Advanced

Internet - ett verktyg för att begå sexuella övergrepp. - En analys av det straffrättsliga skyddet för barn som utsatts för grova virtuella sexuella övergrepp

Werner, Sophia LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Internet har blivit ett brottsverktyg som gjort det möjligt för förövare att genomföra sexuella övergrepp mot barn. Högsta domstolen meddelade år 2015 en dom som innebar att sexuella övergrepp kan begås på distans. Domen medförde att sexualbrott inte länge skulle betraktas som egenhändiga brott och en gärningsman kunde därmed dömas till ansvar om personen förmått brottsoffret att utföra den sexuella handlingen på sig själv.

Uppsala tingsrätt dömde i november 2017, för första gången i Sverige, en gärningsman för våldtäkt mot barn på distans. Uppsatsen syftar till att analysera det straffrättsliga skyddet för barn som utsatts för grova sexuella övergrepp via internet och hur den rättsliga synen på vad som ansetts integritetskränkande mot... (More)
Internet har blivit ett brottsverktyg som gjort det möjligt för förövare att genomföra sexuella övergrepp mot barn. Högsta domstolen meddelade år 2015 en dom som innebar att sexuella övergrepp kan begås på distans. Domen medförde att sexualbrott inte länge skulle betraktas som egenhändiga brott och en gärningsman kunde därmed dömas till ansvar om personen förmått brottsoffret att utföra den sexuella handlingen på sig själv.

Uppsala tingsrätt dömde i november 2017, för första gången i Sverige, en gärningsman för våldtäkt mot barn på distans. Uppsatsen syftar till att analysera det straffrättsliga skyddet för barn som utsatts för grova sexuella övergrepp via internet och hur den rättsliga synen på vad som ansetts integritetskränkande mot barn har förändrats, och om denna förändring föranleder ett behov av lagreform. Den rättsanalytiska metoden har anlagts på uppsatsen vilket medför att utöver de traditionella rättskällorna har även material i form av underrättspraxis, intervjuer med kammaråklagare och Leg. psykolog samt psykologiska studier använts vid författandet av uppsatsen.

Skyddsintresset har gått från fokus på det kroppsliga till det mer abstrakta. Sedan mitten av 1900-talet har skyddet om individens sexuella integritet varit centralt. Gränsdragningsrekvisitet mellan bestämmelserna för sexuellt övergrepp mot barn och våldtäkt mot barn är graden av kränkning. I framställningen har det framkommit att det straffrättsliga skyddet för barn som utsatts för grova sexuella övergrepp via internet har förbättrats, men att det fortfarande saknas en entydighet från rättstillämparen avseende vilka handlingar som ska bedömas som kvalificerade och därmed jämförliga med samlag. Utifrån de lagda perspektiven i uppsatsen, rättssäkerhetsperspektivet och rättstrygghetsperspektivet, har några brister identifierats i gällande rätt. Förslag för förbättringar och förändringar innefattar bl.a. förtydligande i lagtexten, likt gällande rätt i Norge, att de handlingar som ett barn genomför på sig själva ska omfattas av ordalydelsen. Även behovet av ett vägledande avgörande från Högsta domstolen och preventiva åtgärder i form av utbildningar. Psykologisk forskning har visat att barn påverkas på samma sätt av övergrepp som sker via internet som vid ett fysiskt möte. Främst behöver det därmed ske en ändring i tankesättet avseende allvaret av kränkningen vid sexuella övergrepp som sker på distans. (Less)
Abstract
Internet has become a crime tool that makes it possible for perpetrators to carry out sexual assault of children. In 2015 the Supreme Court delivered a verdict, that sexual assault can be committed without a physical meeting. The verdict meant that sexual offense would no longer be regarded as a self-perpetuating crime, a perpetrator could be held responsible for the sexual act that the victim is compelled into performing on himself or herself.

In November 2017, for the first time in Sweden, the Uppsala District court sentenced a perpetrator of child rape committed via the internet. The purpose of this thesis is to analyse the criminal protection of children exposed to aggravated sexual assault via the internet, and how the legal view... (More)
Internet has become a crime tool that makes it possible for perpetrators to carry out sexual assault of children. In 2015 the Supreme Court delivered a verdict, that sexual assault can be committed without a physical meeting. The verdict meant that sexual offense would no longer be regarded as a self-perpetuating crime, a perpetrator could be held responsible for the sexual act that the victim is compelled into performing on himself or herself.

