Advanced

Vittnesarkivet: En ekofenomenologisk kartläggning av ett nukleärt kulturarv gällande atombombsprovsprängningarna i Franska Polynesien

Öhman, Anton LU (2018) TKAM02 20181
Division of Ethnology
Abstract
This thesis is a cultural analysis of an archive that contributes to the understanding of nuclear culture and heritage. The empirical material are documents from the anti-nuclear movement in French Polynesia and the archiving process of these documents. The documents are collected by an activist couple: Swedish scholar and adventurer Bengt Danielsson and his wife Marie-Thérèse Danielsson. The problem of the thesis bases on the Moruroa atoll, where atomic tests were conducted by France, a sacrificed zone which corresponds to the archive with anti-nuclear documents. The archive is conceptualized as a witness archive since the fundamental movement in the documents is a testifying of the nuclear tests. I want to answer how the archive is... (More)
This thesis is a cultural analysis of an archive that contributes to the understanding of nuclear culture and heritage. The empirical material are documents from the anti-nuclear movement in French Polynesia and the archiving process of these documents. The documents are collected by an activist couple: Swedish scholar and adventurer Bengt Danielsson and his wife Marie-Thérèse Danielsson. The problem of the thesis bases on the Moruroa atoll, where atomic tests were conducted by France, a sacrificed zone which corresponds to the archive with anti-nuclear documents. The archive is conceptualized as a witness archive since the fundamental movement in the documents is a testifying of the nuclear tests. I want to answer how the archive is relationally constituted and how it can function as a heritage. I situate the thesis in a field of nuclear heritage, and how truth and life is created in archives. To answer my questions, I utilize relational methodology based on eco phenomenology. Ingolds (2015) concept of lines and Ahmeds (2006) concept of orientations specify the relations, to empirically map the archive documents and be able to determine the documents relations. The analysis is based in the relational creation of analytical themes, nodes that many documents relate to, which are exemplified by excerpts from the documents. The analytical themes are 5.1 Personal stories as testimonies, 5.2 Activist Tactics: Local and Global Resistance, 5.3 Scientific battles and 5.4 The Imagery of the resistance. Conclusions are based on the analysis where I develop what the witness archive can contribute to the nuclear heritage. The main point is that the anti-nuclear movement in its witnessing to the world relates to objects such as the mushroom cloud or radioactive particles, rather than the relations that makes the tests possible. I see similar tendencies in the present field of nuclear culture studies. The results are used to construct an experimental approach to heritage which I call agonistic heritage where conflicting positions, alternatives are elaborated rather than aiming at consensus based on consumption or identification. This keeps the conflict in the material at the same time as it opens for questions about how heritage is used and practised. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är en kulturanalys av ett arkiv. Uppsatsen bidrar till utökad förståelse för det nukleära kulturarvet. Det empiriska materialet är dokument från den anti-nukleära rörelsen i Franska Polynesien och dess försök att stoppa Franska atombombsprovsprängningar där. Mitt arbete med att registrera materialet utgör ett led i analysen. Dokumenten är insamlade av ett aktivistpar: akademikern och äventyraren Bengt Danielsson och hans fru Marie-Thérèse Danielsson. Problemformuleringen utgår från atollen Moruroa, där provsprängningar utfördes, en offrad zon och ett metaforiskt ärr vilket korresponderar med arkivet. Jag vill besvara hur arkivet relationellt är uppbyggt, samt hur det kan fungera som ett kulturarv. Arkivet begreppsliggörs som... (More)
