacka kommun ordnade bostäder till en man med hans tre hustrur och 16 barn. Skatteverket publicerade i januari 2018 en rapport om hur många personer som enligt folkbokföringsregistret lever i polygama äktenskap. Rapporten visade att det totalt finns 679 personer som är regi-strerade som gifta med mer än en make eller maka. Av dem uppskattas 169 personer leva i äkta polygama äktenskap.

Syftet med uppsatsen är att försöka fastställa det utrymme och de gränser som svensk rätt uppställer i förhållande till främmande traditioner. Uppsat-sen fokuserar på makarna i polygama äktenskap. Således lämnas barn utan-för uppsatsen i den mån de inte behövs för att... (More)
Polygama äktenskap i Sverige uppmärksammades under hösten år 2017. Anledningen var att Nacka kommun ordnade bostäder till en man med hans tre hustrur och 16 barn. Skatteverket publicerade i januari 2018 en rapport om hur många personer som enligt folkbokföringsregistret lever i polygama äktenskap. Rapporten visade att det totalt finns 679 personer som är regi-strerade som gifta med mer än en make eller maka. Av dem uppskattas 169 personer leva i äkta polygama äktenskap.

Syftet med uppsatsen är att försöka fastställa det utrymme och de gränser som svensk rätt uppställer i förhållande till främmande traditioner. Uppsat-sen fokuserar på makarna i polygama äktenskap. Således lämnas barn utan-för uppsatsen i den mån de inte behövs för att redogöra för makars rätts-ställning. Metoderna som används är dels den rättsdogmatiska metoden, dels den rättsanalytiska metoden. Den rättsanalytiska metoden skiljer sig från den rättsdogmatiska till metod genom att den tillåter andra källor än endast de traditionella rättsdogmatiska. Uppsatsen innehåller även komparativa inslag.

De första två frågorna jag ämnat besvara är hur de svenska reglerna om äkt-enskap förhåller sig till polygami och om polygama äktenskap kan tillåtas inom ramen för gällande rätt i Sverige. Det jag kommit fram till är att mo-nogama äktenskap är grunden för äktenskapsrätten. Således är polygama äktenskap oförenliga med svensk rätt. Det finns därför inget utrymme för dem i äktenskapsbalken eller ärvdabalken. Däremot har Skatteverkets utred-ning tillsammans med reglerna om tvegifte visat att polygama äktenskap förekommer och tolereras i viss utsträckning i Sverige. Den tredje frågan behandlar om det går att hämta vägledning från svenska domstolars avgö-randen om mahr när det blir aktuellt att hantera polygama äktenskaps even-tuella rättsverkningar. Mahr är precis som polygama äktenskap ett för Sve-rige typfrämmande institut. Än så länge finns det dock för få avgöranden om mahr. Något som trots allt framkommer av målen är att svensk domstol inte har några problem att döma vid tvister om sådant som inte förekommer i svensk rätt. Domstolen har heller inte problem med att tillämpa främmande rätt. Nästa fråga behandlar tillämpningsproblemen som uppstår när den svenska arvsrätten ska appliceras på polygama äktenskap. Tillämpningspro-blemen uppstår genom att ärvdabalken förutsätter att det endast finns en hustru. Det resulterar i att det inte finns någon vägledning i ärvdabalken om hur rättstillämparen ska fördela arvet mellan kvinnorna. Att hämta vägled-ning från exempelvis islamisk arvsrätt är inte heller optimalt. Det beror på att islamisk arvsrätt kan anses strida mot ordre public eftersom den efterle-vande maken har rätt till den dubbla kvotdelen av kvarlåtenskapen jämfört med den efterlevande makan. Den sista frågan behandlar vad konsekvenser-na blir av de tillämpningsproblem som kan uppstå för dem som lever i poly-gama äktenskap. Konsekvenserna blir att både rättstillämpare och makar saknar vetskap om hur arvskiften och bodelningar ska gå till enligt svensk rätt vid polygama äktenskap. Konsekvenserna blir även att äktenskapen kan anses strida mot Koranen om svensk rätt inte behandlar äktenskapen som likvärdiga. Jag anser därför att det, trots att det finns polygama äktenskap, inte finns något utrymme för dem i den svenska äktenskaps- och arvsrätten. (Less)
Abstract
During the autumn of 2017, increased attention was paid to polygamous marriages in Sweden. It all started after a situation in Nacka municipality. A housing was arranged for a man with his three wives and 16 children. In January 2018, the Swedish Tax Agency published a report regarding the amount of people, according to the Population Register, registered in polyg-amous marriages. The report presented that there are a total of 679 people registered as married to more than one spouse. 169 of them are estimated to live in true polygamous marriages.

The purpose of this thesis is to try to determine the regulatory boundaries that Swedish law sets in relation to foreign traditions. In order to narrow the purpose, this thesis focuses on the... (More)
During the autumn of 2017, increased attention was paid to polygamous marriages in Sweden. It all started after a situation in Nacka municipality. A housing was arranged for a man with his three wives and 16 children. In January 2018, the Swedish Tax Agency published a report regarding the amount of people, according to the Population Register, registered in polyg-amous marriages. The report presented that there are a total of 679 people registered as married to more than one spouse. 169 of them are estimated to live in true polygamous marriages.

