Advanced

Digital tidssamordning av masshantering vid dammbyggnationer

Wingårdh, Elsa LU (2018) In TVBP VBEM01 20181
Construction Management
Abstract (Swedish)
3D-modeller är grunden i det som kallas BIM och är
något som används mer flitigt inom byggbranschen men
desto mindre inom anläggningsprojekt. BIM har
utvecklats mer och mer för att underlätta samordningen
av flera aktörer och lösa konflikter i olika faser och
skeden. Med ytterligare dimensioner integreras även tid
och kostnadsaspekten på projektet som resulterar i ett
mer produktivt byggande.

Gruvdammarna vid Aitiks gruvanläggning är ett fall där
digitalisering av tidsplaner ännu inte har skett och där
BIM inte används. Det finns i dagsläget inte någon
tydlig samordning när kommer till de olika projektens
tidsplaner vad gäller förflyttning av stora massor,
massor som kommer att förflyttas kontinuerligt under
projektens... (More)
3D-modeller är grunden i det som kallas BIM och är
något som används mer flitigt inom byggbranschen men
desto mindre inom anläggningsprojekt. BIM har
utvecklats mer och mer för att underlätta samordningen
av flera aktörer och lösa konflikter i olika faser och
skeden. Med ytterligare dimensioner integreras även tid
och kostnadsaspekten på projektet som resulterar i ett
mer produktivt byggande.

Gruvdammarna vid Aitiks gruvanläggning är ett fall där
digitalisering av tidsplaner ännu inte har skett och där
BIM inte används. Det finns i dagsläget inte någon
tydlig samordning när kommer till de olika projektens
tidsplaner vad gäller förflyttning av stora massor,
massor som kommer att förflyttas kontinuerligt under
projektens gång. Denna studie syftar till att underlätta
för beställningsorganisationen när flertalet parallella
entreprenörer hanterar större massförflyttningar under
hela projektens tid. Det genom att få en ökad kunskap
hur samordning kan förbättras med hjälp av digitala
hjälpmedel och på ett lättöverskådligt sätt kunna
förmedla det till inblandade parter.

Syftet med denna studie är att undersöka förmågan att
samordna flertalet aktörer och projekt, oberoende av
varandra, inom samma anläggning. Samordning vad
gäller tidsplaneringen för masshantering som kommer
att krävas för respektive projekt. Detta kommer
undersökas genom digitala hjälpmedel och analyseras i
hur detta kan tas fram i en modell.

Denna studie har genomförts genom att en fallstudie
utförts på Aitik gruvdammsanläggning utanför
Gällivare. Insamlad information kommer från intervjuer
med sakkunniga respondenter samt en avslutande
platsobservation som ett komplement till intervjuerna.
Innan genomförandet av fallstudien utfördes en
litteraturstudie för att samla in teori med anknytning till
ämnet.

Baserat på information från fallstudien och teori från
litteraturstudie har analys skett i form av modellering
som en andra metod i studien.

Genom digitalisering kommer man bort från
pappershantering vilket kommer resultera i en modell
som är flexibel och anpassningsbar för inblandade parter
samt att modellen kontinuerligt uppdateras. Det leder till
att alla inblandade parter tillhandahålls korrekt och
samma information.

Med rätt information från alla ingående samt en god
kommunikation finns det potential att utforma en modell
som är enkel att manövrera och som kommer ge
sanningsenlig information.

Den mest kritiska parametern för framtagning av en
gemensam modell idag är att kunna räkna ut mängden
anrikningssand som finns tillgänglig och på så sätt hela
tiden vara uppdaterad med tillgångarna för att på bästa
sätt kunna leva upp till behovet. (Less)
Popular Abstract
3D-models are the base of what is called BIM. It is
used more and more within in the construction industry
over all, but not as much in the field of infrastructure
projects. BIM is developed to coordinate several actors
and resolve conflicts in different phases of the
construction. With dimensions integrated in the model,
such as time and cost aspect, it result in a more
productive project.

The mining pond at Aitik's mining facility are a case
where BIM and digitalization of time plans is not
implemented. Currently, there is no clear coordination
concerning the various projects time planing regarding
the transportation of large masses of sand, which will be
moved continuously during the projects. This study
aims at... (More)
3D-models are the base of what is called BIM. It is
used more and more within in the construction industry
over all, but not as much in the field of infrastructure
projects. BIM is developed to coordinate several actors
and resolve conflicts in different phases of the
construction. With dimensions integrated in the model,
such as time and cost aspect, it result in a more
productive project.

