Advanced

Gruppen som en förmildrande omständighet

Karlsson, Martin LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen utreder huruvida det är förenligt med grundläggande straffrätts-liga principer att beakta gruppens agerande som en förmildrande omständig-het vid fastställandet av straffvärdet.

För att undersöka detta granskas de straffrättsliga principerna, begreppet rättssäkerhet och den del av det straffrättsliga påföljdssystemet som rör förmildrande och försvårande omständigheter. Därefter har gällande rätt jämförts med dessa principer.

Ett förtalsmål från Södertörns tingsrätt där domstolen använt en omständig-het som faller utanför de exempel som anges i lagtext, att andra har agerat på ett liknande sätt, har granskats. Sättet som omständigheterna beaktas i den analyserade domen anses inte ha gjorts på ett rättssäkert sätt, även om... (More)
Uppsatsen utreder huruvida det är förenligt med grundläggande straffrätts-liga principer att beakta gruppens agerande som en förmildrande omständig-het vid fastställandet av straffvärdet.

För att undersöka detta granskas de straffrättsliga principerna, begreppet rättssäkerhet och den del av det straffrättsliga påföljdssystemet som rör förmildrande och försvårande omständigheter. Därefter har gällande rätt jämförts med dessa principer.

Ett förtalsmål från Södertörns tingsrätt där domstolen använt en omständig-het som faller utanför de exempel som anges i lagtext, att andra har agerat på ett liknande sätt, har granskats. Sättet som omständigheterna beaktas i den analyserade domen anses inte ha gjorts på ett rättssäkert sätt, även om samma omständigheter möjligen hade kunnat beaktas på andra grunder. En-skilda domares åsikter ska inte komma till uttryck vid fastställandet av straffvärdet, vilket har skett i den aktuella domen.

Inte heller påföljdssystemet kan sägas vara förenligt med den definition av rättssäkerhet som uppsatsen ansluter sig till. Det finns uppenbara brister i den tilltalades möjlighet att förutse vilket straff som kommer att följa av ett visst handlande. Emellertid kan den här bristen motiveras med hänsyn till vikten av ett dynamiskt påföljdssystem i vilket andra värden av etisk karak-tär kan komma till uttryck, exempelvis proportionalitet och humanitet. (Less)
Abstract
This thesis aims to determine whether it is consistent with criminal law prin-ciples to consider the group's actions as an attenuating circumstance in de-termining the penal value.

In order to investigate this, the criminal law principles, the concept of rule of law and the part of the criminal justice system relating to attenuating and aggravating circumstances are examined. Subsequently, current law is com-pared with these principles.

A verdict of the district court of Södertörn in which the court regarded a circumstance that falls outside the examples stated in law, that others have acted in a similar manner, as attenuating has been examined. The manner in which the circumstance is taken into account in the judgment under review... (More)
This thesis aims to determine whether it is consistent with criminal law prin-ciples to consider the group's actions as an attenuating circumstance in de-termining the penal value.

In order to investigate this, the criminal law principles, the concept of rule of law and the part of the criminal justice system relating to attenuating and aggravating circumstances are examined. Subsequently, current law is com-pared with these principles.

A verdict of the district court of Södertörn in which the court regarded a circumstance that falls outside the examples stated in law, that others have acted in a similar manner, as attenuating has been examined. The manner in which the circumstance is taken into account in the judgment under review is not considered to be consistent with the principle of rule of law even though the same circumstances could possibly have been taken into account on other grounds. The views of individual judges should not be expressed in the determination of the penal value, which has occurred in the current judgment.

It it also questionable whether or not the penal system can be said to be con-sistent with the definition of the rule of to which this thesis adheres. There are obvious shortcomings in the defendant’s ability to predict what punish-ment will follow from a certain action. However, this flaw can be justified in regard to the importance of a dynamic penal system in which other ethical values can be expressed, such as proportionality and humanity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Martin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, påföljd, förmildrande omständigheter, försvårande omständigheter
language
Swedish
id
8941338
date added to LUP
2018-07-09 16:42:16
date last changed
2018-07-09 16:42:16
@misc{8941338,
 abstract   = {This thesis aims to determine whether it is consistent with criminal law prin-ciples to consider the group's actions as an attenuating circumstance in de-termining the penal value.

In order to investigate this, the criminal law principles, the concept of rule of law and the part of the criminal justice system relating to attenuating and aggravating circumstances are examined. Subsequently, current law is com-pared with these principles.

A verdict of the district court of Södertörn in which the court regarded a circumstance that falls outside the examples stated in law, that others have acted in a similar manner, as attenuating has been examined. The manner in which the circumstance is taken into account in the judgment under review is not considered to be consistent with the principle of rule of law even though the same circumstances could possibly have been taken into account on other grounds. The views of individual judges should not be expressed in the determination of the penal value, which has occurred in the current judgment.

It it also questionable whether or not the penal system can be said to be con-sistent with the definition of the rule of to which this thesis adheres. There are obvious shortcomings in the defendant’s ability to predict what punish-ment will follow from a certain action. However, this flaw can be justified in regard to the importance of a dynamic penal system in which other ethical values can be expressed, such as proportionality and humanity.},
 author    = {Karlsson, Martin},
 keyword   = {straffrätt,påföljd,förmildrande omständigheter,försvårande omständigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gruppen som en förmildrande omständighet},
 year     = {2018},
}