Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd - Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan

Larsson, Patrik (2018) BIOY01 20172
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Eutrofiering är ett världsomspännande problem för sötvatten. Höga tillflöden av fosfor leder till försämrade förutsättningar för många typer av rovfiskar såsom abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). Biomanipulation är en åtgärd som antas förbättra förutsättningarna för dessa rovfiskar, men kan samtidigt betyda försämrade förutsättningar för rovfiskarter som får konkurrensfördel av lågt siktdjup, såsom gös (Sander lucioperca). Ringsjön, en sjö belägen i mellersta Skåne, har under många decennier lidit av eutrofiering, och på senare tid svaga rovfiskbestånd. Ett frustrations- och orosmoment för rekreationsfiskare, yrkesfiskare och Ringsjöns Vattenråd, där sistnämnda sedan 2005 bedrivit biomanipulering i form av trålning efter... (More)
Eutrofiering är ett världsomspännande problem för sötvatten. Höga tillflöden av fosfor leder till försämrade förutsättningar för många typer av rovfiskar såsom abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). Biomanipulation är en åtgärd som antas förbättra förutsättningarna för dessa rovfiskar, men kan samtidigt betyda försämrade förutsättningar för rovfiskarter som får konkurrensfördel av lågt siktdjup, såsom gös (Sander lucioperca). Ringsjön, en sjö belägen i mellersta Skåne, har under många decennier lidit av eutrofiering, och på senare tid svaga rovfiskbestånd. Ett frustrations- och orosmoment för rekreationsfiskare, yrkesfiskare och Ringsjöns Vattenråd, där sistnämnda sedan 2005 bedrivit biomanipulering i form av trålning efter cyprinida arterna braxen (Abramis brama) och mört (Rutilus rutilus). Den här studien gjordes för att identifiera de potentiella problem som rovfiskbestånden står inför, och en åtgärdsplan för gynnande av rovfiskar i Ringsjön. Resultaten visar att abborrar potentiellt står inför en flaskhals på grund av konkurrens med mört, och att linjärt ökande antal abborrar (<100 mm) kan antas medföra ökad intraspecifik konkurrens som minskar möjligheten för abborrar att bli piskivora. Minskad avkastning av gös kan vara påverkat av predation från stor abborre (>300 mm) på juvenil gös (<90 mm), men även minskad rekrytering de år stor gös är frånvarande. Vidare utgör husbehovsfiske och rekreationsfiske osäkra variabler, vars uttag ovanpå uttag från yrkesfisket kan tänkas påverka gösbestånden och abborrbestånden. Gäddbeståndet har potentiellt bättre förutsättningar än de hade tidigare, men reproduktionen antas lida på grund av förlust av lekområden och makrofyter som tillflykt för unga gäddor. Med stora förändringar i Ringsjön under rådande biomanipulation finns en nödvändighet för mer frekvent och bättre datainsamling, implementering av restriktionsmått och restaurationsåtgärder i form av makrofyter och bottenstuktur samt lekområden för gädda. Vidare måste avvägningar göras för vilken ekosystemtjänst som är slutmålet, och vilka potentiella effekter detta kan få på respektive rovfisk. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
(Katas)trofisk kaskad

Rovfiskar bidrar till olika ekosystemtjänster, och även om en del av dessa är så simpelt som att meta abborre från en brygga eller äta gös på en restaurang, så bidrar de med mer kom-plexa, positiva effekter på vattenkvalitén. Övergödning har de senaste decennierna varit ett av de största problemen för sötvatten i hela världen. Sjöar är viktiga naturresurser som bidrar till många olika ekosystemtjänster såsom fiske, badplats och dricksvatten – någonting som över-gödning hotar. Övergödning bidrar till en så kallad trofisk kaskad, där missgynnande av rov-fisk och djurplankton bidrar till gynnande av vitfisk och alger. För en återställning av sjön krävs ett stabilt rovfiskbestånd, som indirekt ger hälsosamma... (More)
(Katas)trofisk kaskad

Rovfiskar bidrar till olika ekosystemtjänster, och även om en del av dessa är så simpelt som att meta abborre från en brygga eller äta gös på en restaurang, så bidrar de med mer kom-plexa, positiva effekter på vattenkvalitén. Övergödning har de senaste decennierna varit ett av de största problemen för sötvatten i hela världen. Sjöar är viktiga naturresurser som bidrar till många olika ekosystemtjänster såsom fiske, badplats och dricksvatten – någonting som över-gödning hotar. Övergödning bidrar till en så kallad trofisk kaskad, där missgynnande av rov-fisk och djurplankton bidrar till gynnande av vitfisk och alger. För en återställning av sjön krävs ett stabilt rovfiskbestånd, som indirekt ger hälsosamma djurplanktonpopulationer.

Ringsjön

Ringsjön, en slättsjö i mellersta Skåne, har i flera tiotalsår lidit av övergödning, toxiska alg-blomningar och låg biomassa av rovfiskbestånd. Till följd av extensiva åtgärder har sjön under senare år börjat återhämta sig med förbättrad vattenkvalité. Trots det har Ringsjöns rov-fiskpopulations återhämtning till stor del uteblivit, till fiskares och vattenrådets förtret.

