Advanced

Här har du, mitt barn! - Överlåtelse av näringsfastighet vid generationsskifte

Holmgren Ivarsson, Oskar LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Förr användes en metod för att minska skatteeffekterna vid försäljning av näringsfastigheter. Metoden kallas för kattrumpan. Kattrumpan utgjorde det första steget i en transaktionskedja, där fastigheten paketerades i ett aktiebolag samägt med närstående. Överlåtelsen ansågs vara en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. Överlåtaren kunde då motta en ersättning skattefritt upp till en nivå som var precis under taxeringsvärdet. Metoden stoppades genom en stoppskrivelse i oktober 2016. Senare infördes en regeländring, som medför att överlåtelser av näringsfastigheter till aktiebolag mot en ersättning överstigande det skattemässiga värdet alltid medför kapitalvinstbeskattning. Vid tillämpning av regeln anses fastigheten avyttrad.

... (More)
Förr användes en metod för att minska skatteeffekterna vid försäljning av näringsfastigheter. Metoden kallas för kattrumpan. Kattrumpan utgjorde det första steget i en transaktionskedja, där fastigheten paketerades i ett aktiebolag samägt med närstående. Överlåtelsen ansågs vara en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. Överlåtaren kunde då motta en ersättning skattefritt upp till en nivå som var precis under taxeringsvärdet. Metoden stoppades genom en stoppskrivelse i oktober 2016. Senare infördes en regeländring, som medför att överlåtelser av näringsfastigheter till aktiebolag mot en ersättning överstigande det skattemässiga värdet alltid medför kapitalvinstbeskattning. Vid tillämpning av regeln anses fastigheten avyttrad.

Lagstiftningen lyckades med sitt syfte då kattrumpan stoppades. Dock omfattas även andra situationer såsom interna generationsskiften. Jag anser därför att tillämpningsområdet blev bredare än det ursprungliga syftets avsikt. Flera remissinstanser hävdade att den nya regleringen kunde medföra att generationsskiften i vissa fall omöjliggjordes till följd av höga skatteuttag. Det kan finnas flera organisatoriska skäl till att vilja bolagisera sin näringsfastighet vid ett förestående generationsskifte. Eftersom huvudsaklighetsprincipen fortfarande tillämpas vid överlåtelser mellan fysiska personer, är den nya lagstiftningen bristfällig ur ett neutralitetsperspektiv. Det går fortfarande att överlåta fastigheter mot en ersättning som överstiger det skattemässiga värdet till en fysisk person utan att det medför direkta skattekonsekvenser. Det kan därmed uppstå en inlåsningseffekt i företagsformen enskild näringsverksamhet.

Det går fortfarande att överlåta fastigheter till aktiebolag genom gåvor som medför skattemässig kontinuitet. Ersättningen måste då motsvara det skattemässiga värdet. Huvudsaklighetsprincipen är då fortfarande tillämplig. Understiger ersättningen det skattemässiga värdet blir 53 kap. IL tillämpligt. Den mest skattemässigt effektiva metoden för att genomföra ett generationsskifte enligt gällande rätt, är troligtvis genom en underprisöverlåtelse enligt 53 kap. IL. Då blir det varken kapitalvinst-beskattning eller återföring för överlåtaren. Förvärvaren får nya underlag för värdeminskningsavdrag baserat på överlåtarens skattemässiga värde.

Det är inte helt klart vilket anskaffningsvärde förvärvaren får vid uttagsbeskattning enligt 8 kap. 2 § 2 st. IL. Jag har landat i slutsatsen att det rimligaste alternativet är att förvärvaren får tillgodogöra sig den erlagda ersättningen som anskaffningsvärde, vilket medför kontinuitet i beskattning.

Jag anser att den nya regleringen är i linje med realisationsprincipen och skatteförmågeprincipen, då fastigheten anses avyttrad och överlåtelsen måste medföra en kapitalvinst, för att beskattning ska ske. (Less)
Abstract
“Kattrumpan” was a tax effective method formerly used for selling commercial properties. “Kattrumpan” was the first transaction of several transactions. The property was packaged into a limited company owned by the transferor and its relatives. The transfer was considered a gift according to “huvudsaklighetsprincipen”. The transferor could receive a tax-free payment up to the taxable value of the property. The method was stopped by a so-called “stoppskrivelse” in October 2016. The law was later changed so that transfers of commercial properties to limited companies with compensation above the acquisition value with tax adjustments always entail capital gains taxation. When applying the rule the property is considered sold.

The... (More)
“Kattrumpan” was a tax effective method formerly used for selling commercial properties. “Kattrumpan” was the first transaction of several transactions. The property was packaged into a limited company owned by the transferor and its relatives. The transfer was considered a gift according to “huvudsaklighetsprincipen”. The transferor could receive a tax-free payment up to the taxable value of the property. The method was stopped by a so-called “stoppskrivelse” in October 2016. The law was later changed so that transfers of commercial properties to limited companies with compensation above the acquisition value with tax adjustments always entail capital gains taxation. When applying the rule the property is considered sold.

