Advanced

Att värdera eller inte värdera, det är frågan: Hur ett arbete ska värderas vid hävning enligt ABK 09

Wallin, Alexander LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Tvistebenägenheten rörande ABK 09 har de senaste 15 åren ökat.
Rättspraxis på området är begränsat men med den ökade tvistebenägenheten
så kommer ABK 09 bli än viktigare att behärska.

Syftet med denna uppsats är att undersöka och bringa klarhet till ABK 09
kap. 8 § 1. Bestämmelsen reglerar beställarens hävningsrätt. Uppsatsen fokuserar på meningen i paragrafens andra stycke konsulten har rätt till den ersättning som svarar mot vad arbetet är värt. Detta eftersom meningen är tvetydig och kan tolkas på flera sätt. Således uppstår risk för konflikt när det utförda arbetet ska värderas. En rättsdogmatisk metod har använts eftersom den syftar till att hitta lösningen på ett rättsligt problem.

Genom en analys av HD:s domar rörande... (More)
Tvistebenägenheten rörande ABK 09 har de senaste 15 åren ökat.
Rättspraxis på området är begränsat men med den ökade tvistebenägenheten
så kommer ABK 09 bli än viktigare att behärska.

Syftet med denna uppsats är att undersöka och bringa klarhet till ABK 09
kap. 8 § 1. Bestämmelsen reglerar beställarens hävningsrätt. Uppsatsen fokuserar på meningen i paragrafens andra stycke konsulten har rätt till den ersättning som svarar mot vad arbetet är värt. Detta eftersom meningen är tvetydig och kan tolkas på flera sätt. Således uppstår risk för konflikt när det utförda arbetet ska värderas. En rättsdogmatisk metod har använts eftersom den syftar till att hitta lösningen på ett rättsligt problem.

Genom en analys av HD:s domar rörande tolkning av entreprenadavtal
presenteras ett lösningsschema som visar de riktlinjer som HD utgår från.
ABK 09 utgör ett standardavtal av typen agreed document vilket betyder att parterna har framförhandlat avtalet tillsammans. Således är den gemensamma partsavsikten svår att bestämma. Även omständigheterna vid avtalets ingående ger i regel ingen vägledning. Ordalydelsen får då en viktig roll vid tolkningen. Efter ordalydelsen kan avtalets systematik användas för
tolkning. Lösningsschemat kompletteras med kontrollfrågor för att säkerställa att lösningen inte leder till ett orimligt resultat.

ABK 09 reglerar en immateriell tjänst och dess främsta likhet mot andra konsultkontrakt är skyldigheten att visa omsorg. Dess huvudförpliktelse torde vara resultatförpliktelse.

Huvudregeln vid hävning är att prestationerna ska återgå, vid immateriella uppdrag är rättsläget oklart men det synes finnas en uppfattning att hävning gäller för framtiden om prestationen inte kan återgå.

När ordalydelsen och avtalets systematik används för tolkningen framgår att
konsulten har rätt till arvode som svarar mot nyttan (mätt i pengar) av
arbetet. Denna nytta ska värderas på objektiva grunder utifrån beställarens
perspektiv. Värderingen får inte vara oskälig enligt 36 § AvtL, ha karaktären av obehörig vinst och beställaren måste ha begränsat sin förlust genom att ha maximerat nyttan av arbetet. (Less)
Abstract
The tendency to litigate regarding ABK 09 has increased over the past 15 years. Case law in the area is limited but with increased litigations the ABK 09 will be more important to master.

The purpose of this study is to examine and clarify ABK 09 chapter 8 article 1. The provision regulate the clients right to cancel the contract. The main focus of this study is in the sentence of the second paragraph in the article konsulten har rätt till den ersättning som svarar mot vad arbetet är värt. The sentence is ambiguous and can be interpret in several ways. Thus there is a risk of conflict when the work performed shall be valued.

An analysis of the supreme courts judgments regarding the interpretation of standard-form contracts have... (More)
The tendency to litigate regarding ABK 09 has increased over the past 15 years. Case law in the area is limited but with increased litigations the ABK 09 will be more important to master.

