Advanced

Från skor till båtar – hur kan man skydda sin design? - En undersökning om skydd för designprodukter enligt upphovs-, mönster- och varumärkesrätten

Behrendt, Leona LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Vi befinner oss i en tid där väl utformad design utgör en eftertraktad konkurrensfördel vid reklam- och saluförandet av produkter. Det blir därför allt viktigare för formgivare och företag att kunna skydda sina immaterialrättsliga prestationer för att kunna kapitalisera på dem. Inom ramen för de immaterialrättsliga regelverken finns det möjligheter till skydd för en designprodukts utseende inom upphovs-, mönster- och varumärkesrätten. Området har genomgått en omfattande europeisering och idag är såväl mönster som varumärkesrätten helt harmoniserad inom EU. Det har varit en förutsättning för att uppnå EU:s grundprinciper om fri rörlighet och konkurrens på den inre marknaden. Idag innebär det att de rättsliga skydden till stor del har... (More)
Vi befinner oss i en tid där väl utformad design utgör en eftertraktad konkurrensfördel vid reklam- och saluförandet av produkter. Det blir därför allt viktigare för formgivare och företag att kunna skydda sina immaterialrättsliga prestationer för att kunna kapitalisera på dem. Inom ramen för de immaterialrättsliga regelverken finns det möjligheter till skydd för en designprodukts utseende inom upphovs-, mönster- och varumärkesrätten. Området har genomgått en omfattande europeisering och idag är såväl mönster som varumärkesrätten helt harmoniserad inom EU. Det har varit en förutsättning för att uppnå EU:s grundprinciper om fri rörlighet och konkurrens på den inre marknaden. Idag innebär det att de rättsliga skydden till stor del har formats av praxis från EU-domstolen som de nationella domstolarna har fått anpassa sig efter.

De senaste åren verkar gränserna för vad som krävs för att uppnå ett immaterialrättsligt skydd för designprodukter till viss del ha sänkts. Det innebär en ökad möjlighet till skydd men även att flera skydd ibland kan innehas för en och samma produkt och innehavaren kan då välja det skydd man anser mest fördelaktigt. Det finns även en möjlighet att i vissa fall ha ett överlappande skydd. De immaterialrättsliga regelverken har tillkommit med olika syfte och har som mål att skydda olika typer av prestationer. Regleringen har dock idag flutit samman och skaparen av designprodukt kan därmed välja fritt mellan de olika typerna av skydd. Förutsättningarna för att produkten ska kunna skyddas skiljer sig dock åt i de olika lagarna vilket den som önskar skydda sin produkt måste ta hänsyn till. Förutom förutsättningar för skydd skiljer sig även rättigheterna åt gällande vilket skyddsomfång en produkt kan få och hur länge skyddet varar. Det uppställs i de olika regelverken vissa hinder för immaterialrättsligt utseendeskydd för att undvika att tekniska lösningar och andra eftertraktade egenskaper hos en produkt ges ett allt för långtgående skydd. Den stora efterfrågan på immaterialrättsligt skydd har även väckt frågor om hur de immateriella rättsskydden ska balansera det ekonomiska intresset av ökat ensamrättsligt skydd och samhällsintresset av att inte ge en ensamrättsinnehavare en alltför stark ställning på marknaden och därmed begränsa konkurrensen. Uppsatsen presenterar de olika skyddstyperna och konstaterar att bedömningen av rättigheterna idag till viss del har flutit samman genom att kraven för skydd har sänkts. Att få varumärkesrättsligt skydd för sin designprodukt verkar dock fortsatt vara relativt svårt. Genom att möjligheterna till skydd för designprodukter ändå är stora är det enligt författarens mening kanske en lämplig begränsning att vara återhållsam med varumärkesrättsligt skydd för formen på produkter för att undvika snedvriden konkurrens på marknaden. (Less)
Abstract
We are currently at a day and age when well-designed products represents a sought after competitive advantage in the advertising and sales of goods. It is therefore becoming increasingly important for designers and companies to be able to protect their intellectual property rights and capitalize on them. Within the framework of intellectual property rights, it is possible to achieve protection of a product of industrial design in copyright, design and trademark law. The area of intellectual property has undergone extensive Europeanization and today, both design and trademark law are fully harmonized within the EU. This was a prerequisite for achieving the EU's fundamental principles of free movement and competition in the single market.... (More)
We are currently at a day and age when well-designed products represents a sought after competitive advantage in the advertising and sales of goods. It is therefore becoming increasingly important for designers and companies to be able to protect their intellectual property rights and capitalize on them. Within the framework of intellectual property rights, it is possible to achieve protection of a product of industrial design in copyright, design and trademark law. The area of intellectual property has undergone extensive Europeanization and today, both design and trademark law are fully harmonized within the EU. This was a prerequisite for achieving the EU's fundamental principles of free movement and competition in the single market. Today, the legal protection has largely been shaped by the practice of the European Court of Justice which the national courts have had to adapt to.

