Advanced

Är tolkningsläran rättvis? - Med fokus på försäkringsavtal

Gustafsson, Mattias LU (2018) LAGF03 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att systematisera tolkningsläran för försäkringsavtal. Detta för att undersöka om det går att tolka försäkringsavtal på ett enhetligt sätt samt vilka för- respektive nackdelar det kan finnas med en enhetlig tolkningslära. Vidare syftar uppsatsen till att utreda huruvida tolkningsläran är rättvis, under ett synsätt, att tolkningsläran är ett sätt att uppnå rättvisa.

Tolkning av avtal i allmänhet har likheter med tolkning av försäkringsavtal. Tolkningsläran är dock omdiskuterad då en del författare hävdar att det inte går att finna någon tydlig struktur. I denna uppsats utreds vad ett försäkringsavtal är och hur de ingås. Vidare utreds vilka faktorer som har varit betydande vid tolkning av avtal, för att sedan... (More)
Syftet med denna uppsats är att systematisera tolkningsläran för försäkringsavtal. Detta för att undersöka om det går att tolka försäkringsavtal på ett enhetligt sätt samt vilka för- respektive nackdelar det kan finnas med en enhetlig tolkningslära. Vidare syftar uppsatsen till att utreda huruvida tolkningsläran är rättvis, under ett synsätt, att tolkningsläran är ett sätt att uppnå rättvisa.

Tolkning av avtal i allmänhet har likheter med tolkning av försäkringsavtal. Tolkningsläran är dock omdiskuterad då en del författare hävdar att det inte går att finna någon tydlig struktur. I denna uppsats utreds vad ett försäkringsavtal är och hur de ingås. Vidare utreds vilka faktorer som har varit betydande vid tolkning av avtal, för att sedan passa in dem på tolkning av försäkringsavtal. Med början i NJA 2001 s. 750, som gav ett principiellt uttalande om vilka faktorer som kan ha betydelse vid tolkning av försäkringsavtal, behandlas sedan en del efterföljande praxis där några justeringar kan identifieras. Uppsatsens slutsatser om tolkningsläran är att subjektiv tolkning har primär betydelse på området, när den kan göras. Om inte den subjektiva tolkningen ger resultat, går man vidare till en objektiv tolkning. Den objektiva tolkningen är svår att strukturera, eftersom den objektiva tolkningen sammansmälter. Som ett tredje steg i tolkningsläran kan oklarhetsregeln bli betydelsefull, subsidiär till den övriga tolkningen.

Det finns dels formell rättvisa, att lika fall ska behandlas lika, dels materiell rättvisa, vad som är rättvist i varje enskilt fall. Det sistnämnda råder det delade meningar om varför olika synsätt presenteras. Tolkningstvisterna behandlas utifrån samma tolkningslära vilket gör att lika fall behandlas likvärdigt. I och med att tolkningsläran är flexibel, lämnar det dock utrymme för en bedömning i det enskilda fallet. Det görs också en distinktion mellan dels subjektiv rättvisa (en rättviseuppfattning), dels objektiv rättvisa (en rättviseuppfattning flertalet är överens om). Slutsatsen är att utfallet av en tolkningstvist, efter att ha prövats i tre instanser med olika domare, enligt en flexibel tolkningslära, i möjligaste mån är objektivt rättvist.

Avslutningsvis finner jag harmoni mellan två olika synsätt på avtalets grund. Att ömsesidigt rättvis tolkning av försäkringsavtal inte nödvändigtvis behöver utesluta ekonomisk effektivitet. (Less)
Abstract
The aim of this paper is to establish and implement a framework for the systematic interpretation of insurance contracts. Specifically, this paper will try and establish a uniform means of interpreting an insurance contract, and identify and assess the negative and positive aspects associated with the adoption of such a system. Furthermore, this paper looks to investigate whether or not the interpretation of insurance contracts is just, when relying predominantly on the doctrine of interpretation as the guiding mechanism with which to achieve a just outcome.

Interpretation of contracts generally has similarities with interpretation of insurance contracts. The doctrine of interpretation is however, much-disputed, where some authors claim... (More)
The aim of this paper is to establish and implement a framework for the systematic interpretation of insurance contracts. Specifically, this paper will try and establish a uniform means of interpreting an insurance contract, and identify and assess the negative and positive aspects associated with the adoption of such a system. Furthermore, this paper looks to investigate whether or not the interpretation of insurance contracts is just, when relying predominantly on the doctrine of interpretation as the guiding mechanism with which to achieve a just outcome.

