Advanced

I gränslandet mellan avtalstyper - En uppsats om garantiförsäkringar i företagsöverlåtelser

Gustafsson, Erik LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Contracts can be sorted into different contract types. The question whether a specific contract belongs to a certain contract type depends on if the contract matches the essential characteristics of the contract type. Two contract types that, at least in some parts, are difficult to distinguish from one another are insurance and guarantees. Insurance companies has increasingly issued different types of guarantees, although they are classified as insurance contracts by the insurance companies. In the same way banks are doing business in a manner that is similar to insurance business by concluding guarantees for consideration. The amount of the consideration is decided based upon statistical calculations of the expected cost of all... (More)
Contracts can be sorted into different contract types. The question whether a specific contract belongs to a certain contract type depends on if the contract matches the essential characteristics of the contract type. Two contract types that, at least in some parts, are difficult to distinguish from one another are insurance and guarantees. Insurance companies has increasingly issued different types of guarantees, although they are classified as insurance contracts by the insurance companies. In the same way banks are doing business in a manner that is similar to insurance business by concluding guarantees for consideration. The amount of the consideration is decided based upon statistical calculations of the expected cost of all guarantees in the business.

The thesis examines warranty and indemnity insurances. Warranty and indemnity insurances are concluded by one of the parties in a business transfer and an insurance company. In many respects, for example the triangular relationship and the purpose of the contracts, these contracts are similar to guarantees. They are, nevertheless, classified as insurance contracts and concluded by insurance companies. The first question of the thesis addresses which contract type warranty and indemnity insurances belongs to. Contrary to what is distinctive for insurance contracts and guarantees, a warranty and indemnity insurance is an instantaneous contract. This implies that several rules governing insurance contracts and guarantees will not be applicable for a warranty and indemnity insurance.

The second question of the thesis addresses the importance of the answer to the first question for determining the content and legal effects of a specific warranty and indemnity insurance. The underlying law to the business transfer consists primarily of the provisions of the Sale of Goods Act, which may therefore be considered to be of importance in determining both the content of a warranty and indemnity insurance and its legal effects. Furthermore, in legal doctrine, the extent to which the principles of contractual interpretation diverge between different types of contracts have been discussed. The conclusion drawn in this thesis is that the contractual interpretation as such does not differ between different types of contracts. However, differences arise between the circumstances that can be considered to be relevant in the context of the contractual interpretation because of the differences in purpose with and party configurations of different contract types. Guidance on the interpretation of a specific warranty and indemnity insurance will need to be obtained from both the legal rules governing guarantees and legal rules governing insurance as well as the Sale of Goods Act.

The question regarding which legal rules that are applicable for a warranty and indemnity insurance cannot be given an unambiguous answer. Also in this manner there are legal rules governing insurance contracts, guarantees and the Sale of Goods Act that can be implied. In at least two situations, the rules governing insurance contracts differ from those governing guarantees. First of all, the regulations differ in the case of insurance company’s or guarantor’s bankruptcy and, secondly, the regulations differ as to how short limitation periods the parties can agree upon. (Less)
Abstract (Swedish)
Avtal kan sorteras genom att delas in i avtalstyper. Frågan om ett specifikt avtal hör till en viss avtalstyp beror på om avtalets egenskaper stämmer överens med de medlemskapskriterier som ställs upp för avtalstypen. Två avtalstyper som åtminstone i vissa delar är svåra att avgränsa från varandra är borgensavtal och försäkringsavtal. I allt högre grad ställer försäkringsbolag ut säkerhetsrätter, vilka rubriceras som försäkringar trots att deras innehåll i hög grad stämmer överens med medlemskapskriterierna för borgensavtal. På motsvarande sätt bedriver banker verksamhet som i vissa delar påminner om försäkringsverksamhet genom att flertalet avtal om säkerhetsrätter ingås mot vederlag. Vederlaget bestäms genom att statistiska beräkningar... (More)
Avtal kan sorteras genom att delas in i avtalstyper. Frågan om ett specifikt avtal hör till en viss avtalstyp beror på om avtalets egenskaper stämmer överens med de medlemskapskriterier som ställs upp för avtalstypen. Två avtalstyper som åtminstone i vissa delar är svåra att avgränsa från varandra är borgensavtal och försäkringsavtal. I allt högre grad ställer försäkringsbolag ut säkerhetsrätter, vilka rubriceras som försäkringar trots att deras innehåll i hög grad stämmer överens med medlemskapskriterierna för borgensavtal. På motsvarande sätt bedriver banker verksamhet som i vissa delar påminner om försäkringsverksamhet genom att flertalet avtal om säkerhetsrätter ingås mot vederlag. Vederlaget bestäms genom att statistiska beräkningar företas, varigenom den förväntade kostnad för det stora antalet avtal kalkyleras.

