Advanced

Rättigheter i läkemedelsfrågan : en induktiv innehållsanalys av diskussionen om läkemedelspatent och tillgång till läkemedel ur ett rättighetsperspektiv

Falck, Vilhelm LU (2019) MRSK62 20182
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syfte/Material: Denna studie undersöker diskussionen om läkemedelspatent och tillgång till läkemedel. Genom att studera läkemedelsfrågans nyckelaktörer samt hur dessa formulerar och använder rättighetsbegreppet syftar denna studie att undersöka hur frågan kan betraktas utifrån ett rättighetsperspektiv. Undersökningens empiriska material består av en FN-rapport om tillgång till läkemedel från 2016 samt de förslag som mottogs inför rapportens publikation. Teori/Metod: Immanuel Wallersteins världssystemteori tillämpas för att bidra med en teoretisk introduktion av hur studiens aktörer kan förstås inom ett världssystem. Världssystemteorin belyser även hur läkemedelsindustrin har lett till en kommodifiering av hälsa vilket har konsekvenser för... (More)
Syfte/Material: Denna studie undersöker diskussionen om läkemedelspatent och tillgång till läkemedel. Genom att studera läkemedelsfrågans nyckelaktörer samt hur dessa formulerar och använder rättighetsbegreppet syftar denna studie att undersöka hur frågan kan betraktas utifrån ett rättighetsperspektiv. Undersökningens empiriska material består av en FN-rapport om tillgång till läkemedel från 2016 samt de förslag som mottogs inför rapportens publikation. Teori/Metod: Immanuel Wallersteins världssystemteori tillämpas för att bidra med en teoretisk introduktion av hur studiens aktörer kan förstås inom ett världssystem. Världssystemteorin belyser även hur läkemedelsindustrin har lett till en kommodifiering av hälsa vilket har konsekvenser för hur rättigheter formuleras och används i undersökt material. I den följande undersökningen utförs en induktiv kvalitativ innehållsanalys för att identifiera de kategorier inom vilka rättighetsbegreppet formuleras och används av studiens aktörer. Resultat: Undersökningens resultat finner att rättighetsbegreppet formuleras inom fyra olika huvudteman: motstridiga problembeskrivningar, konflikten mellan rättigheter, internationella handelsavtal samt frånvaron av rättighetsperspektivet. Slutsats: Studien drar slutsatsen att rättighetsbegreppet formuleras och används av samtliga inblandade aktörer med olika syften och intressen. En huvudsaklig slutsats är att rättighetsperspektivet i flera hänseenden är frånvarande i det undersökta materialet. Slutligen förs en diskussion över rättighetspråkets potential och motståndskraft mot bakgrund av studiens resultat. (Less)
Abstract
Purpose/Material: This study examines the discussion of pharmaceutical patents and access to medicines. By examining the conflict’s key actors and how they formulate and use the concept of rights, the purpose of this study is to answer how the pharmaceutical debate can be understood from a rights perspective. The material consists of a UN report on access to medicine published in 2016 including the proposals submitted prior to its publication. Theory/Method: In the first part of the analysis the World systems theory by Immanuel Wallerstein is applied to provide a theoretical introduction of how involved actors can be perceived in a world system. The world systems theory also highlights how the pharmaceutical industry has resulted in a... (More)
Purpose/Material: This study examines the discussion of pharmaceutical patents and access to medicines. By examining the conflict’s key actors and how they formulate and use the concept of rights, the purpose of this study is to answer how the pharmaceutical debate can be understood from a rights perspective. The material consists of a UN report on access to medicine published in 2016 including the proposals submitted prior to its publication. Theory/Method: In the first part of the analysis the World systems theory by Immanuel Wallerstein is applied to provide a theoretical introduction of how involved actors can be perceived in a world system. The world systems theory also highlights how the pharmaceutical industry has resulted in a commodification of health which has an impact on how rights are used and understood in the examined material. In the following examination an inductive qualitative content analysis is used to identify categories within which the concept of rights are formulated and used. Results: The results of the study find that the concept of rights are formulated within four different themes: conflicting problem descriptions, the conflict of rights, international trade deals and the absence of a rights perspective. Conclusion: The study draws the conclusion that the concept of rights is formulated by all included participants but by different purposes and interests. One main conclusion is that the rights perspective in many regards is absent in the examined material. A final discussion addresses the potential and resistance of the language of rights against the background of the results presented. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falck, Vilhelm LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rätten till hälsa, läkemedelspatent, IP-rättigheter, tillgång till läkemedel, TRIPS-avtalet, FN, WTO, Wallerstein, Världssystemteori, Right to health, Pharmaceutical patents, IP-rights, access to medicines, TRIPS-agreement, UN, World Systems Theory
language
Swedish
id
8966091
date added to LUP
2019-03-12 07:35:28
date last changed
2019-03-12 07:35:28
@misc{8966091,
 abstract   = {Purpose/Material: This study examines the discussion of pharmaceutical patents and access to medicines. By examining the conflict’s key actors and how they formulate and use the concept of rights, the purpose of this study is to answer how the pharmaceutical debate can be understood from a rights perspective. The material consists of a UN report on access to medicine published in 2016 including the proposals submitted prior to its publication. Theory/Method: In the first part of the analysis the World systems theory by Immanuel Wallerstein is applied to provide a theoretical introduction of how involved actors can be perceived in a world system. The world systems theory also highlights how the pharmaceutical industry has resulted in a commodification of health which has an impact on how rights are used and understood in the examined material. In the following examination an inductive qualitative content analysis is used to identify categories within which the concept of rights are formulated and used. Results: The results of the study find that the concept of rights are formulated within four different themes: conflicting problem descriptions, the conflict of rights, international trade deals and the absence of a rights perspective. Conclusion: The study draws the conclusion that the concept of rights is formulated by all included participants but by different purposes and interests. One main conclusion is that the rights perspective in many regards is absent in the examined material. A final discussion addresses the potential and resistance of the language of rights against the background of the results presented.},
 author    = {Falck, Vilhelm},
 keyword   = {Rätten till hälsa,läkemedelspatent,IP-rättigheter,tillgång till läkemedel,TRIPS-avtalet,FN,WTO,Wallerstein,Världssystemteori,Right to health,Pharmaceutical patents,IP-rights,access to medicines,TRIPS-agreement,UN,World Systems Theory},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättigheter i läkemedelsfrågan : en induktiv innehållsanalys av diskussionen om läkemedelspatent och tillgång till läkemedel ur ett rättighetsperspektiv},
 year     = {2019},
}