Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

Lundin, Erik LU and Johnell, Rebecka LU (2019) In TVBP VBEM01 20182
Construction Management
Abstract (Swedish)
Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. Dessa faktorer hjälper till att sprida kunskap, öka kommunikationsmöjligheter, möjliggöra ett mer självständigt arbetsliv och främja företagande. Detta ställer nya krav på dagens kontor och arbetssätt där lokaler idag mer börjar ses som strategiska verktyg för företag, för såväl arbete som för att attrahera talangfull personal. Samtidigt som det blivit allt viktigare för företag att etablera sig på centrala och attraktiva lägen visar dagens lokalhyror rekordnivåer i Sveriges storstäder.... (More)
Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. Dessa faktorer hjälper till att sprida kunskap, öka kommunikationsmöjligheter, möjliggöra ett mer självständigt arbetsliv och främja företagande. Detta ställer nya krav på dagens kontor och arbetssätt där lokaler idag mer börjar ses som strategiska verktyg för företag, för såväl arbete som för att attrahera talangfull personal. Samtidigt som det blivit allt viktigare för företag att etablera sig på centrala och attraktiva lägen visar dagens lokalhyror rekordnivåer i Sveriges storstäder. Marknadens förändringar har skapat en högre efterfrågan på flexibla kontor med avseende på såväl hyresavtal som utformning. En av dessa flexibla kontorslösningar är coworking. Ett coworking-kontor erbjuder företag att dela kontorsyta med varandra där möten och nätverkande främjas. Kontorskonceptet erbjuder även hyresavtal utformade som flexibla medlemskap istället för traditionella hyresavtal efter yta med lång bindningstid.

Efterfrågan på coworking är hög och visar sig tydligt från statistik över hur coworking-konceptet under de senaste åren globalt sett ökat kraftigt och har nu även börjat växa starkt i Sverige. I samband med att coworking blivit mer populärt har efterfrågan utvecklats från att i grunden attrahera små företag och startups med oviss framtid till att allt mer efterfrågas av stora företag. Fastighetsägare på kontorsmarknaden blir mer och mer utmanade av nya nischade aktörer som erbjuder kontor efter den förändrande efterfrågan. En del påstår att de svenska fastighetsägarna har missat att erbjuda marknaden de flexibla kontor som efterfrågas.

Studien undersöker vilken strategi ett fastighetsbolag kan använda sig av för att vara med och leda den nya kontorsmarknaden. Ur ett fastighetsperspektiv undersöker studien coworkings för- och nackdelar samt om konceptet innehar några positiva effekter på en fastighet. För att förstå framtiden för coworking och om kontorskonceptet överensstämmer vad framtidens hyresgäster kommer att efterfråga vid kontorslokal, undersöks även framtidens kontor. Studien har genomförts som en kvalitativ studie i form av intervjuer av svenska fastighetsägare, coworking-aktörer samt analys- och rådgivningsföretag inom fastighetsbranschen.

Studien påvisar att det för fastighetsägaren finns fyra alternativa strategier för att erbjuda sina hyresgäster coworking. Strategin Att som fastighetsägare ingå samarbete med en coworking-aktör anses mest lämpad. Det ska dock påpekas att det är en allmän rekommendation då flera fastighetsbolag påvisat sig ha bristande organisation och kännedom för att kunna erbjuda coworking själva. Det visar sig också att det för fastighetsägaren finns fördelar med coworking, exempelvis i form av att det kan skapa nya intäkter med hänsyn på en högre nyttjandegrad av uthyrbar yta. Vidare visar studien att kontorskonceptet kan skapa positiva effekter för en fastighet och dess område om ytan är utformad på rätt sätt. Vilka faktorer som skapar rätt utformning presenteras i studien.

Vad gäller kontorskonceptets karakteristiska drag så som flexibilitet, flexibla hyresavtal samt öppna lounge-ytor som bjuder in till möten och nätverkande visar dessa sig matcha väl med vad framtidens hyresgäster troligtvis kommer att efterfråga. Det kan sammantaget konstateras att kontorsföreteelsen i hög grad möter såväl dagens som framtidens efterfrågan på hur en arbetsplats bör vara utformad. (Less)
Popular Abstract
The current office market and the working methods are facing a constant change and are developing faster than ever. Factors that drive this development are globalization, urbanization, digitalization, the new economies and the future generations. These factors spread knowledge, increase communication opportunities, enable more independent working life and promote entrepreneurship. These creates new demands on today's offices and working methods where premises are increasingly seen as strategic tools for companies, for work as well as for attracting talented staff. At the same time as it has become increasingly important for companies to establish themselves in central and attractive locations, today's premises rents show record levels in... (More)
The current office market and the working methods are facing a constant change and are developing faster than ever. Factors that drive this development are globalization, urbanization, digitalization, the new economies and the future generations. These factors spread knowledge, increase communication opportunities, enable more independent working life and promote entrepreneurship. These creates new demands on today's offices and working methods where premises are increasingly seen as strategic tools for companies, for work as well as for attracting talented staff. At the same time as it has become increasingly important for companies to establish themselves in central and attractive locations, today's premises rents show record levels in Sweden's big cities. The market changes have created a higher demand for flexible offices with regard to both leases and design. One of these flexible office solutions is coworking. A coworking-office offers companies the opportunity to share the office space with each other where meetings and networking are promoted. Coworking also offers lease agreements designed as flexible membership instead of traditional leases with a long binding period.

