Advanced

Den moderna musikens upphovsrättsliga skydd - Om digitaliseringens påverkan och gränsen mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk

Bosma, Ebba LU (2018) JURM02 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen behandlar det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk. Uppsatsen syftar till att utreda digitaliseringens påverkan av det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk samt att utreda var gränsen går upphovsrättsligt mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk. Artister och musiker inspireras ständigt av varandra men det är inte självklart var gränsen mellan inspiration och plagiat går. Digitaliseringen har dessutom medfört helt nya skapandeförutsättningar och distributionssätt för musik. Frågor om huruvida det är tillåtet att använda fragment av befintlig musik genom s.k. sampling har såldes uppstått.

Hela eller delar av musik omfattas av det upphovsrättsliga skyddet förutsatt att de... (More)
Den här uppsatsen behandlar det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk. Uppsatsen syftar till att utreda digitaliseringens påverkan av det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk samt att utreda var gränsen går upphovsrättsligt mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk. Artister och musiker inspireras ständigt av varandra men det är inte självklart var gränsen mellan inspiration och plagiat går. Digitaliseringen har dessutom medfört helt nya skapandeförutsättningar och distributionssätt för musik. Frågor om huruvida det är tillåtet att använda fragment av befintlig musik genom s.k. sampling har såldes uppstått.

Hela eller delar av musik omfattas av det upphovsrättsliga skyddet förutsatt att de uppfyller lagens krav på verk. Kravet på verk innebär en viss grad av originalitet. Kravet kan sägas vara ganska lågt ställt då även enkla och konventionella melodier har erkänts skydd. Ett visst sammanförande av de musikaliska elementen torde dock krävas för att det ska röra sig om ett upphovsrättsligt skyddat verk. Det kan dock konstateras att hela eller delar av musik även kan skyddas genom de närstående rättigheterna i inspelad form genom fonogrammet som sådant.

Var gränsen går mellan inspiration och plagiat är svårt att säga. Rörande musikaliska verk har HD bara meddelat ett avgörande på området från 2002. På området för bildkonst har HD dock under 2017 introducerat verkets mening som ny bedömningsfaktor vid gränsdragningen. Vilket utfall verkets mening som bedömningsfaktor får på musikaliska verk går dock inte med säkerhet att säga. Vid sampling av musikaliska verk tas en del av en befintlig ljudinspelning, ibland enbart enstaka fragment, och används i ett nytt musikaliskt verk. Frågan om huruvida sampling innebär plagiat och omfattas av fonogramproducentens ensamrätt prövas just nu av EU-domstolen.

Digitaliseringen har medfört att musik idag främst förmedlas i form av ljudupptagningar och sampling kan sägas utgöra en del av en kultur där det centrala är att skapa något nytt genom bearbetning av befintligt material. Det kan således ifrågasättas huruvida den upphovsrättsliga lagstiftningen i förhållande till musikaliska verk i tillräcklig utsträckning är anpassad till de skapandeförutsättningar och distributionssätt som råder för musik idag. (Less)
Abstract
This essay deals with the copyright protection of musical works. The essay aims to investigate the influence of digitalization on the copyright protection of musical works and to investigate the legal boundary between inspiration and plagiarism in relation to musical works. Artists and musicians are constantly inspired by each other, but it is not obvious where the legal boundary goes between inspiration and plagiarism. Digitalization has also led to new distribution methods and completely new ways of creating music. Questions about whether it is allowed to use fragments of existing music through so-called sampling have therefore arisen.

Music in its entirety or parts of music is covered by copyright protection provided that they... (More)
This essay deals with the copyright protection of musical works. The essay aims to investigate the influence of digitalization on the copyright protection of musical works and to investigate the legal boundary between inspiration and plagiarism in relation to musical works. Artists and musicians are constantly inspired by each other, but it is not obvious where the legal boundary goes between inspiration and plagiarism. Digitalization has also led to new distribution methods and completely new ways of creating music. Questions about whether it is allowed to use fragments of existing music through so-called sampling have therefore arisen.

Music in its entirety or parts of music is covered by copyright protection provided that they comply with the law’s requirement for works. The requirement for works involves a certain degree of originality. The requirement can be said to be quite low given that even simple and conventional music has been considered protected by copyright. Nevertheless, a certain compilation of the musical elements should be required in order for the music to be considered a work and thereby protected by copyright. However, the related rights can also protect music in its entirety or parts of music in recorded form through the phonogram as such.

It’s not clear where the legal boundary goes between inspiration and plagiarism in relation to musical works. The Swedish Supreme Court has only delivered one judgement regarding musical works in 2002. However, in the field of visual art, the Swedish Supreme Court delivered a judgement in 2017 introducing the work’s meaning as a delimiting factor in the assessment. What outcome this new assessment factor has on musical works is not certain to say. The European Court of Justice is currently examining the question of whether sampling constitutes plagiarism and is covered by the phonogram producer’s exclusive right.

A consequence of digitalization is that music today mainly is conveyed and distributed in the form of sound recordings. Sampling can be said to be a part of a culture where processing existing material to create something new is central. It can thus be questioned whether the copyright legislation in relation to musical works is sufficiently adapted to the new forms of creating music and distribution methods that prevail for music today. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bosma, Ebba LU
supervisor
organization
alternative title
The copyright protection of modern music - About the influence of digitalization and the legal boundary between inspiration and plagiarism in relation to musical works
course
JURM02 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
immaterialrätt, EU-rätt, förmögenhetsrätt, upphovsrätt
language
Swedish
id
8965689
date added to LUP
2019-01-28 11:37:56
date last changed
2019-01-28 11:37:56
@misc{8965689,
 abstract   = {This essay deals with the copyright protection of musical works. The essay aims to investigate the influence of digitalization on the copyright protection of musical works and to investigate the legal boundary between inspiration and plagiarism in relation to musical works. Artists and musicians are constantly inspired by each other, but it is not obvious where the legal boundary goes between inspiration and plagiarism. Digitalization has also led to new distribution methods and completely new ways of creating music. Questions about whether it is allowed to use fragments of existing music through so-called sampling have therefore arisen. 

Music in its entirety or parts of music is covered by copyright protection provided that they comply with the law’s requirement for works. The requirement for works involves a certain degree of originality. The requirement can be said to be quite low given that even simple and conventional music has been considered protected by copyright. Nevertheless, a certain compilation of the musical elements should be required in order for the music to be considered a work and thereby protected by copyright. However, the related rights can also protect music in its entirety or parts of music in recorded form through the phonogram as such. 

It’s not clear where the legal boundary goes between inspiration and plagiarism in relation to musical works. The Swedish Supreme Court has only delivered one judgement regarding musical works in 2002. However, in the field of visual art, the Swedish Supreme Court delivered a judgement in 2017 introducing the work’s meaning as a delimiting factor in the assessment. What outcome this new assessment factor has on musical works is not certain to say. The European Court of Justice is currently examining the question of whether sampling constitutes plagiarism and is covered by the phonogram producer’s exclusive right. 

A consequence of digitalization is that music today mainly is conveyed and distributed in the form of sound recordings. Sampling can be said to be a part of a culture where processing existing material to create something new is central. It can thus be questioned whether the copyright legislation in relation to musical works is sufficiently adapted to the new forms of creating music and distribution methods that prevail for music today.},
 author    = {Bosma, Ebba},
 keyword   = {immaterialrätt,EU-rätt,förmögenhetsrätt,upphovsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den moderna musikens upphovsrättsliga skydd - Om digitaliseringens påverkan och gränsen mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk},
 year     = {2018},
}