Advanced

Handelshinder på den inre digitala marknaden, en väg till nationellt dominerande ställning?

Johansson, Douglas LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
2018 - A year in which European citizens are constantly on the move, a year when markets extend across several countries, a year when rights and obligations take place through large multilateral agreements across the European Union. We live in a time of constant technological and legal development.
Streaming through broadcasting rights over the Internet today is part of our daily life, we are watching sports through Viaplay, movies via Netflix and series from HBO Nordic, all through the purchase of a service in the Swedish market. These services are then locked for use to the country you purchased the service, today if you are visiting Spain and you want to check out this week's hottest football match through Viaplay, this will not work... (More)
2018 - A year in which European citizens are constantly on the move, a year when markets extend across several countries, a year when rights and obligations take place through large multilateral agreements across the European Union. We live in a time of constant technological and legal development.
Streaming through broadcasting rights over the Internet today is part of our daily life, we are watching sports through Viaplay, movies via Netflix and series from HBO Nordic, all through the purchase of a service in the Swedish market. These services are then locked for use to the country you purchased the service, today if you are visiting Spain and you want to check out this week's hottest football match through Viaplay, this will not work due to geo-blocking and split broadcasting rights across the European Union.
The European right to copyright protected material is based on the principle of territoriality, that is, every copyright protected material is protected at national level. In this connection, broadcasting rights are shared between states within the Union so that each state has its own exclusive right to display that material within the boundaries of its state. What matters to this paper is whether shared rights of broadcasting can lead to a company in a national market being able to achieve a dominant position solely by acquiring a broadcasting right. Some of the follow-up questions that will follow the way are the impact this divided market has on EU legal provisions on an internal market and how this correlates with the Member States' common competition laws.
The essay will highlight goals and purposes of the European Union with an internal market, which will be put in perspective with a presentation of current European and Swedish competition law. In addition, the essay will highlight what a broadcasting right means and how today's broadcasting rights are covered by geo-blocking. As the various topics are dealt with, relevant legal cases in the various areas will be highlighted. All this in order to examine the essay main question. The main issue is

whether a company can achieve a dominant position on a national market as a result of trade barriers in the EU's internal digital market?
The essay is summed up by reflection and analysis of the material presented. (Less)
Abstract (Swedish)
2018 - Ett år människan lever i ständig förflyttning, ett år marknader sträcker sig över flera länder, ett år rättigheter och skyldigheter tar plats genom multilaterala avtal över hela Europeiska unionen. Vi lever i en tid av ständig teknisk och rättsutvecklande förändring.
Streaming genom sändningsrättigheter över nätet är idag en del av vardagen, vi tittar på sport genom Viaplay, filmer via Netflix och serier från HBO Nordic, allt genom köpet av en tjänst på den svenska marknaden. Dessa tjänster är sedan låsta för användning till just det land du inhandlat tjänsten, idag om du besöker Spanien och du vill kolla på veckans hetaste fotbollsmatch genom Viaplay kommer detta inte att fungera på grund av geo-blockering och uppdelade... (More)
2018 - Ett år människan lever i ständig förflyttning, ett år marknader sträcker sig över flera länder, ett år rättigheter och skyldigheter tar plats genom multilaterala avtal över hela Europeiska unionen. Vi lever i en tid av ständig teknisk och rättsutvecklande förändring.
Streaming genom sändningsrättigheter över nätet är idag en del av vardagen, vi tittar på sport genom Viaplay, filmer via Netflix och serier från HBO Nordic, allt genom köpet av en tjänst på den svenska marknaden. Dessa tjänster är sedan låsta för användning till just det land du inhandlat tjänsten, idag om du besöker Spanien och du vill kolla på veckans hetaste fotbollsmatch genom Viaplay kommer detta inte att fungera på grund av geo-blockering och uppdelade sändningsrättigheter över EU.
Den europeiska rätten för upphovsrättsskyddat material grundar sig i territorialitetsprincipen, det vill säga att varje upphovsrättsskyddat material skyddas på nationell nivå. I samband med detta delas sändningsrättigheter upp mellan stater inom unionen, varje stat får en egen ensamrätt att visa just det materialet inom gränserna för sin stat. Det som är intressant för uppsatsen är om denna uppdelning av sändningsrättigheter kan leda till att ett bolag på en nationell marknad kan uppnå dominerande ställning enbart genom att förvärva en sändningsrättighet. Några utav de följdfrågor som kommer följa längst med vägen är vilken inverkan denna uppdelning har på de EU-rättsliga bestämmelserna om en inre marknad samt hur detta korrelerar med medlemsstaternas gemensamma konkurrensrättsliga bestämmelser.
Uppsatsen kommer belysa europeiska unionens mål och syfte med en inre marknad vilket kommer sättas i perspektiv med en framställning av gällande rätt inom europeisk och svensk konkurrensrätt. Därtill kommer lyftas fram vad en sändningsrättighet innebär samt hur dagens sändningsrättigheter omfattas av geo- blockering. Efterhand som olika ämnen behandlas kommer relevanta rättsfall på de olika områdena lyftas fram. Allt detta i syfte att undersöka uppsatsen huvudfråga.

Huvudfrågeställningen är om ett bolag kan uppnå dominerande ställning på en nationell marknad till följd av handelshinder på EU:s inre digitala marknad? Uppsatsen avslutas genom reflektion och analys av material som presenterats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Douglas LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konkurrensrätt, EU-rätt
language
Swedish
id
8941344
date added to LUP
2018-07-09 16:42:00
date last changed
2018-07-09 16:42:00
@misc{8941344,
 abstract   = {2018 - A year in which European citizens are constantly on the move, a year when markets extend across several countries, a year when rights and obligations take place through large multilateral agreements across the European Union. We live in a time of constant technological and legal development.
Streaming through broadcasting rights over the Internet today is part of our daily life, we are watching sports through Viaplay, movies via Netflix and series from HBO Nordic, all through the purchase of a service in the Swedish market. These services are then locked for use to the country you purchased the service, today if you are visiting Spain and you want to check out this week's hottest football match through Viaplay, this will not work due to geo-blocking and split broadcasting rights across the European Union.
The European right to copyright protected material is based on the principle of territoriality, that is, every copyright protected material is protected at national level. In this connection, broadcasting rights are shared between states within the Union so that each state has its own exclusive right to display that material within the boundaries of its state. What matters to this paper is whether shared rights of broadcasting can lead to a company in a national market being able to achieve a dominant position solely by acquiring a broadcasting right. Some of the follow-up questions that will follow the way are the impact this divided market has on EU legal provisions on an internal market and how this correlates with the Member States' common competition laws.
The essay will highlight goals and purposes of the European Union with an internal market, which will be put in perspective with a presentation of current European and Swedish competition law. In addition, the essay will highlight what a broadcasting right means and how today's broadcasting rights are covered by geo-blocking. As the various topics are dealt with, relevant legal cases in the various areas will be highlighted. All this in order to examine the essay main question. The main issue is

whether a company can achieve a dominant position on a national market as a result of trade barriers in the EU's internal digital market?
The essay is summed up by reflection and analysis of the material presented.},
 author    = {Johansson, Douglas},
 keyword   = {Konkurrensrätt,EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Handelshinder på den inre digitala marknaden, en väg till nationellt dominerande ställning?},
 year     = {2018},
}