Advanced

Bör våldtäktsbrottet bygga på bristande samtycke? - En analys av våldtäktsbestämmelsens nuvarande och framtida utformning

Nilsson, Arvid LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In order to be convicted for rape under the Swedish Penal Code it is required that the prosecuted person used violent or threatening behaviour or in any other way take advantage of the victim ́s exposed position. In the summer of 2018 the much debated Non-consensual Act will be introduced into the Swedish Penal Code. From now on it will not be required that the prosecuted person used violence, threats or the victim ́s exposed position in order to be convicted for rape. The new legislation is based on consent and a rape is committed whenever the prosecuted person conducts a sexual intercourse with someone who do not consent.

The purpose of this thesis is to examine in what ways the legal position of the rape crime will change after the... (More)
In order to be convicted for rape under the Swedish Penal Code it is required that the prosecuted person used violent or threatening behaviour or in any other way take advantage of the victim ́s exposed position. In the summer of 2018 the much debated Non-consensual Act will be introduced into the Swedish Penal Code. From now on it will not be required that the prosecuted person used violence, threats or the victim ́s exposed position in order to be convicted for rape. The new legislation is based on consent and a rape is committed whenever the prosecuted person conducts a sexual intercourse with someone who do not consent.

The purpose of this thesis is to examine in what ways the legal position of the rape crime will change after the passing of the Non-consensual Act. The positive and the negative aspects of the current law and the Non-consensual Act will also be examined. This will lead to an discussion whether the Non- consensual Act is preferably a better alternative compared to the current law. The presented report of The Sexual Crime Committee of 2014, that presented the law proposal regarding the Non-consensual Act, will be of much importance in examining the purpose of this essay. Case law and legal doctrine in relation to consent and the rape crime will also be of great matter in examining the purpose.

Many cases of rape are reported to the police but few of them lead to an actual conviction. There has been demands calling for a non-consensual act in the Swedish Penal Code in regard to the rape crime but the demands have been somewhat unreasonable. Professor emerita, Madeleine Leijonhufvud, have been examining the rape crime for a long time and she advocates that the crime should be based on consent. The Non-consensual Act has also been subject to criticism. The criticism comes from the Council on Legislation, the Swedish Bar Association and from Swedish courts. They claim that the Non-consensual Act will lead to a situation where too much focus is put on the victim in the legal process. They also claim that the current law already covers non-consensual acts. Furthermore they claim that the new legislation might threaten the principle of legality.

The Non-consensual Act is a step in the right direction in terms of what is considered to be a rape. Legislative history and legal doctrine show that consent is a fundamental aspect even with the current law.

In terms of the burden of proof and evidentiary requirement the Non- consensual Act will not bring about any changes. It is unfortunate that some say that the Non-consensual Act automatically will lead to more convictions and a reverse burden of proof. That is not the case, in such matters Swedish criminal principles stand strong. However, the Non-consensual Act might come with a strong, expressive and normative function that in the long run leads to fewer rapes being committed. Thus, the Non-consensual Act is a preferably better alternative than the current structure of the legislation. (Less)
Abstract (Swedish)
För att kunna bli straffad enligt den svenska våldtäktsbestämmelsen krävs att gärningsmannen använt sig av våld, hot eller att han otillbörligt nyttjat ett offers särskilt utsatta situation. Under sommaren 2018 införs dock den omdebatterade samtyckeslagen. För att dömas för våldtäkt enligt samtyckeslagen krävs vare sig våld, hot eller ett otillbörligt utnyttjande av särskilt utsatt situation för att straffansvar för våldtäkt ska kunna utkrävas. Straffbarheten i den nya våldtäktslagstiftningen bygger på att den som genomför ett samlag med en person som inte deltar frivilligt döms för våldtäkt.

I förevarande uppsats utreds i vilka avseenden den föreslagna samtyckeslagen kommer att medföra förändringar i rättsläget med fokus på... (More)
För att kunna bli straffad enligt den svenska våldtäktsbestämmelsen krävs att gärningsmannen använt sig av våld, hot eller att han otillbörligt nyttjat ett offers särskilt utsatta situation. Under sommaren 2018 införs dock den omdebatterade samtyckeslagen. För att dömas för våldtäkt enligt samtyckeslagen krävs vare sig våld, hot eller ett otillbörligt utnyttjande av särskilt utsatt situation för att straffansvar för våldtäkt ska kunna utkrävas. Straffbarheten i den nya våldtäktslagstiftningen bygger på att den som genomför ett samlag med en person som inte deltar frivilligt döms för våldtäkt.

I förevarande uppsats utreds i vilka avseenden den föreslagna samtyckeslagen kommer att medföra förändringar i rättsläget med fokus på våldtäktsbrottet. Det utreds också vilka fördelar samt nackdelar som den nuvarande bestämmelsen om våldtäkt respektive samtyckeslagen medför. Arbetet avslutas med en diskussion i huruvida det i svensk rätt bör införas en våldtäktsbestämmelse som bygger på bristande samtycke. Särskild vikt läggs vid det utredningsarbete som genomförts av 2014 års sexualbrottskommitté och som lett fram till den proposition som presenterar den omtvistade lagändringen. Hänsyn tas också till den praxis och doktrin som finns på området gällande sexualbrott och samtycke.