In November 2017, for the first time in Sweden, the Uppsala District court sentenced a perpetrator of child rape committed via the internet. The purpose of this thesis is to analyse the criminal protection of children exposed to aggravated sexual assault via the internet, and how the legal view of what is considered as a violation of privacy has changed, and if this change causes a need for a law reform. This thesis applies the legal analysis method, which in addition to traditional sources of law also includes material such as judicial decisions from lower criminal courts, psychological studies and interviews with a public prosecutor and a licensed psychologist.

The protective interest has a change of convergence, from the focus of the body to the more abstract. The protection of individuals’ sexual integrity has been central since the mid-20th century. The necessary prerequisite requirement between the provisions for sexual abuse against children and child rape is the degree of the violation.

It emerges from the statements in this thesis that the criminal protection of children exposed to aggravated sexual assault via the internet has improved, but there is still no uniform application of the law regarding the actions to be considered qualified and thus commensurate to intercourse.

Based on the perspectives in this thesis, the rule of law and the security before the law, identifies deficiencies in the applicable law. The proposal for improvements and changes includes clarification in the provision, similar to the applicable law in Norway. The applicable law in Norway state that the act, which a child performs on itself, shall be covered by the wording of the law. There is a need for a judicial precedent from the Supreme Court as well as preventive measures in terms of education. Psychological research has shown that children are affected in the same way by sexual assault via the internet as in a physical meeting. There is an essential need to change the mindset about the seriousness of the violation regarding sexual assault that takes place via the internet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Werner, Sophia LU
supervisor
organization
alternative title
Internet - a tool to commit sexual assault. - Analyse of the criminal protection of children exposed to aggravated sexual assault via the internet
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, virtuella övergrepp mot barn, sexuella övergrepp mot barn, criminal law, aggravated sexual assault
language
Swedish
id
8941211
date added to LUP
2018-06-10 15:28:46
date last changed
2018-06-10 15:28:46
@misc{8941211,
 abstract   = {Internet has become a crime tool that makes it possible for perpetrators to carry out sexual assault of children. In 2015 the Supreme Court delivered a verdict, that sexual assault can be committed without a physical meeting. The verdict meant that sexual offense would no longer be regarded as a self-perpetuating crime, a perpetrator could be held responsible for the sexual act that the victim is compelled into performing on himself or herself.
 
In November 2017, for the first time in Sweden, the Uppsala District court sentenced a perpetrator of child rape committed via the internet. The purpose of this thesis is to analyse the criminal protection of children exposed to aggravated sexual assault via the internet, and how the legal view of what is considered as a violation of privacy has changed, and if this change causes a need for a law reform. This thesis applies the legal analysis method, which in addition to traditional sources of law also includes material such as judicial decisions from lower criminal courts, psychological studies and interviews with a public prosecutor and a licensed psychologist.

The protective interest has a change of convergence, from the focus of the body to the more abstract. The protection of individuals’ sexual integrity has been central since the mid-20th century. The necessary prerequisite requirement between the provisions for sexual abuse against children and child rape is the degree of the violation. 

It emerges from the statements in this thesis that the criminal protection of children exposed to aggravated sexual assault via the internet has improved, but there is still no uniform application of the law regarding the actions to be considered qualified and thus commensurate to intercourse.

Based on the perspectives in this thesis, the rule of law and the security before the law, identifies deficiencies in the applicable law. The proposal for improvements and changes includes clarification in the provision, similar to the applicable law in Norway. The applicable law in Norway state that the act, which a child performs on itself, shall be covered by the wording of the law. There is a need for a judicial precedent from the Supreme Court as well as preventive measures in terms of education. Psychological research has shown that children are affected in the same way by sexual assault via the internet as in a physical meeting. There is an essential need to change the mindset about the seriousness of the violation regarding sexual assault that takes place via the internet.},
 author    = {Werner, Sophia},
 keyword   = {straffrätt,virtuella övergrepp mot barn,sexuella övergrepp mot barn,criminal law,aggravated sexual assault},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internet - ett verktyg för att begå sexuella övergrepp. - En analys av det straffrättsliga skyddet för barn som utsatts för grova virtuella sexuella övergrepp},
 year     = {2018},
}