Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Oaktsam våldtäkt - En rättslig analys av för- och nackdelar med införandet av ett oaktsamhetsrekvisit med hänsyn till bevisning i våldtäktsbrottmål

Humble, Christian LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
För att dömas till straffansvar enligt svensk rätt krävs att gärningspersonen uppvisar skuld antingen i form av uppsåt eller oaktsamhet. Straffrättsligt ansvar för våldtäkt förutsätter enligt svensk rätt att gärningspersonen begår gärningen med uppsåt. I våldtäktsbrottmål kan en gärningsperson som misstar sig om en relevant omständighet och alltså begår gärningen utan uppsåt inte dömas till straffansvar. I Sverige har införandet av ett oaktsamhetsrekvisit för brottet våldtäkt diskuterats men någon kriminalisering har inte skett. Oaktsamhet som skuldform är inte främmande i svensk rätt – flertalet andra brottstyper i brottsbalken är straffvärda vid oaktsamhet. Efter ett antal uppmärksammade friande domar i tingsrätt och hovrätt i... (More)
För att dömas till straffansvar enligt svensk rätt krävs att gärningspersonen uppvisar skuld antingen i form av uppsåt eller oaktsamhet. Straffrättsligt ansvar för våldtäkt förutsätter enligt svensk rätt att gärningspersonen begår gärningen med uppsåt. I våldtäktsbrottmål kan en gärningsperson som misstar sig om en relevant omständighet och alltså begår gärningen utan uppsåt inte dömas till straffansvar. I Sverige har införandet av ett oaktsamhetsrekvisit för brottet våldtäkt diskuterats men någon kriminalisering har inte skett. Oaktsamhet som skuldform är inte främmande i svensk rätt – flertalet andra brottstyper i brottsbalken är straffvärda vid oaktsamhet. Efter ett antal uppmärksammade friande domar i tingsrätt och hovrätt i våldtäktsbrottmål har röster höjts för införande av brottet oaktsam våldtäkt i svensk rätt.
Tidigare i år lade regeringen fram ett förslag på att kriminalisera oaktsamma våldtäkter. Denna uppsats syftar till att undersöka om det med hänsyn till samtyckeslagstiftningen anses befogat att införa ett oaktsamhetsrekvisit för brottet våldtäkt. För att uppnå syftet besvaras två frågeställningar. Vilka för- respektive nackdelar skulle införandet av ett oaktsamhetsrekvisit för brottet våldtäkt innebära med hänsyn till bevisningen i våldtäktsbrottmål? Kommer ett införande av ett oaktsamhetsrekvisit innebära att åklagaren i större utsträckning än idag når framgång med åtalet?
Slutsatsen är att det kan anses befogat att införa brottet oaktsam våldtäkt i svensk rätt. Argumenten som talar för ett införande av oaktsamhetsrekvisitet väger tyngre än argumenten emot ett införande. Ett införande av brottet oaktsam våldtäkt skulle nödvändigtvis inte leda till fler fällande domar än enligt gällande rätt. Eftersom åklagaren vid ett införande alltjämt kommer ha full bevisbörda och att beviskravet förblir högt går det inte att dra slutsatsen att åklagaren kommer nå framgång med åtalet i större utsträckning än idag. Ett införande av ett oaktsamhetsrekvisit skulle inte påverka någon part negativt samtidigt som offrets rättsskydd skulle öka. Således bör ett införande av ett oaktsamhetsrekvisit införas i svensk rätt. (Less)
Abstract
To be held liable for a crime under Swedish law, the offender has to show guilt, either intentionally or through negligence. According to Swedish law, criminal liability for rape presupposes that the perpetrator has committed the act intentionally. In rape crime cases, an offender cannot be convicted if he or she is mistaken about a relevant circumstance and hence commits the act through negligence. In Sweden, the passing of negligence as a condition for rape has been discussed but yet no criminalization has taken place. Negligence as a form of liability is not unfamiliar in Swedish criminal law – acting through negligence is considered criminal under several other types of crimes in the Swedish Penal Code. Following a number of verdicts... (More)
To be held liable for a crime under Swedish law, the offender has to show guilt, either intentionally or through negligence. According to Swedish law, criminal liability for rape presupposes that the perpetrator has committed the act intentionally. In rape crime cases, an offender cannot be convicted if he or she is mistaken about a relevant circumstance and hence commits the act through negligence. In Sweden, the passing of negligence as a condition for rape has been discussed but yet no criminalization has taken place. Negligence as a form of liability is not unfamiliar in Swedish criminal law – acting through negligence is considered criminal under several other types of crimes in the Swedish Penal Code. Following a number of verdicts of acquittal in rape cases in the Swedish District Court and the Swedish Court of Appeal, voices have been raised for the passing of negligence as a condition in the Swedish Penal Code.
