Advanced

Projekteringsledning med stöd av BIM

Gustavsson, Caroline LU (2018) In TVBP VBEM01 20182
Construction Management
Abstract
Title: Design management with the support by BIM

Author: Caroline Gustafsson, Master of Science in Civil Engineering, Faculty of Engineering, Lund University

Supervisor: Stefan Olander, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University

Examiner: Radhlinah Aulin, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University

Purpose: The purpose is to examine/review the benefits of BIM and how they can be achieved in/during the design phase through digitalization in the construction industry. Furthermore, it is investigated how the
design management and BIM coordination differ between the selected fall projects.
... (More)
Title: Design management with the support by BIM

Author: Caroline Gustafsson, Master of Science in Civil Engineering, Faculty of Engineering, Lund University

Supervisor: Stefan Olander, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University

Examiner: Radhlinah Aulin, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University

Purpose: The purpose is to examine/review the benefits of BIM and how they can be achieved in/during the design phase through digitalization in the construction industry. Furthermore, it is investigated how the
design management and BIM coordination differ between the selected fall projects.

Problem formulation:
- Analyze what support the design management has with the help of digital tools such as BIM.
- What BIM benefits are relevant to today’s skills and tools?
- How will BIM be used during the design phase to make the design more effective?

Method: The research strategy is a case study where two case projects have been studied. The study is a qualitative method with an inductive research approach. A pilot study was conducted with unstructured interviews, which led into the literature study. The summary result has in turn been the basis for the main study, for the interviews in the two case projects. The interviews were conducted as semi structured interviews, where the template formed the basis of the
interviews, which were designed for each occasion. The results of the pre-, literature-and main study were finally analyzed and then compiled in a conclusion.

Conclusion: A conclusion that can be drawn in the study is that BIM is not only a digital tool with models in 3D, but a modern working method with a focus on information management, which is a central part of
digitalization in the construction industry. The main purpose of BIM is to make the entire construction process more efficient through simpler processes where all information is collected in one place. The earlier correct claim is formulated, the more useful BIM can
generate for the construction project. Digital conversion in the construction industry can save billions.

Communication is very important for achieving successful projects, which means that the procurement method is not entirely insignificant. Collaboration and partner projects are examples of procurement that contribute to good communication and openness in projects. Together with BIM, the projects are assumed to come very far in communication, but there are additional alternative procurement methods, such as IPD, which can further streamline processes using BIM.

One conclusion is that the potential exists in the construction industry to switch to a more digital industry, but there is less interest from the designers or companies. Good models lead to better control of time-, cost-, quality- and sustainability management, and more opportunities are available to carry out analyzes that compare results that are faster and cheaper with better quality and reduced carbon dioxide emissions. The power is therefore largely on business and designers in the development of digitalization in the construction industry.

Effective processes are also achieved with productive meetings that have good quality with a good agenda. It is not the quantity of meetings that count but its quality. Towards a working approach like VDC (Virtual Design and Construction) with a smaller project group is to recommend, as well as focus on one project at a time.

A conclusion that can be taken to deal with the underestimation of the final cost in megaprojects recommends focusing on early and clear claims as well as better risk management. To bet on more pilot projects and knowledge feedback is preferable.

The different dimensions within BIM can thus be the combined happenings to move in the right direction by joining the processes in construction projects. One conclusion is that digitalization is here to stay, and it’s all about that companies in the industry are jumping on the train now, in order to live up to tomorrow’s requirements. (Less)
Abstract (Swedish)
Titel: Projekteringsledning med stöd av BIM

Författare: Caroline Gustafsson, Civilingenjörsutbildning Väg och vattenbyggnad, Lunds Tekniska Högskola

Handledare: Stefan Olander, Universitetslektor, Docent, Institutionen för byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion,
Lunds Tekniska Högskola

Examinator: Radhlinah Aulin, Universitetslektor, Docent, Institutionen för byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola

Syfte: Syfte är att granska nyttorna med BIM och hur de kan uppnås i projekteringsfasen genom digitalisering i byggbranschen. Vidare undersöks på vilket sätt projekteringsledningen och BIM-samordningen skiljer sig mellan de utvalda fallprojekten.