Interpretation of contracts generally has similarities with interpretation of insurance contracts. The doctrine of interpretation is however, much-disputed, where some authors claim that it is not possible to find a clear structure. In this paper it is described what an insurance contract is and the conclusion of them. Furthermore it is investigated which factors the Supreme Court has considered when interpreting contracts. Afterwards they are applied to the interpretation of insurance contracts. By starting with NJA 2001 s. 750, which gave a principled statement regarding which considerable factors there are for interpreting insurance contracts, this paper further discusses following case law where a few adjustments were made.

The implications of this paper regarding the doctrine of interpretation are: subjective interpretation is of primary significance, when it is possible to determine. If the subjective interpretation does not give any result, one should proceed to objective interpretation. The objective interpretation is difficult to structure because the objective interpretation overlap. Lastly, subsidiary to other interpretation factors, a general interpretation principle is applied, which interprets conditions in disadvantage to the author of the contract, if the condition remains ambiguos, also known as interpretation against the draftsman.

There are two types of justice. Formal and substantive justice. Most people agree that formal justice is that equal cases should be treated alike. But what substantive justice is, is much-disputed why different opinions is presented. The disputed interpretations is treated with the same doctrine, therefore they are treated alike. Because the doctrine of interpretation is flexible, there is room for an individual assesment why the outcome differs. A distinction between subjective and objective justice is made. The conclusion is that the outcome of a disputed interpretation, after it has been subject of trial in the Supreme Court, in any conceivable extent, is objectively just.

Lastly to discover is that mutual just interpretation of insurance contracts, not necessarily rule out economic efficiency. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Mattias LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Försäkringsrätt, avtalsrätt, allmän rättslära, tolkningsläran, rättvisa
language
Swedish
id
8965678
date added to LUP
2019-03-13 12:09:49
date last changed
2019-03-13 12:09:49
@misc{8965678,
 abstract   = {The aim of this paper is to establish and implement a framework for the systematic interpretation of insurance contracts. Specifically, this paper will try and establish a uniform means of interpreting an insurance contract, and identify and assess the negative and positive aspects associated with the adoption of such a system. Furthermore, this paper looks to investigate whether or not the interpretation of insurance contracts is just, when relying predominantly on the doctrine of interpretation as the guiding mechanism with which to achieve a just outcome.

Interpretation of contracts generally has similarities with interpretation of insurance contracts. The doctrine of interpretation is however, much-disputed, where some authors claim that it is not possible to find a clear structure. In this paper it is described what an insurance contract is and the conclusion of them. Furthermore it is investigated which factors the Supreme Court has considered when interpreting contracts. Afterwards they are applied to the interpretation of insurance contracts. By starting with NJA 2001 s. 750, which gave a principled statement regarding which considerable factors there are for interpreting insurance contracts, this paper further discusses following case law where a few adjustments were made.

The implications of this paper regarding the doctrine of interpretation are: subjective interpretation is of primary significance, when it is possible to determine. If the subjective interpretation does not give any result, one should proceed to objective interpretation. The objective interpretation is difficult to structure because the objective interpretation overlap. Lastly, subsidiary to other interpretation factors, a general interpretation principle is applied, which interprets conditions in disadvantage to the author of the contract, if the condition remains ambiguos, also known as interpretation against the draftsman.

There are two types of justice. Formal and substantive justice. Most people agree that formal justice is that equal cases should be treated alike. But what substantive justice is, is much-disputed why different opinions is presented. The disputed interpretations is treated with the same doctrine, therefore they are treated alike. Because the doctrine of interpretation is flexible, there is room for an individual assesment why the outcome differs. A distinction between subjective and objective justice is made. The conclusion is that the outcome of a disputed interpretation, after it has been subject of trial in the Supreme Court, in any conceivable extent, is objectively just.

Lastly to discover is that mutual just interpretation of insurance contracts, not necessarily rule out economic efficiency.},
 author    = {Gustafsson, Mattias},
 keyword   = {Försäkringsrätt,avtalsrätt,allmän rättslära,tolkningsläran,rättvisa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är tolkningsläran rättvis? - Med fokus på försäkringsavtal},
 year     = {2018},
}