I förevarande framställning behandlas garantiförsäkringar i företagsöverlåtelser. Avtal om garantiförsäkring ingås mellan någon av parterna i en företagsöverlåtelse och ett försäkringsbolag. I många avseenden påminner partsstrukturen samt avtalens syften och funktion om borgensavtal. Avtalen rubriceras dock som försäkringar och ingås av försäkringsbolag. Framställningens första frågeställning tar sikte på vilken, om ens någon, av avtalstyperna borgen respektive försäkring garantiförsäkringarna tillhör. Bland annat uppmärksammas att garantiförsäkringarna är momentana avtal, till skillnad från vad som är vanligt förekommande för borgensavtal och försäkringsavtal. Det innebär att flertalet regler i FAL rörande försäkringstagarens biförpliktelser inte aktualiseras för garantiförsäkringarnas vidkommande. För borgensavtal förekommer regler som stadgar att huvudförbindelsens parter är skyldiga att iaktta borgensmannens intresse. På samma sätt som gäller för reglerna i FAL kommer dessa regler för borgensavtal många gånger inte att kunna tillämpas.

Framställningens andra frågeställning tar sikte på vilken betydelse svaret på uppsatsens första frågeställning får för fastställande av innehållet i och rättsverkningarna av en specifik garantiförsäkring. Den till företagsöverlåtelsen bakomliggande rätten utgörs framförallt av bestämmelserna i KöpL, som därför kan antas vara av betydelse både vid fastställande av en garantiförsäkrings innehåll och rättsverkningar. Vidare har det i doktrin diskuterats i vilken mån principerna för avtalstolkning skiljer sig mellan olika avtalstyper. Den slutsats som dras i förevarande framställning är att avtalstolkningen som sådan inte sker på något annorlunda sätt beroende på vilken avtalstyp det specifika avtalet tillhör. Skillnader förekommer emellertid mellan vilka omständigheter som typiskt sett kan antas vara relevanta att beakta vid avtalstolkningen, vilket bland annat kan antas bero på att avtal tillhörandes olika avtalstyper förekommer för olika ändamål och inom ramen för olika partskonstellationer. För garantiförsäkringarnas vidkommande kommer vägledning vid tolkning av ett specifikt avtal att behöva hämtas från såväl rättsregler rörande borgen och försäkring som KöpL.

Frågan om vilka utfyllande regler som kan tillämpas på garantiförsäkringarna kan inte ges ett entydigt svar. Även här finns framförallt regler för borgensavtal, regler i FAL samt regler i KöpL att tillgå. I åtminstone två situationer skiljer sig reglerna i FAL från de som gäller för borgensavtal. För det första skiljer sig regleringarna åt vid försäkringsbolags respektive borgensmans konkurs och för det andra skiljer sig regleringarna åt i fråga om hur kort preskriptionstid parterna kan avtala om. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
In between contract types - A thesis on warranty and indemnity insurances
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, avtalsrätt, bankrätt, försäkringsrätt
language
Swedish
id
8940980
date added to LUP
2018-06-15 10:30:08
date last changed
2018-06-15 10:30:08
@misc{8940980,
 abstract   = {Contracts can be sorted into different contract types. The question whether a specific contract belongs to a certain contract type depends on if the contract matches the essential characteristics of the contract type. Two contract types that, at least in some parts, are difficult to distinguish from one another are insurance and guarantees. Insurance companies has increasingly issued different types of guarantees, although they are classified as insurance contracts by the insurance companies. In the same way banks are doing business in a manner that is similar to insurance business by concluding guarantees for consideration. The amount of the consideration is decided based upon statistical calculations of the expected cost of all guarantees in the business. 

The thesis examines warranty and indemnity insurances. Warranty and indemnity insurances are concluded by one of the parties in a business transfer and an insurance company. In many respects, for example the triangular relationship and the purpose of the contracts, these contracts are similar to guarantees. They are, nevertheless, classified as insurance contracts and concluded by insurance companies. The first question of the thesis addresses which contract type warranty and indemnity insurances belongs to. Contrary to what is distinctive for insurance contracts and guarantees, a warranty and indemnity insurance is an instantaneous contract. This implies that several rules governing insurance contracts and guarantees will not be applicable for a warranty and indemnity insurance. 

The second question of the thesis addresses the importance of the answer to the first question for determining the content and legal effects of a specific warranty and indemnity insurance. The underlying law to the business transfer consists primarily of the provisions of the Sale of Goods Act, which may therefore be considered to be of importance in determining both the content of a warranty and indemnity insurance and its legal effects. Furthermore, in legal doctrine, the extent to which the principles of contractual interpretation diverge between different types of contracts have been discussed. The conclusion drawn in this thesis is that the contractual interpretation as such does not differ between different types of contracts. However, differences arise between the circumstances that can be considered to be relevant in the context of the contractual interpretation because of the differences in purpose with and party configurations of different contract types. Guidance on the interpretation of a specific warranty and indemnity insurance will need to be obtained from both the legal rules governing guarantees and legal rules governing insurance as well as the Sale of Goods Act.

The question regarding which legal rules that are applicable for a warranty and indemnity insurance cannot be given an unambiguous answer. Also in this manner there are legal rules governing insurance contracts, guarantees and the Sale of Goods Act that can be implied. In at least two situations, the rules governing insurance contracts differ from those governing guarantees. First of all, the regulations differ in the case of insurance company’s or guarantor’s bankruptcy and, secondly, the regulations differ as to how short limitation periods the parties can agree upon.},
 author    = {Gustafsson, Erik},
 keyword   = {civilrätt,avtalsrätt,bankrätt,försäkringsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I gränslandet mellan avtalstyper - En uppsats om garantiförsäkringar i företagsöverlåtelser},
 year     = {2018},
}