Problemformulering:
- Analysera vilket... (More)
Titel: Projekteringsledning med stöd av BIM

Författare: Caroline Gustafsson, Civilingenjörsutbildning Väg och vattenbyggnad, Lunds Tekniska Högskola

Handledare: Stefan Olander, Universitetslektor, Docent, Institutionen för byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion,
Lunds Tekniska Högskola

Examinator: Radhlinah Aulin, Universitetslektor, Docent, Institutionen för byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola

Syfte: Syfte är att granska nyttorna med BIM och hur de kan uppnås i projekteringsfasen genom digitalisering i byggbranschen. Vidare undersöks på vilket sätt projekteringsledningen och BIM-samordningen skiljer sig mellan de utvalda fallprojekten.

Problemformulering:
- Analysera vilket stöd projekteringsledningen har med hjälp av digitala hjälpmedel som BIM.
- Vilka BIM-nyttor är relevanta med dagens kompetens och hjälpmedel?
- Hur ska BIM användas under projekteringsfasen för att effektivisera projekteringen?

Metod: Forskningsstrategin är en fallstudie där två fallprojekt har studerats. Studien är en kvalitativ metod med en induktiv forskningsansats. En förstudie genomfördes med ostrukturerade intervjuer som sedan
ledde till en litteraturstudie. Det sammanfattande resultatet har i sin tur legat till grund för huvudstudien, till intervjuerna i de två fallprojekten. Intervjuerna utfördes som semistrukturerade intervjuer där mallen låg till grund för intervjuerna, vilken utformades efter respektive tillfälle. Resultatet från för-, litteratur-, och huvudstudien analyserades till sist i analysen för att sedan sammanställas i en slutsats.

Slutsats: En slutsats som kan dras i studien är att BIM inte bara är ett digitalt verktyg med modeller i 3D utan en modern arbetsmetod med fokus på informationshantering, vilket är en central del av digitaliseringen i byggbranschen. Huvudsyftet med BIM är egentligen att hela byggprocessen ska kunna effektiviseras genom enklare processer där all information är samlad på ett ställe. Ju tidigare rätt kravställning formuleras, desto större nytta kan BIM generera till byggprojektet. En digital omställning i byggbranschen kan leda till att miljarder sparas.

Kommunikationen är väldigt viktig för att nå framgångsrika projekt, vilket resulterar i att upphandlingsformen inte är helt oväsentlig. Samverkan och partneringprojekt är exempel på upphandlingsformer som bidrar till en god kommunikation och öppenhet i projekt. Tillsammans med BIM antas projekten komma väldigt långt gällande kommunikationen men det finns ytterligare alternativa upphandlingsformer som exempelvis IPD som kan effektivisera processerna ytterligare med hjälp av BIM.

En slutsats är att potentialen finns i byggbranschen till att ställa om till en mer digital bransch men att det finns ett mindre intresse från projektörernas eller företagens sida. Bra modeller leder till bättre kontroll av tids-, kostnads-, kvalitets- och hållbarhetsstyrning och större möjlighet finns till att genomföra analyser som kan jämföra resultat som går snabbare och blir billigare med bättre kvalitet och med ett minskat koldioxidutsläpp. Makten ligger därför till stor del på företagen och projektörerna när det gäller utvecklingen av digitaliseringen i byggbranschen.

Effektiva processer uppnås även med produktiva möten som har god kvalitet med en bra agenda. Det är inte kvantiteten av möten som räknas utan dess kvalitet. Att gå mot ett arbetssätt som VDC (Virtual Design and Construction) med en mindre projektgrupp är att rekommendera, samt att fokusera på ett projekt i taget.

En slutsats som kan dras gällande att hantera underskattningen av slutkostnaden i megaprojekt, rekommenderas det att fokus läggs på en tidig och tydlig kravställning samt en bättre riskhantering. Att satsa på fler pilotprojekt och kunskapsåterföring är att föredra.