Denna uppsats är en kulturanalys av ett arkiv. Uppsatsen bidrar till utökad förståelse för det nukleära kulturarvet. Det empiriska materialet är dokument från den anti-nukleära rörelsen i Franska Polynesien och dess försök att stoppa Franska atombombsprovsprängningar där. Mitt arbete med att registrera materialet utgör ett led i analysen. Dokumenten är insamlade av ett aktivistpar: akademikern och äventyraren Bengt Danielsson och hans fru Marie-Thérèse Danielsson. Problemformuleringen utgår från atollen Moruroa, där provsprängningar utfördes, en offrad zon och ett metaforiskt ärr vilket korresponderar med arkivet. Jag vill besvara hur arkivet relationellt är uppbyggt, samt hur det kan fungera som ett kulturarv. Arkivet begreppsliggörs som ett vittnesarkiv då den grundläggande rörelsen i dokumenten är ett vittnande om provsprängningarna och konsekvenserna därav. Jag relaterar uppsatsen till forskning om nukleärt kulturarv och hur sanning och liv skapas i arkiv. För att besvara frågorna använder jag en relationell metod baserad på ekofenomenologi. Ingolds (2015) linje-begrepp och Ahmeds (2006) orientering specificerar relationsbegreppet för att empiriskt kunna avgöra och kartlägga dokumentens relationer. Analysen baseras på relationellt skapande av analytiska teman, knutpunkter, som många dokument relaterar till, som sedan exemplifieras med utdrag från dokumenten. De analytiska temana är: 5.1 Personliga berättelser som vittnesmål, 5.2 Aktivistisk taktik: lokalt och globalt motstånd, 5.3 Vetenskapsstrider samt 5.4 Motståndets bildspråk. Slutsatser baseras på analysen och jag utvecklar vad vittnesarkivet kan bidra med till det nukleära kulturarvet härvid. Huvudpoängen är att den anti-nukleära rörelsen i sitt vittnande inför världen pekar mot objekt som svampmolnet eller den radioaktiva partikeln, snarare än de relationer som gör testen möjliga. Jag ser liknande tendenser i dagens forskning och idéer om nukleär kultur. Resultaten används för att konstruera ett experimentellt kulturarv som jag kallar det agonistiska kulturarvet. Detta är ett rum för utarbetande av motstående positioner, alternativ snarare än ett konsensusinriktat kulturarv baserat på konsumtion eller identifikation. Det behåller konflikten i arkivmaterialet samtidigt som det öppnar upp för frågor om hur kulturarv används och utövas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8953000,
 abstract   = {This thesis is a cultural analysis of an archive that contributes to the understanding of nuclear culture and heritage. The empirical material are documents from the anti-nuclear movement in French Polynesia and the archiving process of these documents. The documents are collected by an activist couple: Swedish scholar and adventurer Bengt Danielsson and his wife Marie-Thérèse Danielsson. The problem of the thesis bases on the Moruroa atoll, where atomic tests were conducted by France, a sacrificed zone which corresponds to the archive with anti-nuclear documents. The archive is conceptualized as a witness archive since the fundamental movement in the documents is a testifying of the nuclear tests. I want to answer how the archive is relationally constituted and how it can function as a heritage. I situate the thesis in a field of nuclear heritage, and how truth and life is created in archives. To answer my questions, I utilize relational methodology based on eco phenomenology. Ingolds (2015) concept of lines and Ahmeds (2006) concept of orientations specify the relations, to empirically map the archive documents and be able to determine the documents relations. The analysis is based in the relational creation of analytical themes, nodes that many documents relate to, which are exemplified by excerpts from the documents. The analytical themes are 5.1 Personal stories as testimonies, 5.2 Activist Tactics: Local and Global Resistance, 5.3 Scientific battles and 5.4 The Imagery of the resistance. Conclusions are based on the analysis where I develop what the witness archive can contribute to the nuclear heritage. The main point is that the anti-nuclear movement in its witnessing to the world relates to objects such as the mushroom cloud or radioactive particles, rather than the relations that makes the tests possible. I see similar tendencies in the present field of nuclear culture studies. The results are used to construct an experimental approach to heritage which I call agonistic heritage where conflicting positions, alternatives are elaborated rather than aiming at consensus based on consumption or identification. This keeps the conflict in the material at the same time as it opens for questions about how heritage is used and practised.},
 author    = {Öhman, Anton},
 keyword   = {Nukleärt kulturarv,anti-nukleär rörelse,atombombsprov i Stilla havet,eko-fenomenologi,vittnande,kulturanalys,aktivistiska arkiv,Franska Polynesien,Nuclear heritage,anti-nuclear movement,Pacific nuclear testing,eco phenomenology,witnessing,cultural analysis,activist archive,French Polynesia,MACA},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vittnesarkivet: En ekofenomenologisk kartläggning av ett nukleärt kulturarv gällande atombombsprovsprängningarna i Franska Polynesien},
 year     = {2018},
}