Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mäns våld mot kvinnor : ett problem under förhandling: en genusteoretisk policyanalys av den offentliga framställningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Lennartsson, Melissa LU (2018) MRSK62 20181
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I detta uppsatsarbete undersöks fyra statliga handlingsplaner publicerade under perioden 2002–2016 utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Genom Carol Bacchis policy-analysverktyg "What’s the Problem Represented to be?" möjliggörs en diskussion kring hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer framställs som problem, vilka bakomliggande antaganden framställningen grundar sig i samt vilka implikationer som följer. Undersökningen fokuseras även kring handlingsplanernas könande effekter, genom att besvara frågan om hur materialet konstruerar våldsutövaren och den våldsutsatta som könade subjekt.
I analysen av materialet identifieras sammanlagt tre olika problemframställning-ar som i uppsatsen benämns som problem i termer av kön och makt,... (More)
I detta uppsatsarbete undersöks fyra statliga handlingsplaner publicerade under perioden 2002–2016 utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Genom Carol Bacchis policy-analysverktyg "What’s the Problem Represented to be?" möjliggörs en diskussion kring hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer framställs som problem, vilka bakomliggande antaganden framställningen grundar sig i samt vilka implikationer som följer. Undersökningen fokuseras även kring handlingsplanernas könande effekter, genom att besvara frågan om hur materialet konstruerar våldsutövaren och den våldsutsatta som könade subjekt.
I analysen av materialet identifieras sammanlagt tre olika problemframställning-ar som i uppsatsen benämns som problem i termer av kön och makt, rättighetsproblemet och det psykosociala problemet. Problemframställningarnas bakomliggande antaganden grupperas i två huvudsakliga förståelser av våldet: en strukturell förståelse som ser våldet som en konsekvens av en ojämlik könsmaktsordning samt en individualiserad förståelse som betonar individens roll och ansvar i våldsutövandet och våldsutsattheten.
De undersökta policydokumenten verkar på olika vis könande, vilket tydliggörs i diskussionen av problemframställningarnas subjektifierande och diskursiva implikationer. Den individualiserade förståelsens könsneutrala benämningar innehåller, trots sin neutrala fasad, könande antaganden som maskuliniserar förövaren och feminiserar den våldsutsatta, vilket i sin tur reproducerar traditionella könsroller. Ur ett heteronormativt perspektiv ser den strukturella förståelsen uteslutande på förövaren som man och den våldsutsatta som kvinna, med den problematiska implikationen att alternativa upplevelser och verkligheter osynliggörs. (Less)
Popular Abstract
In this thesis, four public policies regarding men’s violence against women published in the period 2002-2016 are analyzed through a gender perspective. Carol Bacchi's policy analysis method "What's the Problem Represented to Be?" is used to answer how men's violence against women in intimate relationships is represented as a problem, which underlying assumptions the representation is based upon, and which implica-tions may follow. The gendering effects of the problem representations are identified through an analysis of how the policies construct the perpetrator and the victim as gen-dered subjects.
In the analysis of the material, a total of three problem representations are found; the gender/power problem, the rights problem and the... (More)
In this thesis, four public policies regarding men’s violence against women published in the period 2002-2016 are analyzed through a gender perspective. Carol Bacchi's policy analysis method "What's the Problem Represented to Be?" is used to answer how men's violence against women in intimate relationships is represented as a problem, which underlying assumptions the representation is based upon, and which implica-tions may follow. The gendering effects of the problem representations are identified through an analysis of how the policies construct the perpetrator and the victim as gen-dered subjects.
In the analysis of the material, a total of three problem representations are found; the gender/power problem, the rights problem and the psychosocial problem. The un-derlying assumptions of the problem representations are categorized into two main perceptions of violence: a structural understanding that sees violence as a consequence of an unequal gender system, and an individualized understanding that emphasizes the individual's role and responsibility in violent conduct and subjection to violence.
The studied policies are gendering in different ways, which becomes evident in the discussion of the subjective and discursive implications of the stated problem rep-resentations. The gender-neutral terms common within the individualized understand-ing do, despite its seemingly neutral objective, contain gendered assumptions that masculinize the perpetrator and feminize the victim, reproducing traditional gender roles. From a heteronormative perspective, the structural understanding exclusively defines the perpetrator as a man and the victim as a woman, rendering alternative experiences and realities invisible. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lennartsson, Melissa LU
supervisor
organization
alternative title
Men’s violence against women : a problem under negotiation: a gender theoretical policy analysis of the public representation of men's violence against women in intimate relationships
course
MRSK62 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, problemframställning, genusteori, poli-cyanalys, diskurs, men’s violence against women, violence in intimate relationships, problem representa-tion, gender theory, policy analysis, discourse
language
Swedish
id
8942436
date added to LUP
2018-08-20 11:10:05
date last changed
2018-08-20 11:10:05
@misc{8942436,
 abstract   = {{I detta uppsatsarbete undersöks fyra statliga handlingsplaner publicerade under perioden 2002–2016 utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Genom Carol Bacchis policy-analysverktyg "What’s the Problem Represented to be?" möjliggörs en diskussion kring hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer framställs som problem, vilka bakomliggande antaganden framställningen grundar sig i samt vilka implikationer som följer. Undersökningen fokuseras även kring handlingsplanernas könande effekter, genom att besvara frågan om hur materialet konstruerar våldsutövaren och den våldsutsatta som könade subjekt. 
I analysen av materialet identifieras sammanlagt tre olika problemframställning-ar som i uppsatsen benämns som problem i termer av kön och makt, rättighetsproblemet och det psykosociala problemet. Problemframställningarnas bakomliggande antaganden grupperas i två huvudsakliga förståelser av våldet: en strukturell förståelse som ser våldet som en konsekvens av en ojämlik könsmaktsordning samt en individualiserad förståelse som betonar individens roll och ansvar i våldsutövandet och våldsutsattheten. 	
De undersökta policydokumenten verkar på olika vis könande, vilket tydliggörs i diskussionen av problemframställningarnas subjektifierande och diskursiva implikationer. Den individualiserade förståelsens könsneutrala benämningar innehåller, trots sin neutrala fasad, könande antaganden som maskuliniserar förövaren och feminiserar den våldsutsatta, vilket i sin tur reproducerar traditionella könsroller. Ur ett heteronormativt perspektiv ser den strukturella förståelsen uteslutande på förövaren som man och den våldsutsatta som kvinna, med den problematiska implikationen att alternativa upplevelser och verkligheter osynliggörs.}},
 author    = {{Lennartsson, Melissa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mäns våld mot kvinnor : ett problem under förhandling: en genusteoretisk policyanalys av den offentliga framställningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer}},
 year     = {{2018}},
}