Advanced

Utvidgat medgärningsmannaskap – genom fingerat samråd? - En rättssäkerhetsanalys av rättsutvecklingen efter Lindome

Thörn, Alice LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Många forskare anser att domstolen i Pinnstolsfallet påverkades av den samhällsdebatt som tog fart efter domen i Lindomefallet. I ifrågavarande fall friades två män från ansvar för mord efter att ha skyllt på varandra och det inte gick att bevisa vem som talade sanning. I Pinnstolsfallet å andra sidan dömde domstolen två män för dråp i, vad som verkade vara, utvidgat medgärningsmannaskap.

Det utvidgade medgärningsmannaskapet innebär kort sagt att en person döms för en gärning som den rent faktiskt inte har deltagit i. Personen har dock främjat gärningen på ett sådant sätt att hen bör anses som gärningsman. Det utvidgade medgärningsmannaskapet är inte uttryckligen lagfäst. Det stöd vi har för att döma någon i utvidgat... (More)
Många forskare anser att domstolen i Pinnstolsfallet påverkades av den samhällsdebatt som tog fart efter domen i Lindomefallet. I ifrågavarande fall friades två män från ansvar för mord efter att ha skyllt på varandra och det inte gick att bevisa vem som talade sanning. I Pinnstolsfallet å andra sidan dömde domstolen två män för dråp i, vad som verkade vara, utvidgat medgärningsmannaskap.

Det utvidgade medgärningsmannaskapet innebär kort sagt att en person döms för en gärning som den rent faktiskt inte har deltagit i. Personen har dock främjat gärningen på ett sådant sätt att hen bör anses som gärningsman. Det utvidgade medgärningsmannaskapet är inte uttryckligen lagfäst. Det stöd vi har för att döma någon i utvidgat medgärningsmannaskap anses vara 23 kap. 4 § 2 st. BrB som lyder ”[d]en som inte är att anse som gärningsman […]”.

Uppsatsens syfte är att utreda hur det utvidgade medgärningsmannaskapet ser ut i gällande svensk rätt. Som ett led i detta ska uppsatsen dessutom undersöka huruvida rättsutvecklingen, med utgångspunkt i Lindome, är förenlig med kraven för rättssäkerhet.

Med rättssäkerhet avses i uppsatsen formell och materiell rättssäkerhet. Den formella rättssäkerheten kommer till uttryck genom förutsebarhet och allas likhet inför lagen. Den materiella rättssäkerheten karakteriseras av rättssäkerhetsgarantier som legalitetsprincipen, oskyldighetspresumtionen samt principen in dubio pro reo.

Den utveckling vi har sett beträffande det utvidgade medgärningsmannaskapet har visat sig inte vara helt förenlig med dessa krav och principer, åtminstone enligt vissa forskare. Problematiken grundar sig bland annat i att domstolen gör bedömningar där motiveringen inte riktigt framgår i domskälen och förutsebarheten således blir lidande. (Less)
Abstract
Several legal scholars believe that the court in the case of the wooden chair (“Pinnstolsfallet”) was influenced by the public debate that took off after the judicial decision in the case of Lindome (“Lindomefallet”). In the case in question two men were found not guilty of murder after their objections that the other one was the guilty one. In the case of the wooden chair the court found two men responsible of manslaughter, in what seems to be a “utvidgat medgärningsmannaskap” (they were convicted as “extended co-perpetrators”).

“Utvidgat medgärningsmannaskap” means that a person is convicted of a criminal act of which the person in fact did not participate in. The person has however furthered the act in such a way that he or she... (More)
Several legal scholars believe that the court in the case of the wooden chair (“Pinnstolsfallet”) was influenced by the public debate that took off after the judicial decision in the case of Lindome (“Lindomefallet”). In the case in question two men were found not guilty of murder after their objections that the other one was the guilty one. In the case of the wooden chair the court found two men responsible of manslaughter, in what seems to be a “utvidgat medgärningsmannaskap” (they were convicted as “extended co-perpetrators”).

“Utvidgat medgärningsmannaskap” means that a person is convicted of a criminal act of which the person in fact did not participate in. The person has however furthered the act in such a way that he or she should be considered as perpetrator. “Utvidgat medgärningsmannaskap” is not expressly acknowledged by law. The legal support in Swedish law of holding someone responsible through “utvidgat medgärningsmannaskap” is considered to be with reference to 23 kap. 4 § 2 st. BrB which reads, ”[d]en som inte är att anse som gärningsman […]” (the one who is not to be regarded as a perpetrator…).

The purpose of this thesis is to examine how “utvidgat medgärningsmannaskap” is recognized in current Swedish law. As part of this the essay shall also examine whether the development, starting with Lindome, is compatible with the requirements for rule of law (“rättssäkerhet”).

In this thesis both formal (“formell”) rule of law and material (“materiell”) rule of law is referred to by the term rule of law. The formal rule of law is expressed through predictability and equality before the law. The material rule of law is characterized by principles such as the principle of legality, the presumption of innocence and the principle of in dubio pro reo.

The development that has occurred concerning “utvidgat medgärningsmannaskap” has proven not to be completely compatible with these requirements and principles, at least not according to some legal scholars. The problem is, for instance, based on the fact that the court makes judicial decisions where the reasoning is not properly stated in the grounds for the decision and the predictability is thus affected. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thörn, Alice LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, medgärningsmannaskap, rättssäkerhet
language
Swedish
id
8941236
date added to LUP
2018-07-09 16:26:20
date last changed
2018-07-09 16:26:20
@misc{8941236,
 abstract   = {Several legal scholars believe that the court in the case of the wooden chair (“Pinnstolsfallet”) was influenced by the public debate that took off after the judicial decision in the case of Lindome (“Lindomefallet”). In the case in question two men were found not guilty of murder after their objections that the other one was the guilty one. In the case of the wooden chair the court found two men responsible of manslaughter, in what seems to be a “utvidgat medgärningsmannaskap” (they were convicted as “extended co-perpetrators”). 

“Utvidgat medgärningsmannaskap” means that a person is convicted of a criminal act of which the person in fact did not participate in. The person has however furthered the act in such a way that he or she should be considered as perpetrator. “Utvidgat medgärningsmannaskap” is not expressly acknowledged by law. The legal support in Swedish law of holding someone responsible through “utvidgat medgärningsmannaskap” is considered to be with reference to 23 kap. 4 § 2 st. BrB which reads, ”[d]en som inte är att anse som gärningsman […]” (the one who is not to be regarded as a perpetrator…). 

The purpose of this thesis is to examine how “utvidgat medgärningsmannaskap” is recognized in current Swedish law. As part of this the essay shall also examine whether the development, starting with Lindome, is compatible with the requirements for rule of law (“rättssäkerhet”).

In this thesis both formal (“formell”) rule of law and material (“materiell”) rule of law is referred to by the term rule of law. The formal rule of law is expressed through predictability and equality before the law. The material rule of law is characterized by principles such as the principle of legality, the presumption of innocence and the principle of in dubio pro reo. 

The development that has occurred concerning “utvidgat medgärningsmannaskap” has proven not to be completely compatible with these requirements and principles, at least not according to some legal scholars. The problem is, for instance, based on the fact that the court makes judicial decisions where the reasoning is not properly stated in the grounds for the decision and the predictability is thus affected.},
 author    = {Thörn, Alice},
 keyword   = {Straffrätt,medgärningsmannaskap,rättssäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvidgat medgärningsmannaskap – genom fingerat samråd? - En rättssäkerhetsanalys av rättsutvecklingen efter Lindome},
 year     = {2018},
}