Advanced

Lön för mödan? - En utredning av mellanhänders rättsliga ansvar för upphovsrättsligt skyddat innehåll på internet och det nya direktivförslaget från EU

Ravelli, Emelie LU (2018) JURM02 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Inspirationen till förevarande arbete kommer från de EU-rättsliga organens ambivalens kring det förestående direktivförslaget, ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden” som röstades igenom i EU-parlamentet i september 2018. Direktivförslaget innehåller en artikel som reglerar ansvaret för stora plattformsleverantörer som lagrar och tillgängliggör upphovsrättsligt skyddat innehåll. Syftet med förevarande arbete är huvudsakligen att undersöka problematiken kring den upphovsrättsliga regleringen på internet med fokus på mellanhänder som lagrar och tillgängliggör upphovsrättsligt skyddat innehåll samt att analysera huruvida artikel 13 är förenlig med nämnda reglering. Jag har formulerat... (More)
Inspirationen till förevarande arbete kommer från de EU-rättsliga organens ambivalens kring det förestående direktivförslaget, ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden” som röstades igenom i EU-parlamentet i september 2018. Direktivförslaget innehåller en artikel som reglerar ansvaret för stora plattformsleverantörer som lagrar och tillgängliggör upphovsrättsligt skyddat innehåll. Syftet med förevarande arbete är huvudsakligen att undersöka problematiken kring den upphovsrättsliga regleringen på internet med fokus på mellanhänder som lagrar och tillgängliggör upphovsrättsligt skyddat innehåll samt att analysera huruvida artikel 13 är förenlig med nämnda reglering. Jag har formulerat två frågeställningar för att uppfylla nämnda syfte, dels frågan om hur regleringen av upphovsrätter ser ut på internet för mellanhänder som lagrar skyddat material, dels frågan om artikel 13 i direktivförslaget är förenlig med nuvarande lagstiftning.

Jag har använt mig av ett kritiskt och rättspolitiskt perspektiv vid författandet av detta arbete. Jag har valt att fokusera på artikel 13 i direktivförslaget och därmed valt att bortse från övriga bestämmelserna i direktivförslaget. Arbetet är författat med en traditionell rättsdogmatiskt metod genom beskrivning och tolkning av de allmän accepterade rättskällorna. Forskningsläget avseende förevarande arbetes ämne är relativt outvecklat. Direktivförslaget har, av tidsmässiga skäl, inte diskuterats nämnvärt i doktrin då det lades fram av kommissionen för första gången 2016. Det har dock diskuterats i artiklar och i juridiska tidskrifter. Vid författandet av arbetet har lagtext och doktrin använts för att redogöra för upphovsrättslagstiftningen. För mellanhänders rättsliga ansvar för upphovsrättsligt skyddat innehåll och direktivförslagets förväntade effekter har artiklar från juridiska tidskrifter använts i större omfattning.

I bakgrunden till arbetet följer en kort genomgång av den digitala upphovsrättens frammarsch. Upphovsrätten bygger på en ensamrättsmodell som inte har åldrats väl med hänsyn till utvecklingen av informationsteknologin. Som framgår av redogörelsen av såväl upphovsrättslagstiftningen som regleringen av mellanhänders rättsliga ansvar för olagligt material så finns ett växande anpassningsbehov av gällande lagstiftning. Förekomsten av upphovsrättsligt skyddat material har ansetts vara särskilt stor på interaktiva webbtjänster där användarna av tjänsten laddar upp material. Med anledning av det har EU-kommissionen lagt fram direktivförslaget ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden” som genom dess artikel 13 ämnar reglera ansvaret för stora plattformsleverantörer. Syftet med direktivet är skapa incitament för innehavare av stora plattformar att ingå avtal med rättsinnehavare och att uppmana till dialog avseende förekommande utnyttjanden av rättsinnehavarens innehåll, bl.a. genom införande av effektiv teknik. Åtgärderna som föreskrivs i direktivförslaget förväntas enligt kommissionen leda till en välfungerande marknadsplats för upphovsrätt.

