Advanced

Insiderinformation – En utredning av begreppets definition i artikel 7 MAR och dess förenlighet med förordningens bakomliggande syften

Reutercrona, Sophia LU (2018) JURM02 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
On 3 July 2016, Regulation (EU) No 596/2015 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse, market abuse regulation (MAR), entered into force. MAR has been criticized due to its allegedly vague provisions and for straining issuers with extensive administration in order for them to comply with the regulation.

This essay aims to investigate the definition of inside information in art. 7 MAR. It is essential for economic actors, marketplaces, authorities and courts that there is no ambiguity regarding the concept of inside information. Additionally the aim is to investigate whether the definition of inside information is formulated and interpreted in such a way that it contributes to achieving the overall... (More)
On 3 July 2016, Regulation (EU) No 596/2015 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse, market abuse regulation (MAR), entered into force. MAR has been criticized due to its allegedly vague provisions and for straining issuers with extensive administration in order for them to comply with the regulation.

This essay aims to investigate the definition of inside information in art. 7 MAR. It is essential for economic actors, marketplaces, authorities and courts that there is no ambiguity regarding the concept of inside information. Additionally the aim is to investigate whether the definition of inside information is formulated and interpreted in such a way that it contributes to achieving the overall goals and objectives of MAR.

The concept of inside information is pivotal to the regulation. It constitutes an important basis for the other provisions in MAR, such as the prohibition of insider dealing and of unlawful disclosure of inside information, public disclosure requirements and provisions regarding insider lists. Administrative measures and criminal sanctions ensure compliance.

The market abuse regulation aims to achieve an efficient and transparent market in which the public has confidence, which in turn is prerequisite for economic growth and wealth. It also aims at establishing a more uniform framework within the EU and to provide more legal certainty and less regulatory complexity for market participants through a closer definition of inside information. Market abuse harms the public confidence in securities and prevents market transparency, which is a prerequisite for trading for all economic actors and ensuring accurate pricing. Therefore, MAR contains an insider dealing prohibition as well as a public disclosure obligation for issuers.

The definition of inside information consists of 4 elements. Each element requires careful consideration. The elements that have resulted in animated discussions and that require the most deliberate considerations by courts are the “precise nature” of that information and “the significance of its potential effect” on the prices of the financial instruments. Hypothetical assessments are required and there is a lack of guidance on how the elements are to be interpreted. Neither does this contribute to the uniform application nor to the legal certainty that the EU intended. However, the definition of inside information has been formulated and interpreted by the European Court of Justice in a way that creates efficiency and transparency in the securities market. The definition ensures a balance between the scope of the insider trading prohibition and the public disclosure provisions. However, some difficulties of interpretations remain and there is a need of further guidance from the EU. (Less)
Abstract (Swedish)
Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2015 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk, marknadsmissbruksförordningen (MAR), i kraft. MAR har mötts av en del kritik i form av att den påståtts vara svårtolkad och medför omfattande administrativa krav för emittenter vars värdepapper är upptagna till handel för allmänheten.

Syftet med denna uppsats är att utreda definitionen av insiderinformation i art. 7 MAR. Det är nämligen väsentligt för både marknadsaktörer, marknadsplatser, myndigheter och domstolar att det inte råder tvivel om vad som menas med insiderinformation. Syftet med denna uppsats är vidare att ta reda på om definitionen av insiderinformation är formulerad och kan tolkas på så sätt att den... (More)
Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2015 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk, marknadsmissbruksförordningen (MAR), i kraft. MAR har mötts av en del kritik i form av att den påståtts vara svårtolkad och medför omfattande administrativa krav för emittenter vars värdepapper är upptagna till handel för allmänheten.

Syftet med denna uppsats är att utreda definitionen av insiderinformation i art. 7 MAR. Det är nämligen väsentligt för både marknadsaktörer, marknadsplatser, myndigheter och domstolar att det inte råder tvivel om vad som menas med insiderinformation. Syftet med denna uppsats är vidare att ta reda på om definitionen av insiderinformation är formulerad och kan tolkas på så sätt att den verkar för att MARs övergripande mål och syften uppnås.

Insiderinformation utgör ett centralt begrepp i förordningen. Det utgör en viktig del för tillämpningen av övriga bestämmelser i förordningen, såsom reglerna om förbud mot insiderhandel, förbud att röja insiderinformation,
offentliggörandereglerna samt insiderförteckningar. Administrativa och straffrättsliga sanktioner är knutna till reglerna.

