Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnets berättelse i olika processer - En jämförelse av bevisvärderingen av barnets berättelse i mål om våldtäkt mot barn respektive i mål gällande omhändertagande enligt LVU

Savic, Jelena LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker om det förekommer skillnader i bevisvärderingen av barnets berättelse i mål som rör våldtäkt mot barn respektive omhändertagande enligt LVU. När barn far illa aktualiseras parallella utredningsprocesser, vilket medför en nödvändig samverkan mellan socialtjänst och rättsväsende. Uppsatsen syftar till att synliggöra eventuella skillnader i processrättsliga utgångspunkter och metod för värdering av barnets berättelse i den faktiska rättstillämpningen, med beaktande av barnpsykologiska utgångspunkter, gällande rätt och praxis. Undersökningen sker med hjälp av en rättsanalytisk metod. Ämnet har behandlats sparsamt i doktrin och den uppfattning som råder är att eventuella skillnader kan förklaras av processernas olika... (More)
Uppsatsen undersöker om det förekommer skillnader i bevisvärderingen av barnets berättelse i mål som rör våldtäkt mot barn respektive omhändertagande enligt LVU. När barn far illa aktualiseras parallella utredningsprocesser, vilket medför en nödvändig samverkan mellan socialtjänst och rättsväsende. Uppsatsen syftar till att synliggöra eventuella skillnader i processrättsliga utgångspunkter och metod för värdering av barnets berättelse i den faktiska rättstillämpningen, med beaktande av barnpsykologiska utgångspunkter, gällande rätt och praxis. Undersökningen sker med hjälp av en rättsanalytisk metod. Ämnet har behandlats sparsamt i doktrin och den uppfattning som råder är att eventuella skillnader kan förklaras av processernas olika beviskrav samt av processernas olika syften. Därtill har det anförts att det inte kan dras parallella slutsatser mellan processerna. I uppsatsen konstateras att förutsättningarna för en jämförelse av respektive process utgörs av att domstolarna har samma ram att förhålla sig till vid prövningen av barnets berättelse. Samtidigt har allmän domstol och förvaltningsrättslig domstol att pröva samma omständighet i fallet, barnets berättelse, som vanligtvis utgör den huvudsakliga bevisningen för prövningens utgång. Således är en jämförelse önskvärd. Uppsatsen eftersträvar inte att dra generella slutsatser med hänvisning till enskilda rättsfall, utan snarare att synliggöra tendenser av skillnader som kan förekomma i respektive process. Uppsatsen når slutsatsen att den stora diskrepansen av skillnader som påvisats under undersökningen inte kan motiveras enbart utifrån skilda beviskrav, processer och syften. Några av de skillnader som kan komma att påverka den faktiska rättstillämpningen är upptagningen av barnets berättelse. Det konstateras att bevisvärderingen av barnets berättelse i LVU-mål är anhängig av en andra andrahandsutsaga och att det inte sker en självständig eller objektiv prövning från förvaltningsdomstolens sida. Lika krav på berättelsens upptagande i förvaltningsmål och samma krav på barnförhörens utförande som i allmän domstol är berättigad för att uppnå ett materiellt riktigt avgörande. (Less)
Popular Abstract
The essay investigates whether there are differences in the evaluation of evidence of the child's statement in cases involving rape against children and care under The Care of Young Persons Act (LVU). When children are mistreated, two different legal processes for the child begins which implies a necessary interaction between social services and the judicial system. The purpose of the essay is to identify any potential differences in the procedural lawpoints and the methodology for the evaluation of oral statements in the actual law enforcement, considering basic children psychology, the applicable law and case law. The investigation is done using an interdisciplinary approach. The subject has been dealt with very little in doctrine and... (More)