Direktivförslaget har kritiserats av såväl EU-parlamentariker som verksamma jurister. Det finns en oro kring den sortens effektiv teknik, innehållsigenkänningsteknik, som nämns som ett exempel på åtgärder i artikel 13 i direktivförslaget. Oron är sprungen ur risken för att tillämpningen av innehållsigenkänningsteknik kan innebära att lagligt material sorteras bort. Verksamma jurister har i artiklar för juridiska tidskrifter ifrågasatt direktivförslagets förenlighet med det EU-rättsliga övervakningsförbudet i e-handelsdirektivet (implementerat i e-handelslagen). Med hänsyn till användningen av innehållsigenkänningsteknik menar de att det rör sig om en otillåten systematisk övervakning. Slutsatsen som kan dras av förevarande arbete är att kritiken inte är obefogad, men något överflödig med hänsyn till direktivförslagets utformning och ordalydelse. Direktivförslagets åtgärder avser lämplig och proportionell teknik som ska tillämpas med hänsyn till den tekniska utvecklingen. Tillsammans med tidigare reglering på området torde direktivförslaget åstadkomma en rimlig reglering av plattformsleverantörers ansvar för upphovsrättsligt skyddat innehåll genom en kombination av informationskrav, effektiv teknik och incitament för att ingå avtal med rättsinnehavare. (Less)
Abstract
The inspiration to this study was brought on by the indecisiveness in EU agencies in regards of the legal proposal, “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market” that was voted through in the EU-parliament in September 2018. The proposal includes an article, article 13, that aims to regulate the responsibility of the providers of big platforms storing and giving access to large amounts of works protected by copyright law. The main purpose of this study is to explore the issues in regards of the enforcement of copyright online with the focal point of intermediaries storing and giving access to copyright protected work. Furthermore, I aim to assess article 13ths... (More)
The inspiration to this study was brought on by the indecisiveness in EU agencies in regards of the legal proposal, “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market” that was voted through in the EU-parliament in September 2018. The proposal includes an article, article 13, that aims to regulate the responsibility of the providers of big platforms storing and giving access to large amounts of works protected by copyright law. The main purpose of this study is to explore the issues in regards of the enforcement of copyright online with the focal point of intermediaries storing and giving access to copyright protected work. Furthermore, I aim to assess article 13ths compatibility with the mentioned regulation. I have expressed two questions to fulfill those purposes. Firstly I will examine the potential need of new legislation in regards of intermediaries that are storing copyright protected content online. Secondly I will examine the question if article 13 is compatible with the current legislation.

The study has been composed with the usage of a critical and juridical-political perspective combined with the perspective of law. The key element of the study is article 13 in the proposal, thereby disregarding other provisions of the proposal. The study is drafted by the usage of the judicial method, describing and interpreting the common known sources of law. The research concerning this study’s subject matter is in its developing stage partly due to the fact that the services provided by intermediaries online is a relatively new feature to the market. Similarly, the proposal for the directive has not been discussed significantly in doctrine or literature due to its time sensitivity (presented by the commission for the first time in 2016). It has however been examined in articles and judicial journals. The sources that have been used to review the Swedish copyright law are the law in itself and doctrine. In terms of the review of regulation concerning intermediaries online and the proposals’ expected impact articles from judicial journals have been used to a greater extent.


The premise of the study includes a review of the development of copyright online and some notes about the EU proposal. The Swedish copyright law is based on the principle of exclusive rights to your own work. The regulation based on this principle is facing serious obstacles when applied to the World Wide Web. This is clearly shown through the examination of Swedish copyright law as well as the regulation of intermediary’s responsibility for unlawful content online. The examination shows a need for a legal adjustment in order to balance the development of information technology. The occurrence of content protected by copyright law has been acknowledged to appear mostly on internet services that are interactive, meaning that it is the users of the services that are uploading the unlawful content to the website. With that taken in consideration the EU-commission have forwarded the proposal, “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market” which through its article 13 aim to regulate the legal responsibility for the holders of such services. The purpose of the directive is to create incentives for holders of big platforms online to reach agreements with artists and encourage an open dialogue between eligible parties concerning the occurrence of the artists copyright protected content on the website, specifically through the usage of efficient technology. The proposed measures are expected to lead to a well-functioning digital market for copyright.

