Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnen utan blåmärken - När våldet inte lämnar synliga spår

Seth, Johanna LU (2018) LAGF03 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Barnagaförbudet i svensk rätt innebär ett absolut skydd för barn att leva ett liv fritt från övergrepp. Förbudet präglas av principen om barnets bästa. Barnagaförbudet innebär däremot inte att alla typer av övergrepp mot barn är sanktionerade med straff. En grupp som riskerar att falla utanför svensk straffbestämmelse är de barn som utsätts för våld i hemmet utan att det lämnar synliga spår. Brottet misshandel syftar till att straffa de som förgripit sig på annan genom våld. Anledningen till att inte alla våldsformer omfattas av bestämmelsen följer av dess smärtrekvisit. För att våld mot barn ska bli straffbart som misshandel ska krav på lidandets intensitet och varaktighet vara uppfyllda.

Den 1 januari 2020 kommer FN:s Barnkonvention... (More)
Barnagaförbudet i svensk rätt innebär ett absolut skydd för barn att leva ett liv fritt från övergrepp. Förbudet präglas av principen om barnets bästa. Barnagaförbudet innebär däremot inte att alla typer av övergrepp mot barn är sanktionerade med straff. En grupp som riskerar att falla utanför svensk straffbestämmelse är de barn som utsätts för våld i hemmet utan att det lämnar synliga spår. Brottet misshandel syftar till att straffa de som förgripit sig på annan genom våld. Anledningen till att inte alla våldsformer omfattas av bestämmelsen följer av dess smärtrekvisit. För att våld mot barn ska bli straffbart som misshandel ska krav på lidandets intensitet och varaktighet vara uppfyllda.

Den 1 januari 2020 kommer FN:s Barnkonvention att inkorporeras i svensk lag. Internationella stadganden kommer då att kunna tillämpas som likställda med nationell lag. Barnkonventionen föreskriver hur barn ska skyddas mot alla former av våld, en förpliktelse som ger uttryck för barnperspektivet. SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag gavs i uppgift att kartlägga hur svensk rätt förhåller sig till Barnkonventionen samt vilken betydelse en inkorporering kan tänkas få i praktiken. Kartläggning har visat på hur våldsutsatta barn utan synliga spår lätt åsidosätts i rättsprocessen. Bristande strafflag och särbehandling av barn som målsägande begränsar barnperspektivet.

Den här uppsatsen har undersökt det skydd svensk rätt ger våldsutsatta barn som lämnas utan synliga spår. Detta med syftet att utreda huruvida svensk rätt verkligen speglar den folkrättsliga förpliktelsen att skydda barn mot allt våld när det finns en grupp som är nästintill hjälplösa som brottsoffer. Frågan har besvarats i ljuset av kommande inkorporering av Barnkonventionen och en analys har förts utifrån ett barnperspektiv. Slutligen har uppsatsen landat i att barns skyddsvärde inte är absolut i svensk rätt och därmed inte förenligt med Barnkonventionen. (Less)
Abstract
The Swedish law against child violence implies an absolute prevention for children against abuse. The best interest of the child is paramount in the law. However, all forms of violence against children are not subject to criminal liability. This includes children that are subject to domestic violence in other forms than physical abuse. The offense of abuse against a child according to Swedish law, is aimed at those who offend others through violence. A certain degree of intensity and duration of suffering must be fulfilled for the abuse to result in criminal penalties. Therefore, some forms of child abuse will not lead to criminal liability.

The UN Convention on the Rights of the Child will be incorporated into Swedish law on 1 January... (More)
The Swedish law against child violence implies an absolute prevention for children against abuse. The best interest of the child is paramount in the law. However, all forms of violence against children are not subject to criminal liability. This includes children that are subject to domestic violence in other forms than physical abuse. The offense of abuse against a child according to Swedish law, is aimed at those who offend others through violence. A certain degree of intensity and duration of suffering must be fulfilled for the abuse to result in criminal penalties. Therefore, some forms of child abuse will not lead to criminal liability.

The UN Convention on the Rights of the Child will be incorporated into Swedish law on 1 January 2020. The Convention stipulates that children should be protected against all forms of violence and regulates this from the child’s perspective. SOU 2016:19 ‘The Convention on the Rights of the Child becomes Swedish law’ examines how Swedish law relates to The Convention and what practical effects the incorporation could result in. The investigation has illustrated how children exposed to violence without visible scars, are more often disregarded in the legal process than children suffering from other forms of abuse. From the child’s perspective, the lack of punishment and special treatment of children as the injured party limits the child’s rights.

This paper aimed to investigate in what way Swedish law protects children who are subject to abuse without visible scars. The purpose was to examine if Swedish law reflects the international obligation to prevent all forms of child abuse, considering that children suffering other forms of abuse than visible forms are often not subject to the same sense of justice as children suffering from visible abuse. The question was answered with regards to the incorporation of The Convention and was analyzed from a child rights perspective. Finally, this paper concluded that the protection for children in Swedish law is not consistent with The Convention on the Rights of the Child. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Seth, Johanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Barnkonventionen, Barn, Våld, Misshandel, Barnmisshandel, Smärtrekvisit, Brottsbalken
language
Swedish
id
8965507
date added to LUP
2019-02-12 14:54:31
date last changed
2019-02-12 14:54:31
@misc{8965507,
 abstract   = {{The Swedish law against child violence implies an absolute prevention for children against abuse. The best interest of the child is paramount in the law. However, all forms of violence against children are not subject to criminal liability. This includes children that are subject to domestic violence in other forms than physical abuse. The offense of abuse against a child according to Swedish law, is aimed at those who offend others through violence. A certain degree of intensity and duration of suffering must be fulfilled for the abuse to result in criminal penalties. Therefore, some forms of child abuse will not lead to criminal liability. 

The UN Convention on the Rights of the Child will be incorporated into Swedish law on 1 January 2020. The Convention stipulates that children should be protected against all forms of violence and regulates this from the child’s perspective. SOU 2016:19 ‘The Convention on the Rights of the Child becomes Swedish law’ examines how Swedish law relates to The Convention and what practical effects the incorporation could result in. The investigation has illustrated how children exposed to violence without visible scars, are more often disregarded in the legal process than children suffering from other forms of abuse. From the child’s perspective, the lack of punishment and special treatment of children as the injured party limits the child’s rights.

This paper aimed to investigate in what way Swedish law protects children who are subject to abuse without visible scars. The purpose was to examine if Swedish law reflects the international obligation to prevent all forms of child abuse, considering that children suffering other forms of abuse than visible forms are often not subject to the same sense of justice as children suffering from visible abuse. The question was answered with regards to the incorporation of The Convention and was analyzed from a child rights perspective. Finally, this paper concluded that the protection for children in Swedish law is not consistent with The Convention on the Rights of the Child.}},
 author    = {{Seth, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnen utan blåmärken - När våldet inte lämnar synliga spår}},
 year     = {{2018}},
}