För att finna en förklaring till varför effekter på rovfiskarna uteblir tog jag hjälp av data från provfisken som utförts i Ringsjön sedan början på 2000-talet. Med hjälp av statistik undersöktes samband mellan siktdjup, temperatur, konkurrens mellan/inom rovfiskarna, reproduktion, predation och yrkesfiskets uttag.

Resultatet från Ringsjön visar att det potentiellt finns en konkurrens mellan abborre och gös, som i jämförelse med andra studier kan antas vara till den mer specialiserade och dominanta gösen. Abborre verkar också utstå konkurrens från mört i deras födosök efter ryggradslösa djur, något som skulle kunna vara till fördel för abborre med hjälp av återetablering av undervattensväxter. Ett ökande, och stort antal unga abborrar (s.k. ”tusenbröder) kan dessutom antas påverka tillväxten hos yngre abborrar. En gallring vore att rekommendera för positiva effekter på djur-planktonpopulationerna, men även för att stimulera tillväxten hos yngre abborrar. Stora abborrar lider av ett högt uttag från yrkesfisket, och gösen likaså, något som borde åtgärdas med kvotsystem. Framförallt för gösen, som med ökande siktdjup annars potentiellt kan dö ut i Ringsjön. Effekten av uttaget på gös kan framförallt ses vid reproduktion, där andelen större gösar antagligen påverkar antalet nyfödda individer. Predation från abborre på smågös är en annan faktor som påverkar antalet nyfödda individer av gös. Gäddan, som i många år varit i allmän mening dålig kondition, är numera i god kondition. Utan lekområde, eller med låg andel undervattensväxter, blir gäddans rekrytering generellt sett kraftigt skadad – vilket kan förklara avsaknaden av kvalitativt gäddfiske. Utvärdering och restaurering av lekområden, samt undervattensväxter hade positivt kunnat påverka Ringsjöns gäddpopulationer. För samtliga rovfiskar rekommenderas restriktionsmått, som till stor del enbart funnits för gös. På så vis kan man värna om predatoriska fiskar, och gynnas av de ekosystemtjänster som de bidrar till. Olika åtgärder kräver däremot olika avvägningar.

Varje rovfisk bidrar till positiva effekter på vattenkvalitén och fisket runt Ringsjön, och dessa måste därför värnas om och restaurationsåtgärder riktade mot rovfiskarna (såsom åter-etablering av undervattensväxter, risvasar, gallring, restriktionsmått och kvoter) är viktiga verktyg för att uppnå de mål man efter avvägning bestämt sig för. Ett balanserat rovfisk-bestånd är trots allt viktig för en hållbar restaurering av Ringsjön från övergödd sjö till ett centralt, vackert område med lukrativt och fantastiskt fiske som bidrar med möjligheter för bad – och kanske även som dricksvatten.

Handledare: Anders Persson
Examensarbete 30 hp i Biologi, 2018
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Sportfiskarna, Malmö (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Patrik
supervisor
organization
course
BIOY01 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8950579
date added to LUP
2018-06-18 09:42:33
date last changed
2018-06-18 09:42:33
@misc{8950579,
 abstract   = {{Eutrofiering är ett världsomspännande problem för sötvatten. Höga tillflöden av fosfor leder till försämrade förutsättningar för många typer av rovfiskar såsom abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). Biomanipulation är en åtgärd som antas förbättra förutsättningarna för dessa rovfiskar, men kan samtidigt betyda försämrade förutsättningar för rovfiskarter som får konkurrensfördel av lågt siktdjup, såsom gös (Sander lucioperca). Ringsjön, en sjö belägen i mellersta Skåne, har under många decennier lidit av eutrofiering, och på senare tid svaga rovfiskbestånd. Ett frustrations- och orosmoment för rekreationsfiskare, yrkesfiskare och Ringsjöns Vattenråd, där sistnämnda sedan 2005 bedrivit biomanipulering i form av trålning efter cyprinida arterna braxen (Abramis brama) och mört (Rutilus rutilus). Den här studien gjordes för att identifiera de potentiella problem som rovfiskbestånden står inför, och en åtgärdsplan för gynnande av rovfiskar i Ringsjön. Resultaten visar att abborrar potentiellt står inför en flaskhals på grund av konkurrens med mört, och att linjärt ökande antal abborrar (<100 mm) kan antas medföra ökad intraspecifik konkurrens som minskar möjligheten för abborrar att bli piskivora. Minskad avkastning av gös kan vara påverkat av predation från stor abborre (>300 mm) på juvenil gös (<90 mm), men även minskad rekrytering de år stor gös är frånvarande. Vidare utgör husbehovsfiske och rekreationsfiske osäkra variabler, vars uttag ovanpå uttag från yrkesfisket kan tänkas påverka gösbestånden och abborrbestånden. Gäddbeståndet har potentiellt bättre förutsättningar än de hade tidigare, men reproduktionen antas lida på grund av förlust av lekområden och makrofyter som tillflykt för unga gäddor. Med stora förändringar i Ringsjön under rådande biomanipulation finns en nödvändighet för mer frekvent och bättre datainsamling, implementering av restriktionsmått och restaurationsåtgärder i form av makrofyter och bottenstuktur samt lekområden för gädda. Vidare måste avvägningar göras för vilken ekosystemtjänst som är slutmålet, och vilka potentiella effekter detta kan få på respektive rovfisk.}},
 author    = {{Larsson, Patrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd - Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan}},
 year     = {{2018}},
}