Advanced

Dödligt vapen - En studie om vapenbrott och det hänsynslösa våldet med skjutvapen

Khoshnood, Ashkan LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Today, our society has significant difficulties in preventing and combating gun crimes, as well as other crimes related to gun crimes. Mass media has many times reported on the lethal violence by firearms. At the same time, law enforcement agencies and crime prevention organizations have prepared and released numerous reports on gun crimes and gun violence. Nevertheless, there is a lack of adequate scholarly research on the subject from a legal perspective.

Therefore, the purpose of this paper is to analyze the legislation surrounding gun crimes and weapon trafficking along with current crime combating methods. The main issue of the paper is to provide answers to how effective and legally secure the mentioned legislation and methods... (More)
Today, our society has significant difficulties in preventing and combating gun crimes, as well as other crimes related to gun crimes. Mass media has many times reported on the lethal violence by firearms. At the same time, law enforcement agencies and crime prevention organizations have prepared and released numerous reports on gun crimes and gun violence. Nevertheless, there is a lack of adequate scholarly research on the subject from a legal perspective.

Therefore, the purpose of this paper is to analyze the legislation surrounding gun crimes and weapon trafficking along with current crime combating methods. The main issue of the paper is to provide answers to how effective and legally secure the mentioned legislation and methods are. Lack of legal certainty does not only lead to the detriment of the public, but also to the detriment of law enforcement agencies which could find it difficult to understand what applies in their specific cases regarding crime fighting.

In order to answer the main issue raised above, several other questions will be examined, including the question of where the legal boundary between the crimes of exceptionally serious gun crime and serious gun crime rests as well as the legal consequences of increased access to previously unused and less used coercive measures for law enforcement agencies. All questions have been answered using a legal dogmatic method with theoretical principles such as legal certainty, right to privacy and correspondence as well as routine activity theory in the background. Furthermore, to answer these questions, the paper includes descriptions of the legislation surrounding firearm and coercive measures, case law and crime development over the years. In addition, the current situation regarding arms trafficking and related legislation are examined.

In short, I conclude that the current legislation and methods are effective in preventing and combating gun crimes within the borders. However, there is a risk that the law regarding exceptionally serious gun crime will not be fully utilized in the light of the Supreme Court’s final ruling. In my opinion, the court should have judged the acts in question as an exceptionally serious gun crime. Furthermore, in my view, there are no current concerns regarding the issue of legal certainty, including the right to privacy and correspondence. Nevertheless, the flow of weapons from abroad to Sweden is a major issue. In my opinion, the legislator has completely neglected this area. In view of this, I have proposed, among other things, the formation of a new organization whose main purpose would be concentration on preventing and combating gun crimes and other related crimes. In addition, the legislator should consider specific legislation regarding arms trafficking. (Less)
Abstract (Swedish)
Vårt samhälle har i dag betydande svårigheter med att förebygga och bekämpa vapenbrott, samt andra brott till följd av vapenbrott. Det dödliga våldet med skjutvapen har rapporterats många gånger av massmedia. Samtidigt har brottsbekämpande myndigheter och brottsförebyggande organisationer upprättat åtskilliga rapporter om vapenbrott, skjutningar och det dödliga våldet med skjutvapen. Det finns emellertid en brist på adekvat vetenskaplig forskning om ämnet ur ett rättsligt perspektiv.

Syftet med detta arbete är därför att analysera vapen- och smugglingslagstiftningen samt gällande brottsbekämpande metoder. Uppsatsens huvudfrågeställning har som ändamål att ge svar på hur effektiv och rättssäker nämnda lagstiftning och metoder är med... (More)
Vårt samhälle har i dag betydande svårigheter med att förebygga och bekämpa vapenbrott, samt andra brott till följd av vapenbrott. Det dödliga våldet med skjutvapen har rapporterats många gånger av massmedia. Samtidigt har brottsbekämpande myndigheter och brottsförebyggande organisationer upprättat åtskilliga rapporter om vapenbrott, skjutningar och det dödliga våldet med skjutvapen. Det finns emellertid en brist på adekvat vetenskaplig forskning om ämnet ur ett rättsligt perspektiv.

Syftet med detta arbete är därför att analysera vapen- och smugglingslagstiftningen samt gällande brottsbekämpande metoder. Uppsatsens huvudfrågeställning har som ändamål att ge svar på hur effektiv och rättssäker nämnda lagstiftning och metoder är med avseende på vapenbrott. Det är nämligen också ett problem om lagstiftning inte kan anses uppfylla krav på rättssäkerhet. Bristande rättssäkerhet leder inte bara till nackdel för allmänheten, men också för brottsbekämpande myndigheter som får svårt att veta vad som faktiskt gäller.