The purpose of this study is to examine and clarify ABK 09 chapter 8 article 1. The provision regulate the clients right to cancel the contract. The main focus of this study is in the sentence of the second paragraph in the article konsulten har rätt till den ersättning som svarar mot vad arbetet är värt. The sentence is ambiguous and can be interpret in several ways. Thus there is a risk of conflict when the work performed shall be valued.

An analysis of the supreme courts judgments regarding the interpretation of standard-form contracts have resulted in a solution chart. The chart shows the guidelines the supreme court have used. ABK 09 is a standard-form contract of the type agreed document. This means that the parties have negotiated the agreement together. Therefore the intentions of the specific parties are difficult to determine. Usually the circumstance before the contract signing doesn’t provide guidance. The wording will then play an important role in the interpretation. Thereafter the agreement's systematics can be used for interpretation. The solution scheme is supplemented with control questions to ensure that the solution does not lead to an unreasonable result.

ABK 09 regulates intangible services and its primary similarity to other consultancy contracts is the duty of care. Its main obligation should be one of result.

The main rule when canceling a contract is that the achievements shall return, in the case of intangible services, the legal position is unclear. There seems to be an assumption that cancellation is valid for the future if the achievements can’t be returned.

When the wording and the agreement's systematics are used for the interpretation, it appears that the consultant is entitled to fees corresponding to the benefit (measured in cash) of the work. This benefit should be valued on objective grounds based on the client's perspective. The valuation must not be unreasonable under article 36 of the contracts act, have the character of unauthorized profit and the client must have limited his loss by maximizing the benefit of the work. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallin, Alexander LU
supervisor
organization
alternative title
To evaluate or not to evaluate, that's the question
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt, entreprenadrätt, konsulträtt, ABK 09, förmögenhetsrätt, agreed document
language
Swedish
id
8941255
date added to LUP
2018-06-10 15:27:39
date last changed
2018-06-10 15:27:39
@misc{8941255,
 abstract   = {The tendency to litigate regarding ABK 09 has increased over the past 15 years. Case law in the area is limited but with increased litigations the ABK 09 will be more important to master.

The purpose of this study is to examine and clarify ABK 09 chapter 8 article 1. The provision regulate the clients right to cancel the contract. The main focus of this study is in the sentence of the second paragraph in the article konsulten har rätt till den ersättning som svarar mot vad arbetet är värt. The sentence is ambiguous and can be interpret in several ways. Thus there is a risk of conflict when the work performed shall be valued.

An analysis of the supreme courts judgments regarding the interpretation of standard-form contracts have resulted in a solution chart. The chart shows the guidelines the supreme court have used. ABK 09 is a standard-form contract of the type agreed document. This means that the parties have negotiated the agreement together. Therefore the intentions of the specific parties are difficult to determine. Usually the circumstance before the contract signing doesn’t provide guidance. The wording will then play an important role in the interpretation. Thereafter the agreement's systematics can be used for interpretation. The solution scheme is supplemented with control questions to ensure that the solution does not lead to an unreasonable result. 

ABK 09 regulates intangible services and its primary similarity to other consultancy contracts is the duty of care. Its main obligation should be one of result.

The main rule when canceling a contract is that the achievements shall return, in the case of intangible services, the legal position is unclear. There seems to be an assumption that cancellation is valid for the future if the achievements can’t be returned.

When the wording and the agreement's systematics are used for the interpretation, it appears that the consultant is entitled to fees corresponding to the benefit (measured in cash) of the work. This benefit should be valued on objective grounds based on the client's perspective. The valuation must not be unreasonable under article 36 of the contracts act, have the character of unauthorized profit and the client must have limited his loss by maximizing the benefit of the work.},
 author    = {Wallin, Alexander},
 keyword   = {Avtalsrätt,entreprenadrätt,konsulträtt,ABK 09,förmögenhetsrätt,agreed document},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att värdera eller inte värdera, det är frågan: Hur ett arbete ska värderas vid hävning enligt ABK 09},
 year     = {2018},
}