Advanced

Stridsåtgärder enligt svensk rätt - särskilt om samhällsfarliga konflikter

Runeson, Frida LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur regleringen för rätten att vidta stridsåtgärder på den svenska arbetsmarknaden ser ut och särskilt vad gäller samhällsfarliga konflikter, samt om nuvarande reglering kan anses ändamålsenlig. Frågeställningarna är följande:
• Vad utgör en stridsåtgärd enligt svensk rätt?
• Under vilka förutsättningar är det tillåtet att vidta stridsåtgärder?
• Finns det särskilda bestämmelser för samhällsfarliga konflikter?

Resultat: Den svenska arbetsrätten har en lång tradition av både självreglering och lagstiftning. Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar för vilka villkor som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden genom kollektivavtal.

Det finns ingen... (More)
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur regleringen för rätten att vidta stridsåtgärder på den svenska arbetsmarknaden ser ut och särskilt vad gäller samhällsfarliga konflikter, samt om nuvarande reglering kan anses ändamålsenlig. Frågeställningarna är följande:
• Vad utgör en stridsåtgärd enligt svensk rätt?
• Under vilka förutsättningar är det tillåtet att vidta stridsåtgärder?
• Finns det särskilda bestämmelser för samhällsfarliga konflikter?

Resultat: Den svenska arbetsrätten har en lång tradition av både självreglering och lagstiftning. Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar för vilka villkor som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden genom kollektivavtal.

Det finns ingen legaldefinition av vad som utgör en stridsåtgärd men den juridiska innebörden verkar tämligen klarlagd i svensk rätt.

Rätten att vidta stridsåtgärder regleras både i kollektivavtal och i lagstiftning. De mesta av lagstiftningen gäller i den privata sektorn på arbetsmarknaden för organisationer och personer som är bundna av kollektivavtal. Det finns också begränsningar i den offentliga sektorn vid myndighetsutövning samt regler som gäller för hela arbetsmarknaden.

Beträffande samhällsfarliga konflikter finns det inga bestämmelser i lagstiftning gällande denna typ av konflikter. Dessa konflikter regleras genom huvudavtal, en slags kollektivavtal, mellan arbetsmarknadens parter. Frågan om en konflikt är samhällsfarlig eller inte hänskjuts till en särskild nämnd. Nämndens utlåtande är inte rättsligt bindande men verkar respekteras och följas. Det finns vidare en möjlighet att införa en lag beträffande en viss konflikt om så behövs.

Den nuvarande regleringen med både självreglering och lagstiftning verkar vara ändamålsenlig. Grundat i en individuell tolkning av teorin om normativa grundmönster kan det kanske föreligga en rörelse från själv-reglering mot mer lagstiftning gällande rätten till att vidta stridsåtgärder på den svenska arbetsmarknaden med hänsyn till internationell rätt. (Less)
Abstract
Purpose and problem statements: The purpose of this thesis is to examine how the regulation of the right to industrial action in the Swedish labour market is designed and particularly regarding conflicts in essential services, and if the current regulation is appropriate. The problem statements are as follow:
• What constitutes an industrial action according to Swedish law?
• Under what conditions is it allowed to take industrial action?
• Are there any special provisions for industrial conflicts in essential services?

Results: Swedish labour law has a long tradition of both self-regulation and legislation. The social partners have a considerable responsibility for which conditions that should apply to the Swedish labour market... (More)
Purpose and problem statements: The purpose of this thesis is to examine how the regulation of the right to industrial action in the Swedish labour market is designed and particularly regarding conflicts in essential services, and if the current regulation is appropriate. The problem statements are as follow:
• What constitutes an industrial action according to Swedish law?
• Under what conditions is it allowed to take industrial action?
• Are there any special provisions for industrial conflicts in essential services?

Results: Swedish labour law has a long tradition of both self-regulation and legislation. The social partners have a considerable responsibility for which conditions that should apply to the Swedish labour market through the collective agreements.

There is no legal definition of what constitutes an industrial action in but it’s judicial meaning seems to be rather clear in Swedish law.

The right to industrial action is regulated in both collective agreements and in legislation. Most of the legislation is applicable in the private sector of the labour market for organizations and persons bound by a collective agreement. There are also restrictions in the public sector in the exercise of public authority and provisions that apply to the whole labour market.

Regarding industrial conflicts in essential services there are no restrictions in the legislation for this kind of industrial actions. These conflicts are regulated in general agreements, a sort of collective agreement, between the social partners. The question whether a conflict endangers essential services is submitted to a special board. The board’s statement is not legally binding but seems to be respected and followed. There is further a possibility to impose a law regarding a certain conflict if so needed.

The current regulation with both self-regulation and legislation seem to be appropriate. Based on an individual interpretation of the theory of normative basic patterns there may be a movement from self-regulation to more legislation regarding the right to industrial actions on the Swedish labour market due to international law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Runeson, Frida LU
supervisor
organization
alternative title
Industrial action according to Swedish law - particularly conflicts in essential services
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arbetsrätt, labour law
language
Swedish
id
8940974
date added to LUP
2018-06-08 14:00:21
date last changed
2018-06-08 14:00:21
@misc{8940974,
 abstract   = {Purpose and problem statements: The purpose of this thesis is to examine how the regulation of the right to industrial action in the Swedish labour market is designed and particularly regarding conflicts in essential services, and if the current regulation is appropriate. The problem statements are as follow:
•	What constitutes an industrial action according to Swedish law?
•	Under what conditions is it allowed to take industrial action?
•	Are there any special provisions for industrial conflicts in essential services?

Results: Swedish labour law has a long tradition of both self-regulation and legislation. The social partners have a considerable responsibility for which conditions that should apply to the Swedish labour market through the collective agreements. 

There is no legal definition of what constitutes an industrial action in but it’s judicial meaning seems to be rather clear in Swedish law. 

The right to industrial action is regulated in both collective agreements and in legislation. Most of the legislation is applicable in the private sector of the labour market for organizations and persons bound by a collective agreement. There are also restrictions in the public sector in the exercise of public authority and provisions that apply to the whole labour market.

Regarding industrial conflicts in essential services there are no restrictions in the legislation for this kind of industrial actions. These conflicts are regulated in general agreements, a sort of collective agreement, between the social partners. The question whether a conflict endangers essential services is submitted to a special board. The board’s statement is not legally binding but seems to be respected and followed. There is further a possibility to impose a law regarding a certain conflict if so needed.

The current regulation with both self-regulation and legislation seem to be appropriate. Based on an individual interpretation of the theory of normative basic patterns there may be a movement from self-regulation to more legislation regarding the right to industrial actions on the Swedish labour market due to international law.},
 author    = {Runeson, Frida},
 keyword   = {arbetsrätt,labour law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stridsåtgärder enligt svensk rätt - särskilt om samhällsfarliga konflikter},
 year     = {2018},
}