Advanced

Nämndemannasystemet - En studie om politiska nämndemän i ljuset av Europakonventionen

Tolf, Christoffer LU (2018) LAGF03 20182
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Nämndemannasystemet har en långvarig tradition i svensk rätt. På senare tid har systemet fått en allt tydligare politisk förankring. Nämndemän utses av politiska partier i kommun- och landstingsfullmäktige och det är nästintill enbart personer med partipolitisk tillhörighet som nomineras och utses till nämndemannauppdraget.

Uppsatsen utreder med stöd av en rättsdogmatisk och europarättslig metod om nämndemannasystemets politiska inslag är förenligt med artikel 6.1 EKMR:s krav på oavhängiga och opartiska rättegångar. Uppsatsen utgår dels från den politiska inblandningen i rekryteringsförfarandet, dels från nämndemäns politiska partimedlemskap. Vidare undersöks huruvida nämndemäns åsiktsyttringar inom ramen för det politiska uppdraget... (More)
Nämndemannasystemet har en långvarig tradition i svensk rätt. På senare tid har systemet fått en allt tydligare politisk förankring. Nämndemän utses av politiska partier i kommun- och landstingsfullmäktige och det är nästintill enbart personer med partipolitisk tillhörighet som nomineras och utses till nämndemannauppdraget.

Uppsatsen utreder med stöd av en rättsdogmatisk och europarättslig metod om nämndemannasystemets politiska inslag är förenligt med artikel 6.1 EKMR:s krav på oavhängiga och opartiska rättegångar. Uppsatsen utgår dels från den politiska inblandningen i rekryteringsförfarandet, dels från nämndemäns politiska partimedlemskap. Vidare undersöks huruvida nämndemäns åsiktsyttringar inom ramen för det politiska uppdraget påverkar bedömningen av artikeln.

Det finns inget hinder mot att politiska partier nominerar och utser nämndemän under förutsättning att det finns godtagbara garantier för domarens självständighet och opartiskhet. Nämndemannasystemet är förenligt med artikel 6.1 EKMR i detta avseende.

Europadomstolen bedömer att nämndemäns partimedlemskap i sig inte utgör en legitim grund till att ifrågasätta rättens oavhängighet och opartiskhet. Däremot är rättsläget annorlunda när nämndemän genom sitt partimedlemskap befaras ha ett konkret intresse i det enskilda målet, eller har gett uttryck för en oacceptabel fördom. Forskning som påvisar nämndemäns hänsyn till ovidkommande omständigheter visar vidare att nämndemäns partitillhörighet kan föranleda att den objektiva opartiskheten äventyras.

Nämndemäns åsiktsyttringar i beslut- och lagstiftningsärenden inom ramen för det politiska uppdraget föranleder sällan ett konventionsbrott.
Europadomstolens praxis ger dock en ofullständig vägledning i frågan. Endast i särskilda situationer har domares tidigare deltaganden i rättsfrågor utgjort ett konventionsbrott. En nämndemans aktiva engagemang eller uttryckta ståndpunkt avseende frågor i enskilda mål kan innebära att nämndemannen befaras vara bunden av sådana åsikter. (Less)
Abstract
In the Swedish legal system there is a long tradition of lay judges, known as nämndemän. Lately, this system has gained a far more distinctively political association. Nämndemän are appointed by the political parties of the municipal and district councils and the people who are the nominees are almost exclusively political affiliated.

Using a legal judicial method as well as a European law method the essay reviews whether the political element of the lay judge system is compatible with the requirement of independent and impartial trials in article 6.1 ECHR. The essay examines this both through the political affiliations of the appointees and through the politics of recruitment. Furthermore, the essay investigates whether the opinions... (More)
In the Swedish legal system there is a long tradition of lay judges, known as nämndemän. Lately, this system has gained a far more distinctively political association. Nämndemän are appointed by the political parties of the municipal and district councils and the people who are the nominees are almost exclusively political affiliated.

Using a legal judicial method as well as a European law method the essay reviews whether the political element of the lay judge system is compatible with the requirement of independent and impartial trials in article 6.1 ECHR. The essay examines this both through the political affiliations of the appointees and through the politics of recruitment. Furthermore, the essay investigates whether the opinions of lay judges within the framework of their political function affect the assessment of article 6.1 ECHR

The political appointment of lay judges is accepted provided that there are rules in place to guarantee the judge’s independence and impartiality. In this regard the lay judge system is in compliance with article 6.1 ECHR.

The European Court of Justice does not consider that the lay judges’ political memberships in and of themselves constitute a legitimate reason to raise questions regarding the independence and impartiality of the court. However, the situation is different in cases where the political party may have a specific interest in the case or where a party expresses an unacceptable prejudice. Furthermore, the political affiliation of lay judges can result in an inability to unbiases fairness, as current research demonstrates lay judges’ consideration of extraneous circumstances.

Lay judges’ opinions expressed within the framework of their political functions rarely cause a breach of the right to a fair trial. The European Court of Justice’s jurisprudence does not provide sufficient guidance in this matter. Previous participation of judges has only in special situations constituted a breach of the convention. A lay judge’s direct involvement or expressed standpoints regarding the case in issue may cause fear that they are bound by such opinions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tolf, Christoffer LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt (civil procedure and criminal procedure), Nämndemannasystemet, Nämndemän, Lekmannadomare, Lay judge, Europakonventionen, EKMR
language
Swedish
id
8965856
date added to LUP
2019-03-17 14:18:38
date last changed
2019-03-17 14:18:38
@misc{8965856,
 abstract   = {In the Swedish legal system there is a long tradition of lay judges, known as nämndemän. Lately, this system has gained a far more distinctively political association. Nämndemän are appointed by the political parties of the municipal and district councils and the people who are the nominees are almost exclusively political affiliated. 

Using a legal judicial method as well as a European law method the essay reviews whether the political element of the lay judge system is compatible with the requirement of independent and impartial trials in article 6.1 ECHR. The essay examines this both through the political affiliations of the appointees and through the politics of recruitment. Furthermore, the essay investigates whether the opinions of lay judges within the framework of their political function affect the assessment of article 6.1 ECHR

The political appointment of lay judges is accepted provided that there are rules in place to guarantee the judge’s independence and impartiality. In this regard the lay judge system is in compliance with article 6.1 ECHR. 

The European Court of Justice does not consider that the lay judges’ political memberships in and of themselves constitute a legitimate reason to raise questions regarding the independence and impartiality of the court. However, the situation is different in cases where the political party may have a specific interest in the case or where a party expresses an unacceptable prejudice. Furthermore, the political affiliation of lay judges can result in an inability to unbiases fairness, as current research demonstrates lay judges’ consideration of extraneous circumstances.

Lay judges’ opinions expressed within the framework of their political functions rarely cause a breach of the right to a fair trial. The European Court of Justice’s jurisprudence does not provide sufficient guidance in this matter. Previous participation of judges has only in special situations constituted a breach of the convention. A lay judge’s direct involvement or expressed standpoints regarding the case in issue may cause fear that they are bound by such opinions.},
 author    = {Tolf, Christoffer},
 keyword   = {Processrätt (civil procedure and criminal procedure),Nämndemannasystemet,Nämndemän,Lekmannadomare,Lay judge,Europakonventionen,EKMR},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nämndemannasystemet - En studie om politiska nämndemän i ljuset av Europakonventionen},
 year     = {2018},
}