The legislation succeeded with its purpose and “kattrumpan” was stopped. However, other situations such as passing on to successive generations are also covered. I therefore consider that the scope of the legislation is wider than the original purpose. Several consultation bodies argued that the new regulation could lead to the inability of passing on to successive generations in some cases due to high taxation. There are several organizational reasons for wanting to run a real estate business in a limited company. As “huvudsaklighets¬principen” is still applicable to transfers between natural persons, the new legislation is inadequate from a neutrality perspective. It is still possible to transfer properties at a compensation that exceeds the acquisition value with tax adjustments to a natural person without causing direct tax consequences. Consequently a lock-in effect may occur in the sole trador type of enterprise.

It is still possible to transfer properties to limited companies through gifts that lead to tax continuity in accordance with “huvudsaklighetsprincipen”. This requires that the compensation equals to the acquisition value with tax adjustments. If the compensation is below the acquisition value with tax adjustments chapter 53 IL becomes applicable. The most tax-efficient method to implement a passing on to successive generations according to current law is probably through an undervalue transfer in chapter 53. Then there will be no capital gain tax or revert to taxation of deductions for the transferor. The acquirer receives new possible deductions for depreciation based on the transferor's acquisition value with tax adjustments.

It is not clear what acquisition value the acquirer receives when chapter 8 § 2 IL is applicable. I have concluded that it is reasonable for the acquirer to receive the same acquisition value as the remuneration. This entails continuity in taxation.

I believe that the new regulation is in line with “realisationsprincipen” and “skatteförmågeprincipen” as the property is considered sold and the transfer must generate a capital gain for it to cause taxation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren Ivarsson, Oskar LU
supervisor
organization
alternative title
Here you go, my child! - Transfer of commercial properties when passing on to successive generations
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, generationsskifte, fastighet, näringsfastighet, blandade fång, huvudsaklighetsprincipen, kattrumpa, underprisöverlåtelse
language
Swedish
id
8941761
date added to LUP
2018-06-08 13:22:50
date last changed
2018-06-08 13:22:50
@misc{8941761,
 abstract   = {“Kattrumpan” was a tax effective method formerly used for selling commercial properties. “Kattrumpan” was the first transaction of several transactions. The property was packaged into a limited company owned by the transferor and its relatives. The transfer was considered a gift according to “huvudsaklighetsprincipen”. The transferor could receive a tax-free payment up to the taxable value of the property. The method was stopped by a so-called “stoppskrivelse” in October 2016. The law was later changed so that transfers of commercial properties to limited companies with compensation above the acquisition value with tax adjustments always entail capital gains taxation. When applying the rule the property is considered sold.

The legislation succeeded with its purpose and “kattrumpan” was stopped. However, other situations such as passing on to successive generations are also covered. I therefore consider that the scope of the legislation is wider than the original purpose. Several consultation bodies argued that the new regulation could lead to the inability of passing on to successive generations in some cases due to high taxation. There are several organizational reasons for wanting to run a real estate business in a limited company. As “huvudsaklighets¬principen” is still applicable to transfers between natural persons, the new legislation is inadequate from a neutrality perspective. It is still possible to transfer properties at a compensation that exceeds the acquisition value with tax adjustments to a natural person without causing direct tax consequences. Consequently a lock-in effect may occur in the sole trador type of enterprise.

It is still possible to transfer properties to limited companies through gifts that lead to tax continuity in accordance with “huvudsaklighetsprincipen”. This requires that the compensation equals to the acquisition value with tax adjustments. If the compensation is below the acquisition value with tax adjustments chapter 53 IL becomes applicable. The most tax-efficient method to implement a passing on to successive generations according to current law is probably through an undervalue transfer in chapter 53. Then there will be no capital gain tax or revert to taxation of deductions for the transferor. The acquirer receives new possible deductions for depreciation based on the transferor's acquisition value with tax adjustments.

It is not clear what acquisition value the acquirer receives when chapter 8 § 2 IL is applicable. I have concluded that it is reasonable for the acquirer to receive the same acquisition value as the remuneration. This entails continuity in taxation. 

I believe that the new regulation is in line with “realisationsprincipen” and “skatteförmågeprincipen” as the property is considered sold and the transfer must generate a capital gain for it to cause taxation.},
 author    = {Holmgren Ivarsson, Oskar},
 keyword   = {skatterätt,generationsskifte,fastighet,näringsfastighet,blandade fång,huvudsaklighetsprincipen,kattrumpa,underprisöverlåtelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Här har du, mitt barn! - Överlåtelse av näringsfastighet vid generationsskifte},
 year     = {2018},
}