I uppsatsen undersöks flera underfrågor, bland annat om var den juridiska gränsen mellan synnerligen grovt och grovt vapenbrott ska ligga samt vilka rättsliga konsekvenser av brottsbekämpande myndigheters ökade tillgång till förut oanvända straffprocessuella tvångsmedel får. Samtliga frågor har besvarats främst medelst den rättsdogmatiska metoden med teoretiska utgångspunkter såsom rättssäkerhet, rätten till skydd för privatliv och korrespondens samt rutinaktivitetsteorin. Som hjälp för att besvara nyss nämnda frågor redogörs det för vapenlagstiftningen, regleringen om straffprocessuella tvångsmedel, rättspraxis och brottsutvecklingen över åren. Därtill granskas hur nuvarande situation beträffande smuggling av vapen är samt lagstiftningen för smuggling av vapen.

Sammanfattningsvis är min slutsats att mycket talar för att den nuvarande regleringen och de nämnda metoderna är effektiva för att förebygga och bekämpa vapenbrott inom rikets gränser. Däremot finns det en risk att lagstiftningen om synnerligen grovt vapenbrott inte utnyttjas fullt ut mot bakgrund av Högsta domstolens senaste avgörande. Enligt min mening borde domstolen bedömt de ifrågavarande handlingarna som ett synnerligen grovt vapenbrott. Vidare finns det enligt min mening inga nuvarande bekymmer vad avser frågan om rättssäkerhet, inbegripet rätten till privatliv och korrespondens. Ett beaktansvärt problem är däremot inflödet av vapen från utlandet. Enligt min mening har lagstiftaren fullständigt försummat detta område. Med hänsyn till detta har jag bland annat föreslagit inrättande av en ny organisation vars huvudsyfte bör vara koncentration på att förebygga och bekämpa vapenbrott och andra relaterade brott. Därtill bör lagstiftaren överväga en särskild lagstiftning avseende smuggling av vapen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Khoshnood, Ashkan LU
supervisor
organization
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, criminal law
language
Swedish
id
8941226
date added to LUP
2018-06-08 13:21:45
date last changed
2018-06-08 13:21:45
@misc{8941226,
 abstract   = {Today, our society has significant difficulties in preventing and combating gun crimes, as well as other crimes related to gun crimes. Mass media has many times reported on the lethal violence by firearms. At the same time, law enforcement agencies and crime prevention organizations have prepared and released numerous reports on gun crimes and gun violence. Nevertheless, there is a lack of adequate scholarly research on the subject from a legal perspective.

Therefore, the purpose of this paper is to analyze the legislation surrounding gun crimes and weapon trafficking along with current crime combating methods. The main issue of the paper is to provide answers to how effective and legally secure the mentioned legislation and methods are. Lack of legal certainty does not only lead to the detriment of the public, but also to the detriment of law enforcement agencies which could find it difficult to understand what applies in their specific cases regarding crime fighting.

In order to answer the main issue raised above, several other questions will be examined, including the question of where the legal boundary between the crimes of exceptionally serious gun crime and serious gun crime rests as well as the legal consequences of increased access to previously unused and less used coercive measures for law enforcement agencies. All questions have been answered using a legal dogmatic method with theoretical principles such as legal certainty, right to privacy and correspondence as well as routine activity theory in the background. Furthermore, to answer these questions, the paper includes descriptions of the legislation surrounding firearm and coercive measures, case law and crime development over the years. In addition, the current situation regarding arms trafficking and related legislation are examined. 

In short, I conclude that the current legislation and methods are effective in preventing and combating gun crimes within the borders. However, there is a risk that the law regarding exceptionally serious gun crime will not be fully utilized in the light of the Supreme Court’s final ruling. In my opinion, the court should have judged the acts in question as an exceptionally serious gun crime. Furthermore, in my view, there are no current concerns regarding the issue of legal certainty, including the right to privacy and correspondence. Nevertheless, the flow of weapons from abroad to Sweden is a major issue. In my opinion, the legislator has completely neglected this area. In view of this, I have proposed, among other things, the formation of a new organization whose main purpose would be concentration on preventing and combating gun crimes and other related crimes. In addition, the legislator should consider specific legislation regarding arms trafficking.},
 author    = {Khoshnood, Ashkan},
 keyword   = {straffrätt,criminal law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dödligt vapen - En studie om vapenbrott och det hänsynslösa våldet med skjutvapen},
 year     = {2018},
}