De olika dimensionerna inom BIM kan på så sätt vara de samlade skeendena för att gå i rätt riktning genom att knyta ihop processerna i byggprojekt. En slutsats är att digitaliseringen är här för att stanna och det gäller att företagen i branschen hoppar på tåget nu, för att
kunna leva upp till morgondagens krav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Caroline LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20182
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
BIM, Building Information Management, Informationshantering, Kravställning, Projektering, Projekteringsledning, VDC, Megaprojekt, Effektivisering, Nytta
publication/series
TVBP
report number
18/5574-SE
language
Swedish
id
8963303
date added to LUP
2018-11-20 14:49:21
date last changed
2018-11-20 14:49:21
@misc{8963303,
 abstract   = {Title: Design management with the support by BIM

Author: Caroline Gustafsson, Master of Science in Civil Engineering, Faculty of Engineering, Lund University

Supervisor: Stefan Olander, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University

Examiner: Radhlinah Aulin, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University

Purpose: The purpose is to examine/review the benefits of BIM and how they can be achieved in/during the design phase through digitalization in the construction industry. Furthermore, it is investigated how the
design management and BIM coordination differ between the selected fall projects.

Problem formulation:
- Analyze what support the design management has with the help of digital tools such as BIM.
- What BIM benefits are relevant to today’s skills and tools?
- How will BIM be used during the design phase to make the design more effective?

Method: The research strategy is a case study where two case projects have been studied. The study is a qualitative method with an inductive research approach. A pilot study was conducted with unstructured interviews, which led into the literature study. The summary result has in turn been the basis for the main study, for the interviews in the two case projects. The interviews were conducted as semi structured interviews, where the template formed the basis of the
interviews, which were designed for each occasion. The results of the pre-, literature-and main study were finally analyzed and then compiled in a conclusion.

Conclusion: A conclusion that can be drawn in the study is that BIM is not only a digital tool with models in 3D, but a modern working method with a focus on information management, which is a central part of
digitalization in the construction industry. The main purpose of BIM is to make the entire construction process more efficient through simpler processes where all information is collected in one place. The earlier correct claim is formulated, the more useful BIM can
generate for the construction project. Digital conversion in the construction industry can save billions.

Communication is very important for achieving successful projects, which means that the procurement method is not entirely insignificant. Collaboration and partner projects are examples of procurement that contribute to good communication and openness in projects. Together with BIM, the projects are assumed to come very far in communication, but there are additional alternative procurement methods, such as IPD, which can further streamline processes using BIM.

One conclusion is that the potential exists in the construction industry to switch to a more digital industry, but there is less interest from the designers or companies. Good models lead to better control of time-, cost-, quality- and sustainability management, and more opportunities are available to carry out analyzes that compare results that are faster and cheaper with better quality and reduced carbon dioxide emissions. The power is therefore largely on business and designers in the development of digitalization in the construction industry.

Effective processes are also achieved with productive meetings that have good quality with a good agenda. It is not the quantity of meetings that count but its quality. Towards a working approach like VDC (Virtual Design and Construction) with a smaller project group is to recommend, as well as focus on one project at a time.

A conclusion that can be taken to deal with the underestimation of the final cost in megaprojects recommends focusing on early and clear claims as well as better risk management. To bet on more pilot projects and knowledge feedback is preferable.

The different dimensions within BIM can thus be the combined happenings to move in the right direction by joining the processes in construction projects. One conclusion is that digitalization is here to stay, and it’s all about that companies in the industry are jumping on the train now, in order to live up to tomorrow’s requirements.},
 author    = {Gustavsson, Caroline},
 keyword   = {BIM,Building Information Management,Informationshantering,Kravställning,Projektering,Projekteringsledning,VDC,Megaprojekt,Effektivisering,Nytta},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Projekteringsledning med stöd av BIM},
 year     = {2018},
}