Advanced

En svensk kodifikationsstrid? En komparativ studie av det svenska civillagförslaget år 1826

Halfvarson, Caroline LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Användandet av s.k. kodifikationer som lagstiftningsmodell växte i popularitet som tydligast från och med upplysningstiden. Kodifikationen ämnar ge en fullständig, systematisk och tydlig bild av lagen. Modellen användes av flertalet framväxande nationalstater i 1800-talets Europa, där kodifikationen förstärkte och legitimerade centralstyret. I Sverige uppmärksammades behovet av en reformerad civillagstiftning i samband med författandet av RF 1809. Den existerande lagen från år 1734 ansågs vara obsolet och bristfällig. I teorin skulle en kodifikation kunna råda bot på dessa svagheter och enligt den framväxande liberalismen markera övergången till ett individfokuserat samhälle.

En liknande otillfredsställdhet med rättsläget fanns i de... (More)
Användandet av s.k. kodifikationer som lagstiftningsmodell växte i popularitet som tydligast från och med upplysningstiden. Kodifikationen ämnar ge en fullständig, systematisk och tydlig bild av lagen. Modellen användes av flertalet framväxande nationalstater i 1800-talets Europa, där kodifikationen förstärkte och legitimerade centralstyret. I Sverige uppmärksammades behovet av en reformerad civillagstiftning i samband med författandet av RF 1809. Den existerande lagen från år 1734 ansågs vara obsolet och bristfällig. I teorin skulle en kodifikation kunna råda bot på dessa svagheter och enligt den framväxande liberalismen markera övergången till ett individfokuserat samhälle.

En liknande otillfredsställdhet med rättsläget fanns i de tyska staterna, som var splittrade efter tysk-romerska rikets fall. År 1814 ägde den s.k. kodifikationsstriden rum, där idén om en alltysk lag mötte kraftigt motstånd från konservatismen, som lyckades hejda förslaget under flera decennier. De konservativa strömningarna gav upphov till ett eko i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka om den svenska debatten kring det civillagförslag som skrevs kan beskrivas som en svensk kodifikationsstrid. Vid debattiden var liberalismen och konservatismen varandras motsatser i frågan om det framtida samhället, vilket avspeglades på civillagförslaget och dess remissyttrande. Den liberala lagkommittén verkade genom sitt borgerliga lagförslag för avskaffandet av ståndssamhället genom att emancipera individen från staten och söka realisera konstitutionens upplysningsanda, vilket från den laggranskande Högsta domstolen med konservatism, av rädsla för en radikal samhällsordning med ett försvagat bondestånd genom ståndsupplösningen. 1734 års lag bestod i slutändan på bekostnad av normativ och jämlik lag i en era av förändring, där kontinuitet nog ironiskt blev den stora vinnaren. (Less)
Abstract
The usage of the legislative model codification grew in popularity from the enlightenment on. The codification aims to present a complete, clear and systematic view of the law. The model was used by several emerging national states in 19th century Europe, where the codification was used to strengthen and legitimize the central power. In Sweden, the pressing need for a reformed civil law was recognized when the new constitution was written in 1809. The existing civil law from 1734 was seen as obsolete and inadequate. In theory, a codification could remedy these weaknesses and for the developing liberalism mark the transition to a new society with the individual in focus.

In the German states, which were divided after the fall of the... (More)
The usage of the legislative model codification grew in popularity from the enlightenment on. The codification aims to present a complete, clear and systematic view of the law. The model was used by several emerging national states in 19th century Europe, where the codification was used to strengthen and legitimize the central power. In Sweden, the pressing need for a reformed civil law was recognized when the new constitution was written in 1809. The existing civil law from 1734 was seen as obsolete and inadequate. In theory, a codification could remedy these weaknesses and for the developing liberalism mark the transition to a new society with the individual in focus.

In the German states, which were divided after the fall of the Holy Roman Empire, a similar dissatisfaction with the legal position existed. In 1814, the so-called Codification War took place there, where the idea of a unifying German law was opposed by the conservatism, which managed to repress the proposal for decades. The conservative tides gave rise to a strong conservatism in Sweden. The purpose of the essay is to investigate whether the Swedish debate about the civil law proposal which was written can be described as a Swedish Codification War. At the time of the debate, liberalism and conservatism were strong opponents, which mirrored on the civil law proposal respectively the comments on official report from the Supreme Court. The liberal law committee acted through its bourgeois law proposal for the abolition of the estate society, by emancipating the individual from the state and seeking to realize the enlightened spirit of the new constitution, which was responded with conservatism from the law reviewing Supreme Court, in fear of a radical social order, with a weakened farmer estate through the disintegration of the estates. In the end, the law of 1734 persisted, at the expense of a normative and equal law, in times of changes, where ironically continuity was the big winner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Halfvarson, Caroline LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria, komparativ rätt, kodifikationsstrid, civillagförslag, 1826, kodifikation
language
Swedish
id
8941099
date added to LUP
2018-07-07 11:28:42
date last changed
2018-07-07 11:28:42
@misc{8941099,
 abstract   = {The usage of the legislative model codification grew in popularity from the enlightenment on. The codification aims to present a complete, clear and systematic view of the law. The model was used by several emerging national states in 19th century Europe, where the codification was used to strengthen and legitimize the central power. In Sweden, the pressing need for a reformed civil law was recognized when the new constitution was written in 1809. The existing civil law from 1734 was seen as obsolete and inadequate. In theory, a codification could remedy these weaknesses and for the developing liberalism mark the transition to a new society with the individual in focus. 

In the German states, which were divided after the fall of the Holy Roman Empire, a similar dissatisfaction with the legal position existed. In 1814, the so-called Codification War took place there, where the idea of a unifying German law was opposed by the conservatism, which managed to repress the proposal for decades. The conservative tides gave rise to a strong conservatism in Sweden. The purpose of the essay is to investigate whether the Swedish debate about the civil law proposal which was written can be described as a Swedish Codification War. At the time of the debate, liberalism and conservatism were strong opponents, which mirrored on the civil law proposal respectively the comments on official report from the Supreme Court. The liberal law committee acted through its bourgeois law proposal for the abolition of the estate society, by emancipating the individual from the state and seeking to realize the enlightened spirit of the new constitution, which was responded with conservatism from the law reviewing Supreme Court, in fear of a radical social order, with a weakened farmer estate through the disintegration of the estates. In the end, the law of 1734 persisted, at the expense of a normative and equal law, in times of changes, where ironically continuity was the big winner.},
 author    = {Halfvarson, Caroline},
 keyword   = {rättshistoria,komparativ rätt,kodifikationsstrid,civillagförslag,1826,kodifikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En svensk kodifikationsstrid? En komparativ studie av det svenska civillagförslaget år 1826},
 year     = {2018},
}