The mining pond at Aitik's mining facility are a case
where BIM and digitalization of time plans is not
implemented. Currently, there is no clear coordination
concerning the various projects time planing regarding
the transportation of large masses of sand, which will be
moved continuously during the projects. This study
aims at facilitating the organization of ordering sand for
each project when multiple contractors will handle
larger mass throughout the project's time. By increasing
the knowledge, how coordination can be improved with
digitalization and make it understandable for parties
involved.

The purpose of this study is to research the capability to
coordinate multiple stakeholders and projects that are
independent of each other, but in the same construction
site. Coordination regarding time planning for handling
of masses that will be used in different projects. It will
be analyzed with digital tools and how it can be
developed in a model.

This study has been completed with a case study at
Aitik´s mining plant located outside Gällivare in
northern Sweden. Collected information comes from
interviews with experts within their fields that are
working with the plant in some way. To complete the
study an observation at site was made in the end.
Before the case study started a literature review was
made in order to collect information regarding the area
of the study.

Based on the information from the case study and the
literature review an analysis was made to generate a
model, which was the second method.

Through digitalization paper work will be eliminated
more and more. That will result in a model that is
flexible and adaptable for parties involved.
Furthermore, the model will be continuously updated,
that means that all parties involved are provided the
same correct information needed.

With the right information from all involved as well as
good communication, there is potential to develop a
model that is easy to maneuver and which will provide
truthful information.

The most critical parameter for developing a common
model is being able to calculate the amount of the sand
available and thus constantly being updated with the
assets in order to best meet the needs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wingårdh, Elsa LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20181
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
BIM, digitalisering, produktivitet, effektivitet, dammbyggnation, anrikningssand, masshantering och samordning.
publication/series
TVBP
report number
18/5572
language
Swedish
id
8947898
date added to LUP
2018-06-13 09:58:09
date last changed
2018-06-13 09:58:09
@misc{8947898,
 abstract   = {3D-modeller är grunden i det som kallas BIM och är
något som används mer flitigt inom byggbranschen men
desto mindre inom anläggningsprojekt. BIM har
utvecklats mer och mer för att underlätta samordningen
av flera aktörer och lösa konflikter i olika faser och
skeden. Med ytterligare dimensioner integreras även tid
och kostnadsaspekten på projektet som resulterar i ett
mer produktivt byggande.

Gruvdammarna vid Aitiks gruvanläggning är ett fall där
digitalisering av tidsplaner ännu inte har skett och där
BIM inte används. Det finns i dagsläget inte någon
tydlig samordning när kommer till de olika projektens
tidsplaner vad gäller förflyttning av stora massor,
massor som kommer att förflyttas kontinuerligt under
projektens gång. Denna studie syftar till att underlätta
för beställningsorganisationen när flertalet parallella
entreprenörer hanterar större massförflyttningar under
hela projektens tid. Det genom att få en ökad kunskap
hur samordning kan förbättras med hjälp av digitala
hjälpmedel och på ett lättöverskådligt sätt kunna
förmedla det till inblandade parter.

Syftet med denna studie är att undersöka förmågan att
samordna flertalet aktörer och projekt, oberoende av
varandra, inom samma anläggning. Samordning vad
gäller tidsplaneringen för masshantering som kommer
att krävas för respektive projekt. Detta kommer
undersökas genom digitala hjälpmedel och analyseras i
hur detta kan tas fram i en modell.

Denna studie har genomförts genom att en fallstudie
utförts på Aitik gruvdammsanläggning utanför
Gällivare. Insamlad information kommer från intervjuer
med sakkunniga respondenter samt en avslutande
platsobservation som ett komplement till intervjuerna.
Innan genomförandet av fallstudien utfördes en
litteraturstudie för att samla in teori med anknytning till
ämnet.

Baserat på information från fallstudien och teori från
litteraturstudie har analys skett i form av modellering
som en andra metod i studien.

Genom digitalisering kommer man bort från
pappershantering vilket kommer resultera i en modell
som är flexibel och anpassningsbar för inblandade parter
samt att modellen kontinuerligt uppdateras. Det leder till
att alla inblandade parter tillhandahålls korrekt och
samma information.

Med rätt information från alla ingående samt en god
kommunikation finns det potential att utforma en modell
som är enkel att manövrera och som kommer ge
sanningsenlig information.

Den mest kritiska parametern för framtagning av en
gemensam modell idag är att kunna räkna ut mängden
anrikningssand som finns tillgänglig och på så sätt hela
tiden vara uppdaterad med tillgångarna för att på bästa
sätt kunna leva upp till behovet.},
 author    = {Wingårdh, Elsa},
 keyword   = {BIM,digitalisering,produktivitet,effektivitet,dammbyggnation,anrikningssand,masshantering och samordning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Digital tidssamordning av masshantering vid dammbyggnationer},
 year     = {2018},
}