Advanced

Allvarlig Psykisk Störning

Abrasevic, Ivan LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The purpose of the essay was to investigate whether criminal law, in particular the
necessary intentional prerequisite, the presumption of prison and the provision of forensic
psychiatric care, is applied uniformly in the case of mentally disrupted offenders? After
answering that question, the answer would serve as a basis for a discussion as to whether
law enforcement in case of severe mental disorders is predictable from a rule of law
perspective. Through a legal-judicial method, the essay has been structured to give the
reader an insight into relevant legislation, case law and doctrines, thus expanding the
understanding of how law enforcement is practiced by mentally impaired offenders.

The analysis itself is based primarily... (More)
The purpose of the essay was to investigate whether criminal law, in particular the
necessary intentional prerequisite, the presumption of prison and the provision of forensic
psychiatric care, is applied uniformly in the case of mentally disrupted offenders? After
answering that question, the answer would serve as a basis for a discussion as to whether
law enforcement in case of severe mental disorders is predictable from a rule of law
perspective. Through a legal-judicial method, the essay has been structured to give the
reader an insight into relevant legislation, case law and doctrines, thus expanding the
understanding of how law enforcement is practiced by mentally impaired offenders.

The analysis itself is based primarily on a comparison between four relevant cases where
severe mental disorders are the main focus. The information presented in the dissertation
is then used to analyze the case law's assessments. Judgments of the courts are in this
essay divided into two parts; criminal intent assessment and sentence assessment. The
results showed that legislation over the years has not been applied particularly uniformly.
Much of that is believed to be due to the fact that there was previously a prison ban in
Swedish legislation for mentally impaired offenders in Chapter 30. Section 6 BrB.
Furthermore, the criminal intent assessment poses problems, largely because of its
complex nature, especially in cases of mentally impaired offenders. Therefore, it is argued
for a solution that reintroduces the accountability requirement into Swedish legislation.
The conclusion is that the law enforcement cannot be regarded as predictable from a rule
of law perspective as there are still shortcomings in the way the legislation is formulated,
but also in how the courts perform their assessment. However, it is a law enforcement
that is heading in the right direction according to the development of practice. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte var att undersöka om brottslagstiftningen, närmare bestämt
uppsåtsrekvisitet, fängelsepresumtionen och bestämmelsen om rättspsykiatrisk vård,
tillämpas enhetligt när det gäller psykiskt störda lagöverträdare? Efter att ha besvarat den
frågan skulle svaret fungera som ett underlag för en diskussion om huruvida
rättstillämpningen vid allvarlig psykisk störning är förutsebar ur ett
rättssäkerhetsperspektiv. Genom en rättdogmatisk metod har uppsatsen strukturerats för
att ge läsaren en inblick i relevant lagtext, praxis och doktrin, för att på så sätt utöka
förståelsen för hur rättstillämpningen ser ut vid psykiskt störda lagöverträdare.

Själva analysen bygger främst på en jämförelse mellan fyra relevanta rättsfall... (More)
Uppsatsens syfte var att undersöka om brottslagstiftningen, närmare bestämt
uppsåtsrekvisitet, fängelsepresumtionen och bestämmelsen om rättspsykiatrisk vård,
tillämpas enhetligt när det gäller psykiskt störda lagöverträdare? Efter att ha besvarat den
frågan skulle svaret fungera som ett underlag för en diskussion om huruvida
rättstillämpningen vid allvarlig psykisk störning är förutsebar ur ett
rättssäkerhetsperspektiv. Genom en rättdogmatisk metod har uppsatsen strukturerats för
att ge läsaren en inblick i relevant lagtext, praxis och doktrin, för att på så sätt utöka
förståelsen för hur rättstillämpningen ser ut vid psykiskt störda lagöverträdare.

Själva analysen bygger främst på en jämförelse mellan fyra relevanta rättsfall där allvarlig
psykisk störning är huvudfokus. Informationen som presenterats i avhandlingen används
sedan för att analysera rättsfallens bedömningar. Domstolarnas bedömningar delas i
uppsatsen in i två delar; uppsåtsbedömningen och påföljdsbedömningen. Resultatet
visade att lagstiftningen genom åren inte tillämpats särskilt enhetligt. Mycket av det antas
bero på det faktum att det tidigare fanns ett fängelseförbud i svensk lagstiftning för
psykiskt störda lagöverträdare i 30 kap. 6 § BrB. Vidare diskuteras hur
uppsåtsbedömningen ställer till med problem, till stor del på grund av dess komplexa
natur, särskilt i fall med psykiskt störda lagöverträdare. Därför argumenteras det för en
lösning som innebär att tillräknelighetsrekvisitet återinförs i svensk lagstiftning.
Slutsatsen blir att rättstillämpningen inte kan anses förutsebar ur ett
rättssäkerhetsperspektiv då det fortfarande finns brister i hur lagtexten är utformad, men
också i hur domstolarna utför sin bedömning. Det är dock en rättstillämpning som är på
väg i rätt riktning enligt utvecklingen i praxis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abrasevic, Ivan LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Criminal law, straffrätt, criminal procedure, processrätt, Psykiskt störning, Fängelsepresumtion, Uppsåt, Tillräknelighet, Påföljd, Allvarlig psykisk störning, Rättssäkerhet, Förutsebarhet, Rättspsykiatrisk vård
language
Swedish
id
8940927
date added to LUP
2018-07-01 20:25:49
date last changed
2018-07-01 20:25:49
@misc{8940927,
 abstract   = {The purpose of the essay was to investigate whether criminal law, in particular the
necessary intentional prerequisite, the presumption of prison and the provision of forensic
psychiatric care, is applied uniformly in the case of mentally disrupted offenders? After
answering that question, the answer would serve as a basis for a discussion as to whether
law enforcement in case of severe mental disorders is predictable from a rule of law
perspective. Through a legal-judicial method, the essay has been structured to give the
reader an insight into relevant legislation, case law and doctrines, thus expanding the
understanding of how law enforcement is practiced by mentally impaired offenders.

The analysis itself is based primarily on a comparison between four relevant cases where
severe mental disorders are the main focus. The information presented in the dissertation
is then used to analyze the case law's assessments. Judgments of the courts are in this
essay divided into two parts; criminal intent assessment and sentence assessment. The
results showed that legislation over the years has not been applied particularly uniformly.
Much of that is believed to be due to the fact that there was previously a prison ban in
Swedish legislation for mentally impaired offenders in Chapter 30. Section 6 BrB.
Furthermore, the criminal intent assessment poses problems, largely because of its
complex nature, especially in cases of mentally impaired offenders. Therefore, it is argued
for a solution that reintroduces the accountability requirement into Swedish legislation.
The conclusion is that the law enforcement cannot be regarded as predictable from a rule
of law perspective as there are still shortcomings in the way the legislation is formulated,
but also in how the courts perform their assessment. However, it is a law enforcement
that is heading in the right direction according to the development of practice.},
 author    = {Abrasevic, Ivan},
 keyword   = {Criminal law,straffrätt,criminal procedure,processrätt,Psykiskt störning,Fängelsepresumtion,Uppsåt,Tillräknelighet,Påföljd,Allvarlig psykisk störning,Rättssäkerhet,Förutsebarhet,Rättspsykiatrisk vård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Allvarlig Psykisk Störning},
 year     = {2018},
}