In recent years, the limits of what has been required to achieve intellectual property protection for design products seem to have been reduced to some extent. This implies an increased possibility of protection, but also that multiple protection can sometimes be held for one and the same product, giving the holder a possibility to then choose the protection which he considers most beneficial, or advantageously in some cases have overlapping protection. The intellectual property laws have been given different purposes to protect different types of performance. The regulation has, however, to some extent merged and the creator or owner of a design product can thus choose freely between the different types of protection. However, the prerequisites for protecting the product are different in the various laws, which one who wishes to protect his product must take into account. In addition to the prerequisites for protection, the scope of protection also varies as well as how long the protection lasts between the various exclusive rights. There are certain grounds for refusal in the various regulations to prevent technical solutions and other sought-after characteristics of a product being given a too far-reaching protection. The high demand for intellectual property protection has also raised questions about how intellectual property protection should balance the economic interest of increased exclusive protection and the community interest of not giving a sole proprietor an excessively strong market position and thereby restricting competition. This thesis presents the various types of intellectual property protection and notes that the assessment of rights today has in part merged by reducing the requirements for protection. However, achieving trademark protection for a design product still seems to be relatively difficult. The possibilities of achieving protection of a design product are still great, and it is, in the author's view, perhaps appropriate to restrict the availability of trademark protection for a shape in order to avoid distortion of competition in the market. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Behrendt, Leona LU
supervisor
organization
alternative title
From shoes to boats - how can you protect your design? - An investigation of the protection of design products under copyright, design and trademark law
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
immaterialrätt, EU-rätt
language
Swedish
id
8941747
date added to LUP
2018-06-15 10:29:36
date last changed
2018-06-15 10:29:36
@misc{8941747,
 abstract   = {We are currently at a day and age when well-designed products represents a sought after competitive advantage in the advertising and sales of goods. It is therefore becoming increasingly important for designers and companies to be able to protect their intellectual property rights and capitalize on them. Within the framework of intellectual property rights, it is possible to achieve protection of a product of industrial design in copyright, design and trademark law. The area of intellectual property has undergone extensive Europeanization and today, both design and trademark law are fully harmonized within the EU. This was a prerequisite for achieving the EU's fundamental principles of free movement and competition in the single market. Today, the legal protection has largely been shaped by the practice of the European Court of Justice which the national courts have had to adapt to.

 In recent years, the limits of what has been required to achieve intellectual property protection for design products seem to have been reduced to some extent. This implies an increased possibility of protection, but also that multiple protection can sometimes be held for one and the same product, giving the holder a possibility to then choose the protection which he considers most beneficial, or advantageously in some cases have overlapping protection. The intellectual property laws have been given different purposes to protect different types of performance. The regulation has, however, to some extent merged and the creator or owner of a design product can thus choose freely between the different types of protection. However, the prerequisites for protecting the product are different in the various laws, which one who wishes to protect his product must take into account. In addition to the prerequisites for protection, the scope of protection also varies as well as how long the protection lasts between the various exclusive rights. There are certain grounds for refusal in the various regulations to prevent technical solutions and other sought-after characteristics of a product being given a too far-reaching protection. The high demand for intellectual property protection has also raised questions about how intellectual property protection should balance the economic interest of increased exclusive protection and the community interest of not giving a sole proprietor an excessively strong market position and thereby restricting competition. This thesis presents the various types of intellectual property protection and notes that the assessment of rights today has in part merged by reducing the requirements for protection. However, achieving trademark protection for a design product still seems to be relatively difficult. The possibilities of achieving protection of a design product are still great, and it is, in the author's view, perhaps appropriate to restrict the availability of trademark protection for a shape in order to avoid distortion of competition in the market.},
 author    = {Behrendt, Leona},
 keyword   = {immaterialrätt,EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från skor till båtar – hur kan man skydda sin design? - En undersökning om skydd för designprodukter enligt upphovs-, mönster- och varumärkesrätten},
 year     = {2018},
}