Advanced

Bevisbördans fördelning i dispositiva tvistemål - Hur förhåller sig rättstillämpningen till rättssäkerhetskravet?

Söderberg, Pontus LU (2018) LAGF03 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Osäkerhet över ett rättsfaktums existens kan lösas genom att en av parterna i en rättegång åläggs bevisbördan för detta faktum. Den svenska lagstiftaren har i de flesta fall överlämnat åt domstolarna att lösa bevisbördefrågan. I doktrin och praxis har det därför utvecklats olika teorier om hur bevisbördefrågan ska lösas. Eftersom bevisbördans placering kan bli avgörande för utgången i målet är det viktigt att bevisbördans placering sker i enlighet med rättssäkerhetskravet.

En definition av rättsäkerhetsbegreppet skiljer mellan formell och materiell rättssäkerhet. Formell rättssäkerhet innefattar ett förutsebarhetskrav, medan materiell rättssäkerhet innebär att rättskipning baseras på en förnuftig avvägning mellan förutsebarhet och andra... (More)
Osäkerhet över ett rättsfaktums existens kan lösas genom att en av parterna i en rättegång åläggs bevisbördan för detta faktum. Den svenska lagstiftaren har i de flesta fall överlämnat åt domstolarna att lösa bevisbördefrågan. I doktrin och praxis har det därför utvecklats olika teorier om hur bevisbördefrågan ska lösas. Eftersom bevisbördans placering kan bli avgörande för utgången i målet är det viktigt att bevisbördans placering sker i enlighet med rättssäkerhetskravet.

En definition av rättsäkerhetsbegreppet skiljer mellan formell och materiell rättssäkerhet. Formell rättssäkerhet innefattar ett förutsebarhetskrav, medan materiell rättssäkerhet innebär att rättskipning baseras på en förnuftig avvägning mellan förutsebarhet och andra etiska värden. Ett sådant etiskt värde är möjligheten att skapa rättvisa avgöranden, vilket bl.a. kan uppnås genom flexibla rättsregler som ökar domstolarnas handlingsutrymme.

De mest framträdande teorierna inom svensk rätt är bevissäkringsteorin, den materiella teorin och sannolikhetsteorin. Bevissäkringsteorin förespråkar att bevisbördan placeras på den part som har haft bäst möjligheter att säkra bevisning. Den materiella teorin innebär att bevisbördan ska fördelas så att den materiella regelns ändamål får genomslagskraft i samhällslivet. Syftet med sannolikhetsteorin är att bevisbördan placeras så att sannolikheten för en materiellt riktig dom blir så stor som möjligt.

Hur bevisbörderegler bör utformas är ett komplext ämne. Den svenska rättstillämpningen får dock anses uppfylla rättssäkerhetskravet. Domstolarnas hantering av bevisbördefrågan i oreglerade fall kan inte anses vara godtycklig. Att parterna inte med full säkerhet kan veta vem som kommer bära bevisbördan för ett visst rättsfaktum när rättegången inleds är ett pris man måste acceptera för att domstolarna ska ha en möjlighet att komma fram till rättvisa avgöranden i de enskilda fallen. (Less)
Abstract
Uncertainty over a dispositive fact can be solved by placing the burden of proof on one of the parties in the trial. In most cases, the Swedish legislature has handed over to the courts to resolve the burden of proof issue. In the doctrine and court practice, various theories have therefore been developed on how to solve the burden of proof issue. Since the placement of the burden of proof can be decisive for the outcome, it is important that the placement of the burden of proof is done in accordance with the rule of law.

One definition of the rule of law distinguishes between formal and material rule of law. Formal rule of law includes a predictability requirement, while material rule of law means that adjudication is based on a... (More)
Uncertainty over a dispositive fact can be solved by placing the burden of proof on one of the parties in the trial. In most cases, the Swedish legislature has handed over to the courts to resolve the burden of proof issue. In the doctrine and court practice, various theories have therefore been developed on how to solve the burden of proof issue. Since the placement of the burden of proof can be decisive for the outcome, it is important that the placement of the burden of proof is done in accordance with the rule of law.

One definition of the rule of law distinguishes between formal and material rule of law. Formal rule of law includes a predictability requirement, while material rule of law means that adjudication is based on a reasonable balance between predictability and other ethical values. Such an ethical value is the opportunity to create fair decisions, which can be achieved through flexible legal rules that increase the courts room for maneuver.

The most prominent theories in Swedish law are the evidence assurance theory, the material theory and the probability theory. The evidence assurance theory advocates that the burden of proof be placed on the party that has had the best opportunities to secure evidence. The material theory implies that the burden of proof should be distributed so that the purpose of the material rule will have an impact on social life. The purpose of the probability theory is that the burden of proof should be placed so that the probability of a materially correct judgment becomes as large as possible.

How the rules on burden of proof should be designed is a complex subject. However, the Swedish adjudication may be considered to fulfill the rule of law. The courts' practice cannot be considered arbitrary. The fact that the parties cannot fully know who will bear the burden of proof when the trial is initiated is a price that must be accepted in order for the courts to have an opportunity to reach fair decisions in the individual cases. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderberg, Pontus LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, civil procedure, bevisbörda, rättssäkerhet
language
Swedish
id
8965041
date added to LUP
2019-03-10 13:49:41
date last changed
2019-03-10 13:49:41
@misc{8965041,
 abstract   = {Uncertainty over a dispositive fact can be solved by placing the burden of proof on one of the parties in the trial. In most cases, the Swedish legislature has handed over to the courts to resolve the burden of proof issue. In the doctrine and court practice, various theories have therefore been developed on how to solve the burden of proof issue. Since the placement of the burden of proof can be decisive for the outcome, it is important that the placement of the burden of proof is done in accordance with the rule of law. 

One definition of the rule of law distinguishes between formal and material rule of law. Formal rule of law includes a predictability requirement, while material rule of law means that adjudication is based on a reasonable balance between predictability and other ethical values. Such an ethical value is the opportunity to create fair decisions, which can be achieved through flexible legal rules that increase the courts room for maneuver.

The most prominent theories in Swedish law are the evidence assurance theory, the material theory and the probability theory. The evidence assurance theory advocates that the burden of proof be placed on the party that has had the best opportunities to secure evidence. The material theory implies that the burden of proof should be distributed so that the purpose of the material rule will have an impact on social life. The purpose of the probability theory is that the burden of proof should be placed so that the probability of a materially correct judgment becomes as large as possible.

How the rules on burden of proof should be designed is a complex subject. However, the Swedish adjudication may be considered to fulfill the rule of law. The courts' practice cannot be considered arbitrary. The fact that the parties cannot fully know who will bear the burden of proof when the trial is initiated is a price that must be accepted in order for the courts to have an opportunity to reach fair decisions in the individual cases.},
 author    = {Söderberg, Pontus},
 keyword   = {processrätt,civil procedure,bevisbörda,rättssäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bevisbördans fördelning i dispositiva tvistemål - Hur förhåller sig rättstillämpningen till rättssäkerhetskravet?},
 year     = {2018},
}