Swedish members of the EU-parliament as well as legal solicitors have criticized the proposal. Among the concerns that have been raised the most widespread one is regarding the implications of usage of recognition technologies, which is prescribed in the proposal. The concern is that the recognition technology will filter content that in fact is legal. Legal solicitors have raised questions about the proposals compatibility with existing EU-legislation, more specifically the surveillance prohibition that is stated in the e-commerce directive. The solicitors argue that the proposals prescription of the usage of recognition technologies should be regarded as unacceptable monitoring of information online. The conclusion that can be drawn from this study is that the critique is not unwarranted, yet somewhat excessive. The measures prescribed through the proposal should be taken in observation of suitability and proportionality with reference to technological advancements. Through the demands for cooperation between artists and intermediaries online, combined with earlier legislation in force and through usage of efficient technology the proposal ought to create a fair adjustment in the are regulating intermediary’s responsibility online. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ravelli, Emelie LU
supervisor
organization
alternative title
One's labor are one's own? - An examination of intermediaries legal obligations in reference to copyright protected content online and the new EU proposal
course
JURM02 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
immaterialrätt, intellectual property right, EU-rätt, EU-law, upphovsrätt, copyright, digital copyright, digital upphovsrätt
language
Swedish
id
8965760
date added to LUP
2019-03-17 14:23:36
date last changed
2019-03-17 14:23:36
@misc{8965760,
 abstract   = {The inspiration to this study was brought on by the indecisiveness in EU agencies in regards of the legal proposal, “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market” that was voted through in the EU-parliament in September 2018. The proposal includes an article, article 13, that aims to regulate the responsibility of the providers of big platforms storing and giving access to large amounts of works protected by copyright law. The main purpose of this study is to explore the issues in regards of the enforcement of copyright online with the focal point of intermediaries storing and giving access to copyright protected work. Furthermore, I aim to assess article 13ths compatibility with the mentioned regulation. I have expressed two questions to fulfill those purposes. Firstly I will examine the potential need of new legislation in regards of intermediaries that are storing copyright protected content online. Secondly I will examine the question if article 13 is compatible with the current legislation. 

The study has been composed with the usage of a critical and juridical-political perspective combined with the perspective of law. The key element of the study is article 13 in the proposal, thereby disregarding other provisions of the proposal. The study is drafted by the usage of the judicial method, describing and interpreting the common known sources of law. The research concerning this study’s subject matter is in its developing stage partly due to the fact that the services provided by intermediaries online is a relatively new feature to the market. Similarly, the proposal for the directive has not been discussed significantly in doctrine or literature due to its time sensitivity (presented by the commission for the first time in 2016). It has however been examined in articles and judicial journals. The sources that have been used to review the Swedish copyright law are the law in itself and doctrine. In terms of the review of regulation concerning intermediaries online and the proposals’ expected impact articles from judicial journals have been used to a greater extent. 


The premise of the study includes a review of the development of copyright online and some notes about the EU proposal. The Swedish copyright law is based on the principle of exclusive rights to your own work. The regulation based on this principle is facing serious obstacles when applied to the World Wide Web. This is clearly shown through the examination of Swedish copyright law as well as the regulation of intermediary’s responsibility for unlawful content online. The examination shows a need for a legal adjustment in order to balance the development of information technology. The occurrence of content protected by copyright law has been acknowledged to appear mostly on internet services that are interactive, meaning that it is the users of the services that are uploading the unlawful content to the website. With that taken in consideration the EU-commission have forwarded the proposal, “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market” which through its article 13 aim to regulate the legal responsibility for the holders of such services. The purpose of the directive is to create incentives for holders of big platforms online to reach agreements with artists and encourage an open dialogue between eligible parties concerning the occurrence of the artists copyright protected content on the website, specifically through the usage of efficient technology. The proposed measures are expected to lead to a well-functioning digital market for copyright. 

Swedish members of the EU-parliament as well as legal solicitors have criticized the proposal. Among the concerns that have been raised the most widespread one is regarding the implications of usage of recognition technologies, which is prescribed in the proposal. The concern is that the recognition technology will filter content that in fact is legal. Legal solicitors have raised questions about the proposals compatibility with existing EU-legislation, more specifically the surveillance prohibition that is stated in the e-commerce directive. The solicitors argue that the proposals prescription of the usage of recognition technologies should be regarded as unacceptable monitoring of information online. The conclusion that can be drawn from this study is that the critique is not unwarranted, yet somewhat excessive. The measures prescribed through the proposal should be taken in observation of suitability and proportionality with reference to technological advancements. Through the demands for cooperation between artists and intermediaries online, combined with earlier legislation in force and through usage of efficient technology the proposal ought to create a fair adjustment in the are regulating intermediary’s responsibility online.},
 author    = {Ravelli, Emelie},
 keyword   = {immaterialrätt,intellectual property right,EU-rätt,EU-law,upphovsrätt,copyright,digital copyright,digital upphovsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lön för mödan? - En utredning av mellanhänders rättsliga ansvar för upphovsrättsligt skyddat innehåll på internet och det nya direktivförslaget från EU},
 year     = {2018},
}