Earlier this year the Swedish government presented a proposal to criminalize negligent rape. The purpose of this thesis is to examine whether, with regard to a Swedish legislation based on consent, it is considered necessary to introduce a condition of negligence for the crime rape. In order to achieve this purpose, two questions have been answered. What advantages and disadvantages would an adoption of negligent rape lead to with regard to evidence in rape cases? Will the passing of negligence as a condition mean that it will be easier for the prosecutor to reach success with the prosecution.
The conclusion is that it can be considered necessary to introduce the crime negligent rape in Swedish law. The arguments of a passing of negligence as a condition are stronger than the arguments against a passing. A passing of the crime negligent rape would not necessarily lead to more convictions than under the present legislation. Since the prosecutor still will have the full burden of proof and the evidentiary requirement remain high, it is not possible to conclude that the prosecutor to any greater extent than today will be more successful with his or her prosecution. A passing of negligence as a condition would not affect any party in a negative way while the victim’s legal protection possibly would increase. Consequently a passing of negligence as a condition for rape should be made in Swedish law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Humble, Christian LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt
language
Swedish
id
8940776
date added to LUP
2018-06-28 13:17:36
date last changed
2018-06-28 13:17:36
@misc{8940776,
 abstract   = {{To be held liable for a crime under Swedish law, the offender has to show guilt, either intentionally or through negligence. According to Swedish law, criminal liability for rape presupposes that the perpetrator has committed the act intentionally. In rape crime cases, an offender cannot be convicted if he or she is mistaken about a relevant circumstance and hence commits the act through negligence. In Sweden, the passing of negligence as a condition for rape has been discussed but yet no criminalization has taken place. Negligence as a form of liability is not unfamiliar in Swedish criminal law – acting through negligence is considered criminal under several other types of crimes in the Swedish Penal Code. Following a number of verdicts of acquittal in rape cases in the Swedish District Court and the Swedish Court of Appeal, voices have been raised for the passing of negligence as a condition in the Swedish Penal Code.
Earlier this year the Swedish government presented a proposal to criminalize negligent rape. The purpose of this thesis is to examine whether, with regard to a Swedish legislation based on consent, it is considered necessary to introduce a condition of negligence for the crime rape. In order to achieve this purpose, two questions have been answered. What advantages and disadvantages would an adoption of negligent rape lead to with regard to evidence in rape cases? Will the passing of negligence as a condition mean that it will be easier for the prosecutor to reach success with the prosecution.
The conclusion is that it can be considered necessary to introduce the crime negligent rape in Swedish law. The arguments of a passing of negligence as a condition are stronger than the arguments against a passing. A passing of the crime negligent rape would not necessarily lead to more convictions than under the present legislation. Since the prosecutor still will have the full burden of proof and the evidentiary requirement remain high, it is not possible to conclude that the prosecutor to any greater extent than today will be more successful with his or her prosecution. A passing of negligence as a condition would not affect any party in a negative way while the victim’s legal protection possibly would increase. Consequently a passing of negligence as a condition for rape should be made in Swedish law.}},
 author    = {{Humble, Christian}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Oaktsam våldtäkt - En rättslig analys av för- och nackdelar med införandet av ett oaktsamhetsrekvisit med hänsyn till bevisning i våldtäktsbrottmål}},
 year     = {{2018}},
}