Advanced

När anses någon ha deltagit frivilligt? - En analys av våldtäktsbestämmelsens tolkning i rättstillämpningen.

Olsen, Annie LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Införandet av en så kallad samtyckeslag har varit kraftigt omdebatterat i över två decenniers tid. Den 1 juli 2018 infördes en våldtäktsbestämmelse som baseras på frivillighet. I och med detta utvidgades våldtäktsbestämmelsen på så sätt att det inte längre fordras tvång eller utnyttjande av en särskilt utsatt situation för att straffansvar ska aktualiseras. Syftet med den nya våldtäktsbe-stämmelsen är att i större utsträckning skydda den enskildes rätt till sexuellt självbestämmande och sexuell integritet.

Syftet med följande uppsats är att undersöka den praktiska tillämpningen av det införda frivillighetsrekvisitet, med utgångspunkt i om syftet med bestäm-melsen uppfylls eller inte. På grund av att bestämmelsen är förhållandevis ny... (More)
Införandet av en så kallad samtyckeslag har varit kraftigt omdebatterat i över två decenniers tid. Den 1 juli 2018 infördes en våldtäktsbestämmelse som baseras på frivillighet. I och med detta utvidgades våldtäktsbestämmelsen på så sätt att det inte längre fordras tvång eller utnyttjande av en särskilt utsatt situation för att straffansvar ska aktualiseras. Syftet med den nya våldtäktsbe-stämmelsen är att i större utsträckning skydda den enskildes rätt till sexuellt självbestämmande och sexuell integritet.

Syftet med följande uppsats är att undersöka den praktiska tillämpningen av det införda frivillighetsrekvisitet, med utgångspunkt i om syftet med bestäm-melsen uppfylls eller inte. På grund av att bestämmelsen är förhållandevis ny jämför jag med hur våldtäktsbestämmelsen tillämpas i den engelska rätten, där krav på samtycke funnits sedan år 2003. Genom att utreda förarbeten, doktrin och praxis har jag försökt fastställa innebörden av frivillighetsrekvisitet.

I min rättsfallsredogörelse utgår jag från de fall som meddelats sedan lagänd-ringens ikraftträdande. Särskilt fokus har riktats mot de fall där domstolen tagit ställning till målsägandens frivillighet, eller brist på frivillighet. Därefter redogör jag för det rådande engelska rättsläget. Häri inbegrips såväl den eng-elska våldtäktsbestämmelsen som vägledande rättspraxis. Jag jämför slutligen de två rättsordningarna med varandra.

Införandet av en frivillighetsbaserad våldtäktsbestämmelse har lett till fler fäl-lande domar. Fokus har tydligt skiftats från förekomsten av tvång eller hot, till brottsoffrets faktiska vilja. Denna förändring har gjort att skyddet för varje persons rätt till sexuellt självbestämmande kraftigt förstärkts. Rådande före-ställningar om vad som är tillåtet när det kommer till sexuellt umgänge kan under tid eventuellt ändras till förmån för varje persons vilja att delta. (Less)
Abstract
The adoption of a so-called consent-based rape law has been heavily debated for over two decades. On July 1st, 2018 a rape clause based on voluntarism was introduced. As a result, the rape regulation was extended in such a way that it no longer requires force, or exploitation of a particular vulnerable situa-tion, for criminal liability to occur. The purpose of the new rape regulation is to protect every individual’s right to sexual self-determination and sexual in-tegrity, to a greater extent.

The purpose of the following essay is to examine the practical application of the adopted voluntary requisition, on the basis of whether or not the purpose of the provision is fulfilled. Due to the fact that the provision is relatively new I... (More)
The adoption of a so-called consent-based rape law has been heavily debated for over two decades. On July 1st, 2018 a rape clause based on voluntarism was introduced. As a result, the rape regulation was extended in such a way that it no longer requires force, or exploitation of a particular vulnerable situa-tion, for criminal liability to occur. The purpose of the new rape regulation is to protect every individual’s right to sexual self-determination and sexual in-tegrity, to a greater extent.

The purpose of the following essay is to examine the practical application of the adopted voluntary requisition, on the basis of whether or not the purpose of the provision is fulfilled. Due to the fact that the provision is relatively new I compare it with how the rape clause is applied in English law, where re-quirements for consent have existed since 2003. By investigating legislative history, doctrine and case law, I have tried to determine the meaning of the voluntary requisition.

In my case law report I emanate from the cases announced since the regulation entered into force. Focus has been placed on cases where the court has taken a stand on the plaintiff’s voluntarism, or the lack thereof. After that I account for the current English legal position. This includes both the English rape pro-vision and guiding case law. Finally, I compare the two legal systems with each other.

The adoption of a rape provision based on voluntarism has led to more con-victions. Focus has clearly shifted from the occurrence of force or threat to the victim’s actual will. This change has greatly strengthened the protection of each person’s right to sexual self-determination. Current assumptions about what is allowed when it comes to sexual intercourse may change, over time, for the benefit of each person’s willingness to participate. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsen, Annie LU
supervisor
organization
alternative title
When is someone considered to have participated voluntarily? - An analysis of the interpretation of the rape regulation in the application of the law.
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
8976779
date added to LUP
2019-06-11 17:32:56
date last changed
2019-06-11 17:32:56
@misc{8976779,
 abstract   = {The adoption of a so-called consent-based rape law has been heavily debated for over two decades. On July 1st, 2018 a rape clause based on voluntarism was introduced. As a result, the rape regulation was extended in such a way that it no longer requires force, or exploitation of a particular vulnerable situa-tion, for criminal liability to occur. The purpose of the new rape regulation is to protect every individual’s right to sexual self-determination and sexual in-tegrity, to a greater extent. 

The purpose of the following essay is to examine the practical application of the adopted voluntary requisition, on the basis of whether or not the purpose of the provision is fulfilled. Due to the fact that the provision is relatively new I compare it with how the rape clause is applied in English law, where re-quirements for consent have existed since 2003. By investigating legislative history, doctrine and case law, I have tried to determine the meaning of the voluntary requisition. 

In my case law report I emanate from the cases announced since the regulation entered into force. Focus has been placed on cases where the court has taken a stand on the plaintiff’s voluntarism, or the lack thereof. After that I account for the current English legal position. This includes both the English rape pro-vision and guiding case law. Finally, I compare the two legal systems with each other. 

The adoption of a rape provision based on voluntarism has led to more con-victions. Focus has clearly shifted from the occurrence of force or threat to the victim’s actual will. This change has greatly strengthened the protection of each person’s right to sexual self-determination. Current assumptions about what is allowed when it comes to sexual intercourse may change, over time, for the benefit of each person’s willingness to participate.},
 author    = {Olsen, Annie},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När anses någon ha deltagit frivilligt? - En analys av våldtäktsbestämmelsens tolkning i rättstillämpningen.},
 year     = {2019},
}