The purpose of this thesis is to try to determine the regulatory boundaries that Swedish law sets in relation to foreign traditions. In order to narrow the purpose, this thesis focuses on the spouses of polygamous marriages. Chil-dren are omitted to the extent that it is not necessary to account for the spouse's legal status. The methods used are the legal dogmatic method and the legal analytical method. The legal analytical method differs from the legal dogmatic by allowing other sources than only the traditional legal dogmatic sources. Furthermore, comparisons are made between different countries to elaborate the analysis and discussion of polygamy in a Swedish setting.

The first two questions I intend to answer are how the Swedish rules on marriage relate to polygamy and if polygamous marriages can be allowed within the framework of current law in Sweden. My conclusion is that mo-nogamous marriage is the foundation of The Swedish Marriage Code. Po-lygamous marriages are incompatible with Swedish law as The Marriage Code and The Code of Inheritance are inapplicable in cases of polygamy in their current writings. However, the Swedish Tax Agency's investigation, together with the rules on bigamy, has shown that polygamous marriages occur to a certain extent in Sweden. The third question is whether it is pos-sible to obtain guidance from Swedish courts' decisions about mahr, as there is no decisions about polygamous marriages. Mahr is, just as polygamous marriages are, a foreign concept in Sweden, but so far there are too few judgments about mahr. What can be determined by the decisions is that Swedish courts are able to judge in disputes about foreign concepts for Swedish law. The Swedish courts are also able to apply foreign law. The next issue deals with the application problems that arise when The Code of Inheritance is applied to polygamous marriages. The application problems arise because The Code of Inheritance only allows one wife. Obtaining guidance from, for example, Islamic inheritance rights is also not optimal. This is because Islamic inheritance law can be considered contrary to ordre public because the surviving wife is entitled to the dual quota of the inher-itance compared with the surviving husband.

The last question deals with the consequences of the application problems that may arise for those living in polygamous marriages. The consequences are that both legal practitioners and spouses lack knowledge of how inher-itance and property rights should be governed by Swedish law in polyga-mous marriages. Lastly another consequence is the fact that polygamous marriages will contravene The Quran if Swedish law does not treat polyga-mous marriages equally. I therefore consider that despite the existence of polygamous marriages, there are no regulatory boundaries for them in the Swedish marriage- and inheritance law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Runius, Johanna LU
supervisor
organization
alternative title
Polygamous marriages in Sweden – the more the merrier – right?
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt, internationell privaträtt, polygama äktenskap.
language
Swedish
id
8940348
date added to LUP
2018-06-08 14:28:34
date last changed
2018-06-08 14:28:34
@misc{8940348,
 abstract   = {During the autumn of 2017, increased attention was paid to polygamous marriages in Sweden. It all started after a situation in Nacka municipality. A housing was arranged for a man with his three wives and 16 children. In January 2018, the Swedish Tax Agency published a report regarding the amount of people, according to the Population Register, registered in polyg-amous marriages. The report presented that there are a total of 679 people registered as married to more than one spouse. 169 of them are estimated to live in true polygamous marriages.

The purpose of this thesis is to try to determine the regulatory boundaries that Swedish law sets in relation to foreign traditions. In order to narrow the purpose, this thesis focuses on the spouses of polygamous marriages. Chil-dren are omitted to the extent that it is not necessary to account for the spouse's legal status. The methods used are the legal dogmatic method and the legal analytical method. The legal analytical method differs from the legal dogmatic by allowing other sources than only the traditional legal dogmatic sources. Furthermore, comparisons are made between different countries to elaborate the analysis and discussion of polygamy in a Swedish setting. 

The first two questions I intend to answer are how the Swedish rules on marriage relate to polygamy and if polygamous marriages can be allowed within the framework of current law in Sweden. My conclusion is that mo-nogamous marriage is the foundation of The Swedish Marriage Code. Po-lygamous marriages are incompatible with Swedish law as The Marriage Code and The Code of Inheritance are inapplicable in cases of polygamy in their current writings. However, the Swedish Tax Agency's investigation, together with the rules on bigamy, has shown that polygamous marriages occur to a certain extent in Sweden. The third question is whether it is pos-sible to obtain guidance from Swedish courts' decisions about mahr, as there is no decisions about polygamous marriages. Mahr is, just as polygamous marriages are, a foreign concept in Sweden, but so far there are too few judgments about mahr. What can be determined by the decisions is that Swedish courts are able to judge in disputes about foreign concepts for Swedish law. The Swedish courts are also able to apply foreign law. The next issue deals with the application problems that arise when The Code of Inheritance is applied to polygamous marriages. The application problems arise because The Code of Inheritance only allows one wife. Obtaining guidance from, for example, Islamic inheritance rights is also not optimal. This is because Islamic inheritance law can be considered contrary to ordre public because the surviving wife is entitled to the dual quota of the inher-itance compared with the surviving husband.

The last question deals with the consequences of the application problems that may arise for those living in polygamous marriages. The consequences are that both legal practitioners and spouses lack knowledge of how inher-itance and property rights should be governed by Swedish law in polyga-mous marriages. Lastly another consequence is the fact that polygamous marriages will contravene The Quran if Swedish law does not treat polyga-mous marriages equally. I therefore consider that despite the existence of polygamous marriages, there are no regulatory boundaries for them in the Swedish marriage- and inheritance law.},
 author    = {Runius, Johanna},
 keyword   = {familjerätt,internationell privaträtt,polygama äktenskap.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Polygama äktenskap i Sverige – Ju fler desto bättre – eller?},
 year     = {2018},
}