The demand for coworking is high and the statistics shows that the coworking-concept has increased significantly globally in recent years and is now also increasing strongly in Sweden. While coworking is becoming more popular, demand has developed from basically attracting small companies and startups with uncertain future to even being demanded by large companies. Property owners in the office market are increasingly being challenged by new players that offer offices that follows the changing demand. Some claim that the Swedish property owners have failed to offer the market the flexible offices that are in demand.

The study examines which strategy a real estate company can use to lead the new office market. From a real estate perspective, the study examines the coworking's advantages and disadvantages and whether the concept has any positive effects on a property. In order to understand the future of coworking and whether the office concept is in line with what the future tenants will demand, the office of the future is also being examined. The study has been conducted as a qualitative study in the form of interviews of Swedish property owners, coworking companies and analysis and advisory companies.

The study shows that there are four alternative strategies for the property owner to offer their tenants coworking. The strategy That property owners enter into cooperation with a coworking company is considered most suitable. It should, however, be pointed out that it is a general recommendation when several real estate companies have proven to have a lack of organization and knowledge to be able to offer coworking themselves. It also turns out that for the property owner there are advantages of coworking, for example in the form of that it can create new income. Furthermore, the study shows that the office concept can create positive effects for a property and its area if the space is designed properly. Which factors that create the right design are presented in the study.

Regarding the characteristic of the office concept, such as flexibility, flexible leases and open lounge areas that invite networking and integration, these appear to match with what the tenants of the future probably will demand. In summary it can be stated that coworking meets both today's and future demand for how a workplace should be designed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Erik LU and Johnell, Rebecka LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om hur svenska fastighetsägare kan vara med och leda den nya kontorsmarknaden
course
VBEM01 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Coworking, framtidens kontor, flexibla kontor, kontorstrender, framtidens hyresgäster, fastighetsbolag, kontorslokaler, kontorsmarknad.
publication/series
TVBP
report number
18/5578
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Examinator: Anne Landin
id
8968934
date added to LUP
2019-01-31 18:20:18
date last changed
2019-10-07 14:47:08
@misc{8968934,
 abstract   = {{Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. Dessa faktorer hjälper till att sprida kunskap, öka kommunikationsmöjligheter, möjliggöra ett mer självständigt arbetsliv och främja företagande. Detta ställer nya krav på dagens kontor och arbetssätt där lokaler idag mer börjar ses som strategiska verktyg för företag, för såväl arbete som för att attrahera talangfull personal. Samtidigt som det blivit allt viktigare för företag att etablera sig på centrala och attraktiva lägen visar dagens lokalhyror rekordnivåer i Sveriges storstäder. Marknadens förändringar har skapat en högre efterfrågan på flexibla kontor med avseende på såväl hyresavtal som utformning. En av dessa flexibla kontorslösningar är coworking. Ett coworking-kontor erbjuder företag att dela kontorsyta med varandra där möten och nätverkande främjas. Kontorskonceptet erbjuder även hyresavtal utformade som flexibla medlemskap istället för traditionella hyresavtal efter yta med lång bindningstid.
 
Efterfrågan på coworking är hög och visar sig tydligt från statistik över hur coworking-konceptet under de senaste åren globalt sett ökat kraftigt och har nu även börjat växa starkt i Sverige. I samband med att coworking blivit mer populärt har efterfrågan utvecklats från att i grunden attrahera små företag och startups med oviss framtid till att allt mer efterfrågas av stora företag. Fastighetsägare på kontorsmarknaden blir mer och mer utmanade av nya nischade aktörer som erbjuder kontor efter den förändrande efterfrågan. En del påstår att de svenska fastighetsägarna har missat att erbjuda marknaden de flexibla kontor som efterfrågas.
 
Studien undersöker vilken strategi ett fastighetsbolag kan använda sig av för att vara med och leda den nya kontorsmarknaden. Ur ett fastighetsperspektiv undersöker studien coworkings för- och nackdelar samt om konceptet innehar några positiva effekter på en fastighet. För att förstå framtiden för coworking och om kontorskonceptet överensstämmer vad framtidens hyresgäster kommer att efterfråga vid kontorslokal, undersöks även framtidens kontor. Studien har genomförts som en kvalitativ studie i form av intervjuer av svenska fastighetsägare, coworking-aktörer samt analys- och rådgivningsföretag inom fastighetsbranschen.
 
Studien påvisar att det för fastighetsägaren finns fyra alternativa strategier för att erbjuda sina hyresgäster coworking. Strategin Att som fastighetsägare ingå samarbete med en coworking-aktör anses mest lämpad. Det ska dock påpekas att det är en allmän rekommendation då flera fastighetsbolag påvisat sig ha bristande organisation och kännedom för att kunna erbjuda coworking själva. Det visar sig också att det för fastighetsägaren finns fördelar med coworking, exempelvis i form av att det kan skapa nya intäkter med hänsyn på en högre nyttjandegrad av uthyrbar yta. Vidare visar studien att kontorskonceptet kan skapa positiva effekter för en fastighet och dess område om ytan är utformad på rätt sätt. Vilka faktorer som skapar rätt utformning presenteras i studien. 

Vad gäller kontorskonceptets karakteristiska drag så som flexibilitet, flexibla hyresavtal samt öppna lounge-ytor som bjuder in till möten och nätverkande visar dessa sig matcha väl med vad framtidens hyresgäster troligtvis kommer att efterfråga. Det kan sammantaget konstateras att kontorsföreteelsen i hög grad möter såväl dagens som framtidens efterfrågan på hur en arbetsplats bör vara utformad.}},
 author    = {{Lundin, Erik and Johnell, Rebecka}},
 issn     = {{1651-0380}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVBP}},
 title    = {{Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv}},
 year     = {{2019}},
}