Advanced

Religionsfrihet i arbetslivet - När arbetsgivarens intressen kolliderar med arbetstagarens intresse hänförligt till religion

Andersson, Rebecca LU and Hedin, Elin LU (2019) HARH16 20182
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och har ett vidsträckt skydd i såväl nationell som internationell rätt. Rätten att utöva och ge uttryck för sin religion kan dock begränsas. I situationer då religion kolliderar med arbete kan intressemotsättningar mellan olika aktörer uppstå. Vid en bedömning i en sådan intressemotsättning kan det vara svårt att avgöra gränserna för en individs religionsfrihet och vilka begränsningar som kan inskränka denna frihet. I uppsatsen redogörs för de rättsliga regleringar som behandlar religionsfrihet, där Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör det starkaste skyddet. Uppsatsen är främst inriktad på det svenska... (More)
Sammanfattning
Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och har ett vidsträckt skydd i såväl nationell som internationell rätt. Rätten att utöva och ge uttryck för sin religion kan dock begränsas. I situationer då religion kolliderar med arbete kan intressemotsättningar mellan olika aktörer uppstå. Vid en bedömning i en sådan intressemotsättning kan det vara svårt att avgöra gränserna för en individs religionsfrihet och vilka begränsningar som kan inskränka denna frihet. I uppsatsen redogörs för de rättsliga regleringar som behandlar religionsfrihet, där Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör det starkaste skyddet. Uppsatsen är främst inriktad på det svenska arbetslivet och tar sin utgångspunkt i tre fokusområden där vi anser de flesta kollisioner mellan religion och arbete sker, religiösa gester och manifestationer, vägran att utföra vissa arbetsuppgifter med hänvisning till religiösa skäl och religiös klädsel och religiösa symboler. Mot bakgrund av fokusområdena undersöks vilka olika intressen arbetsmarknadens aktörer, i form av arbetstagare och arbetsgivare, kan ha i sådana situationer och om det finns avgörande faktorer vid bedömning för vilket eller vilka intressen som ska tillgodoses, om något intresse ens ska tillgodoses. Vidare analyseras huruvida andras påverkan som följer av att ett intresse tillgodoses tas i beaktning av domstolarna vid en slutgiltig bedömning. Av praxis framgår att skyddet för religionsfrihet inte är absolut och olika faktorer som kan inskränka religionsfriheten i arbetslivet tydliggörs. Andras fri- och rättigheter samt skäl hänförliga till verksamhetens drift har tillskrivits högre dignitet vid en avvägning än individens intresse för religionsutövning. (Less)
Abstract
Abstract
Freedom of religion is a fundamental human right and has extensive protection in both national and international law. The right for an individual to express and exercise religion is however limited. In situations where religion collides with labour and working life contradictions between different actors can arise. When assessing such contradictions, it may be difficult to determine the boundaries of an individual’s fundamental right to freedom of religion and how this freedom can be limited. The essay describes the regulations regarding freedom of religion, where the highest level of protection is provided by the European Convention on Human Rights. The essay is primarily focused on the Swedish working life and outset from three... (More)
Abstract
Freedom of religion is a fundamental human right and has extensive protection in both national and international law. The right for an individual to express and exercise religion is however limited. In situations where religion collides with labour and working life contradictions between different actors can arise. When assessing such contradictions, it may be difficult to determine the boundaries of an individual’s fundamental right to freedom of religion and how this freedom can be limited. The essay describes the regulations regarding freedom of religion, where the highest level of protection is provided by the European Convention on Human Rights. The essay is primarily focused on the Swedish working life and outset from three focus areas that we consider are the most significant regarding collisions between religion and labour, religious gestures and manifestations, refusal to perform certain tasks with reference to religious reasons and religious clothing and religious symbols. In the light of the three focus areas the different interests of the labour markets actors, employers and employees, will be investigated and if there are decisive factors when assessing which interest or interests should be met, if any. Furthermore, the paper analyzes whether the influence of others as a result of an interest being met is taken into consideration by the courts during their final assessment. The case law indicates that the protection of freedom of religion is not absolute and that various factors can restrict the freedom. Others fundamental freedoms and rights as well as reasons related to the conduct of an operation have proven to carry more weight than the individual’s interest to practice religion in an assessment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Rebecca LU and Hedin, Elin LU
supervisor
organization
course
HARH16 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Religion, religionsfrihet, intressemotsättningar, intresseavvägning, diskriminering på grund av religion, arbetsliv
language
Swedish
id
8967329
date added to LUP
2019-01-22 13:22:49
date last changed
2019-01-25 10:41:59
@misc{8967329,
 abstract   = {Abstract
Freedom of religion is a fundamental human right and has extensive protection in both national and international law. The right for an individual to express and exercise religion is however limited. In situations where religion collides with labour and working life contradictions between different actors can arise. When assessing such contradictions, it may be difficult to determine the boundaries of an individual’s fundamental right to freedom of religion and how this freedom can be limited. The essay describes the regulations regarding freedom of religion, where the highest level of protection is provided by the European Convention on Human Rights. The essay is primarily focused on the Swedish working life and outset from three focus areas that we consider are the most significant regarding collisions between religion and labour, religious gestures and manifestations, refusal to perform certain tasks with reference to religious reasons and religious clothing and religious symbols. In the light of the three focus areas the different interests of the labour markets actors, employers and employees, will be investigated and if there are decisive factors when assessing which interest or interests should be met, if any. Furthermore, the paper analyzes whether the influence of others as a result of an interest being met is taken into consideration by the courts during their final assessment. The case law indicates that the protection of freedom of religion is not absolute and that various factors can restrict the freedom. Others fundamental freedoms and rights as well as reasons related to the conduct of an operation have proven to carry more weight than the individual’s interest to practice religion in an assessment.},
 author    = {Andersson, Rebecca and Hedin, Elin},
 keyword   = {Religion,religionsfrihet,intressemotsättningar,intresseavvägning,diskriminering på grund av religion,arbetsliv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Religionsfrihet i arbetslivet - När arbetsgivarens intressen kolliderar med arbetstagarens intresse hänförligt till religion},
 year     = {2019},
}