Marknadsmissbruksregelverket avser att uppnå en effektiv och öppen marknad som har allmänhetens förtroende, vilket i sin tur är en förutsättning för en god samhällsekonomi. Andra syften är att skapa enhetlighet inom EU samt att förbättra rättssäkerheten och förenkla lagstiftningen för marknadsaktörer genom en mer detaljerad förklaring av definitionen av insiderinformation. Marknadsmissbruk har ansetts skada förtroendet för marknaden och hindra den öppenhet på marknaden, som är en förutsättning för handel och korrekt prisbildning. MAR förbjuder därför insiderhandel och ålägger emittenter på värdepappersmarknaden att offentliggöra insiderinformation.

Definitionen av insiderinformation består av 4 element. Inom ramen för varje element är det nödvändigt att göra bedömningar kring hur vaga ord och rekvisit ska förstås. De element som i litteraturen gett upphov till livligast diskussion och som kräver detaljerade överväganden av domstolar är elementen som innebär att informationen ska vara av ”specifik natur” och ha en ”väsentlig inverkan på priset” på finansiella instrument. Här görs hypotetiska bedömningar och i mångt och mycket saknas vägledning kring hur elementen ska tolkas. Detta bidrar varken till den enhetliga tillämpning eller till den rättssäkerhet som EU avsett med regelverket. Däremot har definitionen av insiderinformation formulerats och tolkats av EU-domstolen på ett sätt som skapar effektivitet och öppenhet på värdepappersmarknaden. Definitionen medför en avvägning mellan tillämpningsområdet för insiderhandelsförbudet och offentliggörandereglerna. Dock kvarstår tolkningssvårigheter och behov av ytterligare vägledning från EU finns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Reutercrona, Sophia LU
supervisor
organization
alternative title
Inside information – An investigation of the definition of the concept in article 7 MAR and its compatibility with the underlying objectives of the regulation
course
JURM02 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, EU-rätt, kapitalmarknadsrätt, insiderinformation, MAR, marknadsmissbruksförordning.
language
Swedish
id
8965343
date added to LUP
2019-01-28 12:42:51
date last changed
2019-01-28 12:42:51
@misc{8965343,
 abstract   = {On 3 July 2016, Regulation (EU) No 596/2015 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse, market abuse regulation (MAR), entered into force. MAR has been criticized due to its allegedly vague provisions and for straining issuers with extensive administration in order for them to comply with the regulation. 

This essay aims to investigate the definition of inside information in art. 7 MAR. It is essential for economic actors, marketplaces, authorities and courts that there is no ambiguity regarding the concept of inside information. Additionally the aim is to investigate whether the definition of inside information is formulated and interpreted in such a way that it contributes to achieving the overall goals and objectives of MAR. 

The concept of inside information is pivotal to the regulation. It constitutes an important basis for the other provisions in MAR, such as the prohibition of insider dealing and of unlawful disclosure of inside information, public disclosure requirements and provisions regarding insider lists. Administrative measures and criminal sanctions ensure compliance. 

The market abuse regulation aims to achieve an efficient and transparent market in which the public has confidence, which in turn is prerequisite for economic growth and wealth. It also aims at establishing a more uniform framework within the EU and to provide more legal certainty and less regulatory complexity for market participants through a closer definition of inside information. Market abuse harms the public confidence in securities and prevents market transparency, which is a prerequisite for trading for all economic actors and ensuring accurate pricing. Therefore, MAR contains an insider dealing prohibition as well as a public disclosure obligation for issuers. 

The definition of inside information consists of 4 elements. Each element requires careful consideration. The elements that have resulted in animated discussions and that require the most deliberate considerations by courts are the “precise nature” of that information and “the significance of its potential effect” on the prices of the financial instruments. Hypothetical assessments are required and there is a lack of guidance on how the elements are to be interpreted. Neither does this contribute to the uniform application nor to the legal certainty that the EU intended. However, the definition of inside information has been formulated and interpreted by the European Court of Justice in a way that creates efficiency and transparency in the securities market. The definition ensures a balance between the scope of the insider trading prohibition and the public disclosure provisions. However, some difficulties of interpretations remain and there is a need of further guidance from the EU.},
 author    = {Reutercrona, Sophia},
 keyword   = {Associationsrätt,EU-rätt,kapitalmarknadsrätt,insiderinformation,MAR,marknadsmissbruksförordning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Insiderinformation – En utredning av begreppets definition i artikel 7 MAR och dess förenlighet med förordningens bakomliggande syften},
 year     = {2018},
}