The essay investigates whether there are differences in the evaluation of evidence of the child's statement in cases involving rape against children and care under The Care of Young Persons Act (LVU). When children are mistreated, two different legal processes for the child begins which implies a necessary interaction between social services and the judicial system. The purpose of the essay is to identify any potential differences in the procedural lawpoints and the methodology for the evaluation of oral statements in the actual law enforcement, considering basic children psychology, the applicable law and case law. The investigation is done using an interdisciplinary approach. The subject has been dealt with very little in doctrine and the perception is that any differences may be explained by the different evidentiary requirement of the processes and the different purpose of the processes. In addition it has been argued that parallel conclusions cannot be concluded between the processes. The essay states that the prerequisites for a comparison of the respective process constitutes of the same framework for sifting of the child's oral statement. At the same time the general court and the administrative court have the same evidence, the child's oral statement, as the main evidence for the judicial decision and thus a comparison is desirable. The aim is not to draw general conclusions with reference to individual cases, but rather to visualize trends of differences that may occur in the respective process. The investigation reaches the conclusion that the large discrepancy of differences detected during the investigation cannot be justified solely on the basis of different evidentiary requirement, processes and purposes. Some of the differences that may come to affect actual law enforcement is the receiving of the child's oral statement. It is stated that the assessment of the child's story is dependent on a secondary dictum and that there is neither independence nor objectivity of the sifting of evidence by the administrative court. Equal demands on the sifting of the child's oral story such as hearing of the child's story for a substantive correct judicial verdict. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Savic, Jelena LU
supervisor
organization
alternative title
A comparison of the evidence assessment of the child's story in cases of rape against children and in cases of care according to LVU
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Bevisvärdering, barnets berättelse, straffprocess, förvaltningsprocess, rättspsykologi, värdering av muntlig utsaga
language
Swedish
id
8941579
date added to LUP
2018-06-12 09:22:54
date last changed
2018-06-12 09:22:54
@misc{8941579,
 abstract   = {{Uppsatsen undersöker om det förekommer skillnader i bevisvärderingen av barnets berättelse i mål som rör våldtäkt mot barn respektive omhändertagande enligt LVU. När barn far illa aktualiseras parallella utredningsprocesser, vilket medför en nödvändig samverkan mellan socialtjänst och rättsväsende. Uppsatsen syftar till att synliggöra eventuella skillnader i processrättsliga utgångspunkter och metod för värdering av barnets berättelse i den faktiska rättstillämpningen, med beaktande av barnpsykologiska utgångspunkter, gällande rätt och praxis. Undersökningen sker med hjälp av en rättsanalytisk metod. Ämnet har behandlats sparsamt i doktrin och den uppfattning som råder är att eventuella skillnader kan förklaras av processernas olika beviskrav samt av processernas olika syften. Därtill har det anförts att det inte kan dras parallella slutsatser mellan processerna. I uppsatsen konstateras att förutsättningarna för en jämförelse av respektive process utgörs av att domstolarna har samma ram att förhålla sig till vid prövningen av barnets berättelse. Samtidigt har allmän domstol och förvaltningsrättslig domstol att pröva samma omständighet i fallet, barnets berättelse, som vanligtvis utgör den huvudsakliga bevisningen för prövningens utgång. Således är en jämförelse önskvärd. Uppsatsen eftersträvar inte att dra generella slutsatser med hänvisning till enskilda rättsfall, utan snarare att synliggöra tendenser av skillnader som kan förekomma i respektive process. Uppsatsen når slutsatsen att den stora diskrepansen av skillnader som påvisats under undersökningen inte kan motiveras enbart utifrån skilda beviskrav, processer och syften. Några av de skillnader som kan komma att påverka den faktiska rättstillämpningen är upptagningen av barnets berättelse. Det konstateras att bevisvärderingen av barnets berättelse i LVU-mål är anhängig av en andra andrahandsutsaga och att det inte sker en självständig eller objektiv prövning från förvaltningsdomstolens sida. Lika krav på berättelsens upptagande i förvaltningsmål och samma krav på barnförhörens utförande som i allmän domstol är berättigad för att uppnå ett materiellt riktigt avgörande.}},
 author    = {{Savic, Jelena}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnets berättelse i olika processer - En jämförelse av bevisvärderingen av barnets berättelse i mål om våldtäkt mot barn respektive i mål gällande omhändertagande enligt LVU}},
 year     = {{2018}},
}