Advanced

Good Enough eller Mission Impossible? Psykoterapeuters tankar om att bedriva psykodynamisk terapi inom ramen för vårdvalet i Region Skåne. En kvalitativ studie.

Erici, Charlotte LU and Selander, Karin LU (2018) PPTP06 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I psykodynamisk teori och traditionell praxis är en av grundteserna att tidpunkten för terapins slut ska vara en öppen fråga när terapin inleds och sedan beslutas om av terapeut och patient tillsammans. Denna tes står i konflikt med begränsningen till maximalt 25 terapisessioner för psykodynamisk psykoterapi inom Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne. Vilka konsekvenser detta får för de terapeuter, terapier och patienter som berörs, är fokus för denna uppsats. Uppsatsen är en kvalitativ studie och bygger på intervjuer med sju psykodynamiska terapeuter som har ingått avtal för PDT, med Region Skåne. Intervjuerna spelades in, transkriberades till text som analyserades och kategoriserades till tre teman: Tidsbegränsningens inverkan på, 1 –... (More)
I psykodynamisk teori och traditionell praxis är en av grundteserna att tidpunkten för terapins slut ska vara en öppen fråga när terapin inleds och sedan beslutas om av terapeut och patient tillsammans. Denna tes står i konflikt med begränsningen till maximalt 25 terapisessioner för psykodynamisk psykoterapi inom Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne. Vilka konsekvenser detta får för de terapeuter, terapier och patienter som berörs, är fokus för denna uppsats. Uppsatsen är en kvalitativ studie och bygger på intervjuer med sju psykodynamiska terapeuter som har ingått avtal för PDT, med Region Skåne. Intervjuerna spelades in, transkriberades till text som analyserades och kategoriserades till tre teman: Tidsbegränsningens inverkan på, 1 – bedömningen av patientens problematik, 2 – den terapeutiska processen och 3 – terapeuten. Resultatet pekar på att begränsningen till max 25 sessioner minskar utrymmet för en noggrann bedömning av patienten, stör terapeuternas psykologiska beredskap att gå i process med patienten och medför flera stressmoment. Detta drabbar hårdast patienter med grundläggande psykologiska brister och stora relationella svårigheter som behöver en mer djupgående kontakt och längre tid för att god och bestående förändring ska kunna komma till stånd. Avtal för psykodynamisk terapi i Hälsoval Skåne verkar däremot vara till nytta för den kategori patienter som har lindrigast problem och fler av dessa får också tillgång till terapi, än vad som hade varit fallet om inte avtalet funnits. Resultaten implicerar att avtalskonstruktionen behöver förändras om det är angeläget att nå patienter med mer djupgående psykologisk problematik. Detsamma gäller om det är angeläget att använda de dynamiska terapeuternas metodologiska kompetens på mest effektiva sätt. (Less)
Abstract
One of the basic premises in psychodynamic theory and traditional practice is that the point of closure is left open, and the therapist and patient together decide when the therapy is to end. This conflicts with the limit of 25 therapy sessions stipulated in the agreement between the health authority and psychotherapists, Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne. The consequences of this for the therapists, the therapies and the patients is the focus of this paper. This is a qualitative study based on interviews with seven psychodynamic therapists who have agreements for PDT (psychodynamic psychotherapy) with Region Skåne. The interviews were recorded, then transcribed into text that was analysed and categorised into three themes: the impact... (More)
One of the basic premises in psychodynamic theory and traditional practice is that the point of closure is left open, and the therapist and patient together decide when the therapy is to end. This conflicts with the limit of 25 therapy sessions stipulated in the agreement between the health authority and psychotherapists, Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne. The consequences of this for the therapists, the therapies and the patients is the focus of this paper. This is a qualitative study based on interviews with seven psychodynamic therapists who have agreements for PDT (psychodynamic psychotherapy) with Region Skåne. The interviews were recorded, then transcribed into text that was analysed and categorised into three themes: the impact of the limit on 1) assessment of the patient’s problems, 2) the therapeutic process, and 3) the therapist. The results suggest that the limit of 25 sessions diminishes the capacity for thorough assessment of the patient, impacts the therapist’s psychological readiness to engage in the process with the patient, and causes stress in the therapist. The limit particularly affects patients with fundamental psychological problems and relational difficulties, who need more in-depth contact and a longer period of therapy to bring about meaningful and lasting change. However, the limit imposed in the agreement does seem to benefit the category of patients with milder problems, and gives more of these patients access to psychotherapy. The results suggest that the agreement needs to be revised if it is important to reach patients with greater psychological difficulties. The same applies if the methodological skills of the psychodynamic therapists are to be used most effectively. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erici, Charlotte LU and Selander, Karin LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
psychotherapeutic frame, conflict, time limit, assessment, therapeutic process
language
Swedish
id
8945920
date added to LUP
2018-06-08 08:57:43
date last changed
2018-06-08 08:57:43
@misc{8945920,
 abstract   = {One of the basic premises in psychodynamic theory and traditional practice is that the point of closure is left open, and the therapist and patient together decide when the therapy is to end. This conflicts with the limit of 25 therapy sessions stipulated in the agreement between the health authority and psychotherapists, Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne. The consequences of this for the therapists, the therapies and the patients is the focus of this paper. This is a qualitative study based on interviews with seven psychodynamic therapists who have agreements for PDT (psychodynamic psychotherapy) with Region Skåne. The interviews were recorded, then transcribed into text that was analysed and categorised into three themes: the impact of the limit on 1) assessment of the patient’s problems, 2) the therapeutic process, and 3) the therapist. The results suggest that the limit of 25 sessions diminishes the capacity for thorough assessment of the patient, impacts the therapist’s psychological readiness to engage in the process with the patient, and causes stress in the therapist. The limit particularly affects patients with fundamental psychological problems and relational difficulties, who need more in-depth contact and a longer period of therapy to bring about meaningful and lasting change. However, the limit imposed in the agreement does seem to benefit the category of patients with milder problems, and gives more of these patients access to psychotherapy. The results suggest that the agreement needs to be revised if it is important to reach patients with greater psychological difficulties. The same applies if the methodological skills of the psychodynamic therapists are to be used most effectively.},
 author    = {Erici, Charlotte and Selander, Karin},
 keyword   = {psychotherapeutic frame,conflict,time limit,assessment,therapeutic process},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Good Enough eller Mission Impossible? Psykoterapeuters tankar om att bedriva psykodynamisk terapi inom ramen för vårdvalet i Region Skåne. En kvalitativ studie.},
 year     = {2018},
}