Advanced

Skatteflykt inom EU - Skatteflyktslagens förenlighet med fördragsfriheterna och ATAD

Åkerfeldt, Victor LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Skatteflyktslagen är ett viktigt redskap i lagstiftarens kamp mot skatteförmåner som åtnjutits genom att kringgå ordinarie skattelagstiftning. Skatteflyktsförfarande kan innefatta gränsöverskridande rättshandlingar till andra medlemsstater inom EU. Att tillämpa skatteflyktslagen i de situationerna måste då göras i enlighet med EU-rätten och de fördragsfriheter som säkerställer en fri inre marknad.

I uppsatsen undersöks om skatteflyktslagen är förenlig med EU-rätten. För att utreda huruvida skatteflyktslagen är förenlig med fördragsfriheterna undersöks först om lagen diskriminerar vissa gränsöverskridande förfarande och därmed inskränker någon av de aktuella fördragsfriheterna. Därefter behandlas om en uppkommen inskränkning kan... (More)
Skatteflyktslagen är ett viktigt redskap i lagstiftarens kamp mot skatteförmåner som åtnjutits genom att kringgå ordinarie skattelagstiftning. Skatteflyktsförfarande kan innefatta gränsöverskridande rättshandlingar till andra medlemsstater inom EU. Att tillämpa skatteflyktslagen i de situationerna måste då göras i enlighet med EU-rätten och de fördragsfriheter som säkerställer en fri inre marknad.

I uppsatsen undersöks om skatteflyktslagen är förenlig med EU-rätten. För att utreda huruvida skatteflyktslagen är förenlig med fördragsfriheterna undersöks först om lagen diskriminerar vissa gränsöverskridande förfarande och därmed inskränker någon av de aktuella fördragsfriheterna. Därefter behandlas om en uppkommen inskränkning kan rättfärdigas. Slutligen har artikel 6 i Anti Tax Avoidance Directive behandlats och om detta har förändrat rättsläget i förhållande till EU-rätten.

Slutsatsen är att skatteflyktslagen inte är generellt diskriminerande, men kan i det enskilda fallet innebära en inskränkning av aktuell fördragsfrihet. I de flesta fall kan denna inskränkning rättfärdigas. Skatteflyktslagen har dock ett vidare tillämpningsområde än vad EU-domstolen accepterar. I ett fåtal fall innebär detta att skatteflyktslagen kan inskränka en fördragsfrihet utan att detta är rättfärdigat.

Det nya direktivet förändrar rättsläget avseende bolagsbeskattningen. Artikel 6 i direktivet överensstämmer med skatteflyktslagens utformning och därmed neutraliseras den skillnad som tidigare funnits i förhållande till EU-domstolens praxis. Avseende privatbeskattningen finns det inget direktiv på plats och därmed måste skatteflyktslagen även fortsättningsvis rättfärdigas då den inskränker en fördragsfrihet. (Less)
Abstract
The Swedish tax evasion law is an important tool in the legislator’s struggle against tax advantages gained by avoiding primary tax law. The arrangements made to avoid tax sometimes involve cross-border legal transactions within the EU. If the tax evasion law is to be applied in those situations the law must be in compliance with EU-law and the treaty freedoms that ensures a free internal market.

This essay explores whether the tax evasion law is in accordance with EU-law. To answer if the tax avoidance law is in accordance with the treaty freedoms the essay first discusses whether the law discriminates cross-border arrangements in any way and thus is a violation of the relevant treaty freedom. Subsequently the essay discusses if an... (More)
The Swedish tax evasion law is an important tool in the legislator’s struggle against tax advantages gained by avoiding primary tax law. The arrangements made to avoid tax sometimes involve cross-border legal transactions within the EU. If the tax evasion law is to be applied in those situations the law must be in compliance with EU-law and the treaty freedoms that ensures a free internal market.

This essay explores whether the tax evasion law is in accordance with EU-law. To answer if the tax avoidance law is in accordance with the treaty freedoms the essay first discusses whether the law discriminates cross-border arrangements in any way and thus is a violation of the relevant treaty freedom. Subsequently the essay discusses if an encountered violation can be justified. Finally, the essay discusses whether article 6 in the Anti Tax Avoidance Directive, which introduces a general anti-avoidance rule against tax evasion regarding corporate taxation, has changed the legal position in relation to EU-law.

The conclusion is that the tax evasion law is not generally discriminating, though it can in individual cases give discriminatory results and thus be in violation of the relevant treaty freedom. In most cases the violation can be justified. The tax evasion law has however a broader application than the EU-court has accepted. In a few cases this amounts to the tax evasion law being in violation with the relevant treaty freedom even though this cannot be justified.

The new directive changes the legal position regarding the corporate taxation. Article 6 in the directive is in accordance with the tax evasion law and thus neutralizes the difference in application that existed prior to the directive. Regarding private taxation there is no directive in place and therefore the tax evasion law continuously must be justified when there is a violation of a treaty freedom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkerfeldt, Victor LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt, Skatteflykt, Skatteflyktslagen, EU-rätt, fördragsfrihet, ATAD
language
Swedish
id
8941116
date added to LUP
2018-07-07 11:28:14
date last changed
2018-07-07 11:28:14
@misc{8941116,
 abstract   = {The Swedish tax evasion law is an important tool in the legislator’s struggle against tax advantages gained by avoiding primary tax law. The arrangements made to avoid tax sometimes involve cross-border legal transactions within the EU. If the tax evasion law is to be applied in those situations the law must be in compliance with EU-law and the treaty freedoms that ensures a free internal market.

This essay explores whether the tax evasion law is in accordance with EU-law. To answer if the tax avoidance law is in accordance with the treaty freedoms the essay first discusses whether the law discriminates cross-border arrangements in any way and thus is a violation of the relevant treaty freedom. Subsequently the essay discusses if an encountered violation can be justified. Finally, the essay discusses whether article 6 in the Anti Tax Avoidance Directive, which introduces a general anti-avoidance rule against tax evasion regarding corporate taxation, has changed the legal position in relation to EU-law.

The conclusion is that the tax evasion law is not generally discriminating, though it can in individual cases give discriminatory results and thus be in violation of the relevant treaty freedom. In most cases the violation can be justified. The tax evasion law has however a broader application than the EU-court has accepted. In a few cases this amounts to the tax evasion law being in violation with the relevant treaty freedom even though this cannot be justified.

The new directive changes the legal position regarding the corporate taxation. Article 6 in the directive is in accordance with the tax evasion law and thus neutralizes the difference in application that existed prior to the directive. Regarding private taxation there is no directive in place and therefore the tax evasion law continuously must be justified when there is a violation of a treaty freedom.},
 author    = {Åkerfeldt, Victor},
 keyword   = {Skatterätt,Skatteflykt,Skatteflyktslagen,EU-rätt,fördragsfrihet,ATAD},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skatteflykt inom EU - Skatteflyktslagens förenlighet med fördragsfriheterna och ATAD},
 year     = {2018},
}