Många fall av våldtäkt anmäls men få av de anmälda fallen leder till fällande dom. I den allmänna debatten har det sedan länge framförts krav på införande av en samtyckeslagens och det har ibland ställts orimliga krav på vad införandet kan leda till. Professor emerita Madeleine Leijonhufvud har i flera utredningar och arbeten förespråkat att våldtäktsbestämmelsen bör bygga på bristande frivillighet och anför att det är särskilt viktigt ur symbolisk och normerande synvinkel. Införandet av samtyckeslagen har dock bemötts av hård kritik från andra håll. Lagrådet, Advokatsamfundet och svenska domstolar avstyrker nämligen regeringens förslag med argumenten att förslaget riskerar att placera målsägande än mer i centrum i rättsprocessen, samtycket fyller inget rättsligt behov samt att lagen i viss mån hotar legalitetsprincipen.

Införandet av samtyckeslagen är ett steg i rätt riktning vad gäller synen på våldtäktsbrottet. I förarbeten och praxis framgår det att samtycke redan idag är grundläggande vid bedömningen av om en gärning är att anse som våldtäkt. Att våldtäktsbestämmelsen baseras på samtycke ligger också i linje med det allmänna rättsmedvetandets principiella syn på vad som utgör en våldtäkt.

Vad gäller bevisbörda och beviskrav medför samtyckeslagen inga förändringar. Det är olyckligt att det i den allmänna debatten framförs åsikter som påstår att en samtyckeslag automatiskt leder till omvänd bevisbörda och fler fällande domar. Så är alltså inte fallet, en samtyckeslag ruckar inte på välförankrade straffrättsliga principer. Däremot kan samtyckeslagen, genom sin expressiva och normerande funktion, på sikt medföra att färre våldtäkter begås. Således är en samtyckeslag ett bättre alternativ i valet mellan den och den nuvarande våldtäktsbestämmelsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Arvid LU
supervisor
organization
alternative title
Should the rape crime be based on consent? - An examination of the the Non-consensual Act
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Våldtäktsbrottet, Samtycke
language
Swedish
id
8941446
date added to LUP
2018-06-11 16:32:05
date last changed
2018-06-11 16:32:05
@misc{8941446,
 abstract   = {In order to be convicted for rape under the Swedish Penal Code it is required that the prosecuted person used violent or threatening behaviour or in any other way take advantage of the victim ́s exposed position. In the summer of 2018 the much debated Non-consensual Act will be introduced into the Swedish Penal Code. From now on it will not be required that the prosecuted person used violence, threats or the victim ́s exposed position in order to be convicted for rape. The new legislation is based on consent and a rape is committed whenever the prosecuted person conducts a sexual intercourse with someone who do not consent.

The purpose of this thesis is to examine in what ways the legal position of the rape crime will change after the passing of the Non-consensual Act. The positive and the negative aspects of the current law and the Non-consensual Act will also be examined. This will lead to an discussion whether the Non- consensual Act is preferably a better alternative compared to the current law. The presented report of The Sexual Crime Committee of 2014, that presented the law proposal regarding the Non-consensual Act, will be of much importance in examining the purpose of this essay. Case law and legal doctrine in relation to consent and the rape crime will also be of great matter in examining the purpose.

Many cases of rape are reported to the police but few of them lead to an actual conviction. There has been demands calling for a non-consensual act in the Swedish Penal Code in regard to the rape crime but the demands have been somewhat unreasonable. Professor emerita, Madeleine Leijonhufvud, have been examining the rape crime for a long time and she advocates that the crime should be based on consent. The Non-consensual Act has also been subject to criticism. The criticism comes from the Council on Legislation, the Swedish Bar Association and from Swedish courts. They claim that the Non-consensual Act will lead to a situation where too much focus is put on the victim in the legal process. They also claim that the current law already covers non-consensual acts. Furthermore they claim that the new legislation might threaten the principle of legality.

The Non-consensual Act is a step in the right direction in terms of what is considered to be a rape. Legislative history and legal doctrine show that consent is a fundamental aspect even with the current law.

In terms of the burden of proof and evidentiary requirement the Non- consensual Act will not bring about any changes. It is unfortunate that some say that the Non-consensual Act automatically will lead to more convictions and a reverse burden of proof. That is not the case, in such matters Swedish criminal principles stand strong. However, the Non-consensual Act might come with a strong, expressive and normative function that in the long run leads to fewer rapes being committed. Thus, the Non-consensual Act is a preferably better alternative than the current structure of the legislation.},
 author    = {Nilsson, Arvid},
 keyword   = {Straffrätt,Våldtäktsbrottet,Samtycke},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bör våldtäktsbrottet bygga på bristande samtycke? - En analys av våldtäktsbestämmelsens nuvarande och framtida utformning},
 year     = {2018},
}